Begränsa miljöpåverkan - en självklarhet för oss

Människor i kajaker begränsar sin miljöpåverkan

Det övergripande målet för PwC för att begränsa miljöpåverkan är att bli klimatneutralt till 2030. PwC Sverige bidrar dessutom positivt och motverkar utsläpp genom att erbjuda tjänster som bidrar till att sänka kundernas klimatpåverkan. 

Minska utsläpp av växthusgaser

PwC bedriver ingen miljöfarlig verksamhet men precis som de flesta företagen har vi en viss miljöpåverkan. Vi arbetar målmedvetet för att minimera utsläpp och resursförbrukning som påverkar miljön. Vi ser det som en viktig integrerad del i vår verksamhet att hushålla med våra resurser och sträva efter återvinning.

Minska resursförbrukning samt återanvända och återvinna

Källsortering? Självklart! Samtliga PwC-kontor har källsortering av basfraktioner. Under året har vi påbörjat översynen för att förbättra vår källsortering av avfall. Hela värdekedjan för inköp ses över. Vi för också regelbundna dialoger med våra leverantörer för att finna smarta lösningar. Det innebär till exempel att det kontorsmaterial som köps in numera är miljöanpassat. Vidare för vi dialog med de bolag som hanterar vårt avfall för att säkerställa att källsorteringen löpande utvecklas och fungerar i hela kedjan.

< Back

< Back
[+] Read More

Agenda 2030 – för en bättre värld

Världens ledare har via FN förbundit sig att verka för att nå tre övergripande mål innan år 2030: Avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor. Överenskommelsen kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål.

Genom att anpassa vår affärsmodell till de globala hållbarhetsmålen kan vi lättare hantera framtida risker, identifiera nya möjligheter och bidra till en bättre värld. Komplext? Ja. Nödvändigt? Absolut. Vi på PwC har bestämt oss för att koncentrera oss på fyra av de globala hållbarhetsmålen som är mest relevanta för PwC och där vi kan påverka positivt och bidra till förändring fram till 2030.

Hållbarhetsmall med hållbarhetspunkter inför 2020

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier