Begränsa miljöpåverkan - en självklarhet för oss

Tjej med cykel begränsar sin miljöpåverkan

Det övergripande målet för PwC för att begränsa miljöpåverkan är att bli klimatneutralt till 2030. PwC Sverige bidrar dessutom positivt och motverkar utsläpp genom att erbjuda tjänster som bidrar till att sänka kundernas klimatpåverkan. 

Minska utsläpp av växthusgaser

PwC bedriver ingen miljöfarlig verksamhet men precis som de flesta företagen har vi en viss miljöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet för att minimera utsläpp och resursförbrukning som påverkar miljön. Vi ser det som en viktig integrerad del i vår verksamhet att hushålla med våra resurser och sträva efter återvinning.

Så når vi Net Zero (nettonollutsläpp) i vår verksamhet

Klimatförändringarna är ett av de mest akuta problemen som världen står inför idag. Det råder stor enighet inom forskarsamhället att om vi ska undvika de värsta följderna av klimatförändringarna måste företag, regeringar och övriga samhället arbeta ihop för att kunna gå över till en koldioxidfri ekonomi till 2050. 

Det globala PwC-nätverket, inklusive PwC Sverige, har åtagit sig sig att uppnå Net Zero till år 2030. Det innebär att vi ska reducera utsläppen i vår egen verksamhet och stötta våra kunder, leverantörer och andra intressenter att minska sina utsläpp.

Vårt åtagande understöds av ett vetenskapligt grundat mål som innebär att vi ska minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 jämfört med 2019 års nivå. I juli 2021 validerades detta mål av Science Based Targets initiative (SBTi) och därmed bekräftades vårt tillvägagångssätt och tidplan för att nå nettonollutsläpp till år 2030. 

Via PwC globalt har vi anslutit oss till FN:s kampanj "Race To Zero" och "Business Ambition for 1,5 °C", som samlar företag för att påskynda arbetet med att skapa en koldioxidfri ekonomi.

Minskad energiförbrukning, mer ansvarsfullt resande

För att nå nettonollutsläpp arbetar vi i Sverige bland annat med aktiviteter inom de två områden som står för en stor del av vår klimatpåverkan: energianvändning och tjänsteresor. Vårt mål inom energianvändningen är att all den el vi använder på våra kontor ska vara förnybar, och det målet uppnådde vi under verksamhetsåret 2021/2022. 

När det gäller utsläppen från vårt affärsresande är målet att de ska halveras fram till 2030 (med 2019 som basår). Efter att ha minskat drastiskt under pandemin har affärsresandet börjat öka något igen det senaste året. Vi ser dock en positiv trend jämfört med basåret att andelen resta kilometer med flyg minskat till förmån för en större andel resta kilometer med tåg. 

Vi hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan

Vi engagerar oss även i hur våra kunder och leverantörer bedriver sin affär. Det gör vi dels genom att samarbeta och dela med oss av vår expertis inom hållbarhetsområdet, dels genom att ställa krav på förändring.

Vi har även påbörjat ett arbete med att kartlägga våra utsläpp i leverantörsledet. Inom ramen för Net Zero är ambitionen att arbeta tillsammans med våra leverantörer och uppmuntra dem att minska sina utsläpp och sätta vetenskapligt grundade mål.

skog i gryningsljus

Agenda 2030 – för en bättre värld

Världens ledare har via FN förbundit sig att verka för att nå tre övergripande mål innan år 2030: Avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor. Överenskommelsen kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål.

Vi på PwC har bestämt oss för att koncentrera oss på fyra av de globala hållbarhetsmålen som är mest relevanta för PwC och där vi kan påverka positivt och bidra till förändring fram till 2030.

Agenda 2030

Kontakta oss

Ellen Danielsson

Ellen Danielsson

Senior Manager, Sustainability and Climate Change, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier