Hållbara medarbetare leder till ett bättre samhälle

Hållbar medarbetare bowlar och mår bra

Hållbara medarbetare bidrar till ett hållbart samhälle. PwC vill vara en arbetsgivare som verkar för personlig hållbarhet och som uppmuntrar medarbetarna att ta eget ansvar för sitt välmående. Hos oss ska ALLA känna att de gör skillnad, mår bra och känner glädje över att hjälpa och stötta PwC:s kunder. 

< Back

< Back
[+] Read More

Opportunity of a lifetime - Din bästa tid är nu. Din bästa tid är på PwC.

"Opportunity of a lifetime" är vår ambition att tiden på PwC ska vara den bästa tiden i varje medarbetares liv, oavsett om man stannar ett år eller tjugo år. Alla medarbetare ska ha möjlighet att göra det som passar deras individuella styrkor, intressen och karriärmål. Din karriär är bara din och för att få ut det bästa av den behöver du de bästa möjligheterna. Möjligheter att växa som individ, skapa varaktiga relationer och påverka, på en plats där människor, kvalitet och värde betyder allt.

Mor ägnar personlig hållbarhets med att göra läxor med sin son

Hållbarhet 1+1: En investering i våra medarbetare och samhället

Initiativet som gör skillnad! Rent konkret går Hållbarhet 1+1 ut på att alla på PwC får två arbetsdagar per år för att ägna säg åt samhällelig och personlig hållbarhet.

Under den ena dagen får alla möjlighet att individuellt eller tillsammans med kollegor göra en samhällsinsats. Det kan vara att agera mentor, arbeta på ett soppkök, besöka en skola, flyktingförläggning eller äldreboende, plocka plast längs stränder eller annat som är viktigt för att bidra till ett bättre samhälle.  Den andra dagen kan medarbetarna ägna sig åt personlig hållbarhet på det sätt som vi själva önskar som till exempel stärkt fysik, ökat mentalt fokus, balanserat förhållningssätt eller upplevelse av meningsfullhet.

fdsfdsdf

Shine! På PwC får du vara dig själv

Med Pride tar PwC ställning för HBTQ+-människors lika värde. HBTQ+-personer ska ha en naturlig plats i samhället, få vara sig själva och känna sig trygga med hur arbetsgivare, kollegor, kunder, myndigheter och anhöriga bemöter dem. PwC:s HBTQ-nätverk heter "Shine" och uppmärksammar och stöttar alla sätt som PwC:s HBTQ+-medarbetare gör vår arbetsplats ljusare.

Våra mest positiva resultat

Varje år genomför PwC en medarbetarundersökning. I årets undersökning var det en fråga som lyfte oerhört starkt, till 70 procent mot 56 procent förra året. Frågan som engagerade var hur PwC driver förändring i samhället genom samhällsengagemang, våra hållbarhetsinitiativ och genom det arbete vi gör tillsammans varje dag.

– Sannolikt är det de fina initiativen Hållbarhet 1+1, pride@pwc samt vårt samarbete med Norrsken Foundation som återspeglar sig i det positiva resultatet, säger Katarina Roddar, PwC:s personaldirektör.

En fråga som även i år får ett högt resultat med 88 procent positiva är att vi upplever att våra kollegor visar på en hög etisk moral. Medarbetarna tycker också att de får möjlighet att jobba med utmanande uppgifter som bidrar till vår utveckling (83 procent) och att arbetet är meningsfullt (82 procent).

– Det är också mycket positivt att vi upplever att vi kan säga öppet vad vi tycker även om våra idéer inte överensstämmer med andras. Att vi vågar ha olika perspektiv är ett viktigt led i vår utveckling och för vår mångfald. Tillsammans skapar vi the "Opportunity of a Lifetime", avslutar Katarina.

Katarina Roddar

– Det är glädjande att vi i högre utsträckning anser att vi efterlever våra värderingar. Framför allt upplever vi att våra ledare agerar med integritet, där hela 81 procent är positiva, resonerar Katarina Roddar, PwC:s personaldirektör.

Hållbara medarbetare är avgörande för PwC:s framgång

Kulturen inom PwC präglas av samarbete, omsorg och återkoppling, vilket påverkar hälsa och välmående positivt

Vi medarbetare har höga ambitioner och ett stort engagemang för att utvecklas och anta nya utmaningar, eftersom det gynnar både våra kunder, oss själva som medarbetare och PwC som företag. För att möjliggöra den kulturen erbjuder PwC bland annat trygga tillsvidareanställningar, flexibla arbetstidsmodeller och generösa hälso- och sjukvårdsförsäkringar.

En praktisk FAQ

Hur arbetar PwC med arbetsmiljöfrågor?

Arbetsmiljön på PwC utgörs av fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer i samverkan. Det arbetsmiljöledningssystem som PwC arbetar efter är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Detta är dokumenterat enligt följande:

 • Arbetsmiljöpolicy på PwC. Organisation och fördelning av uppgifter inom arbetsmiljöarbetet på PwC. 
 • Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete på PwC. Denna tar bland annat upp hantering av tillbud och olyckor samt utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Hur arbetar PwC med medarbetarnas riskmedvetenhet och för att riskfyllda arbetsförhållanden identifieras och förebyggs?

Sedan 2017 har vi en tjänst med ett specifikt ansvar för PwC:s arbete med hälsa och arbetsmiljö. Uppgiften att operativt bedriva arbetsmiljöarbete ligger på respektive kontorsområdeschef runtom i Sverige som ansvarar bland annat för att:

 • årligen upprätta en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet som redovisar de förebyggande åtgärder som man vidtar för att förbättra arbetsmiljön och hälsan på varje enskilt kontor.
 • säkerställa att ledning och fördelning av arbetsuppgifter, befogenheter och resurser sker på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs.
 • fortlöpande säkerställa att medarbetare får nödvändig information om arbetsmetoder, hälsorisker med mera.

Hur säkerställer PwC att lagkrav inom arbetsmiljöområdet följs?

Det arbetsmiljöledningssystem som PwC arbetar efter är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Detta är dokumenterat enligt följande:

 • Arbetsmiljöpolicy på PwC
 • Organisation och fördelning av uppgifter inom arbetsmiljöarbetet på PwC
 • Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete på PwC. Denna tar bland annat upp
  • Hantering av tillbud och olyckor
  • Utbildning i arbetsmiljöfrågor

 

Wellbeing i fokus inom hela PwC

Frågan om välmående är aktuell i hela PwC-nätverket. Därför är wellbeing en prioriterad fråga.

Wellbeing är ju något högst individuellt och mångfacetterat. Vi definierar det som: "en balans mellan fysisk, mental, känslomässig och spirituell energi". Att vi skapar en bra upplevelse av själva arbetet är det allra viktigaste, såsom härliga arbetskamrater, en sund kultur, mångfald och jämställdhet, stimulerande arbetsuppgifter, bra organisation, kontorsmiljö samt att vi visar omsorg om varandra.

Därutöver gör vi också en hel del för att hjälpa varje individ att göra kloka livsstilsval som främjar välmåendet. I Sverige har vi sedan många år haft fokus på området hälsa med seminarier, gemensamma träningar och mindfulnesskurser. 

Genom "The Global Wellbeing Initiative" uppmuntrar vi fyra dimensioner av välmående som förtydligar vilken typ av aktiviteter som förstärker den personliga hälsan:

 • Stärkt fysik (physical energy) omfattar alla aspekter av vår fysiologi. Tänkbara aktiviteter kan handla om motion, kost, sömn, andning och återhämtning.
 • Ökat mentalt fokus (mental energy) omfattar aktiviteter som stärker vår kognitiva förmåga, det vill säga vår förmåga att fatta beslut, koncentrera oss, analysera, tänka kritiskt och förmåga till time management. Tänkbara aktiviteter kan vara fysisk aktivitet, meditation/mindfulness, natur- eller kulturupplevelser.
 • Balanserat förhållningssätt (emotional energy) - belyser betydelsen av hur vi förhåller oss till omgivningen och oss själva, vilket påverkar vårt sätt att reagera och agera. Tänkbara aktiviteter kan vara att träffa en terapeut eller coach. Det kan också vara någon form av kulturaktivitet, till exempel konst, teater, musik eller litteratur.
 • Upplevelse av meningsfullhet (spiritual energy) handlar om överensstämmelse mellan egna värderingar och upplevelsen av PwC:s värderingar, samt känsla av syfte och mening. Tänkbara aktiviteter kan vara meditation/mindfulness, stöd från karriärcoach, naturupplevelser, delta i diskussionsforum eller utföra ideellt arbete.
   

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager

Tel 0729-95 25 52

Katarina Roddar

Katarina Roddar

HR-direktör

Tel 0709-29 38 12

Följ oss i sociala medier