Hållbara medarbetare leder till ett bättre samhälle

Hållbar medarbetare bowlar och mår bra

Hållbara medarbetare bidrar till ett hållbart samhälle. PwC vill vara en arbetsgivare som verkar för personlig hållbarhet och som uppmuntrar medarbetarna att ta eget ansvar för sitt välmående. Hos oss ska ALLA känna att de gör skillnad, mår bra och känner glädje över att hjälpa och stötta PwC:s kunder. 

Hållbarhet 1+1: En investering i våra medarbetare och samhället

Initiativet som gör skillnad! Rent konkret går Hållbarhet 1+1 ut på att alla på PwC får två arbetsdagar per år för att ägna sig åt samhällelig och personlig hållbarhet.

Under den ena dagen får alla möjlighet att individuellt eller tillsammans med kollegor göra en samhällsinsats. Det kan vara att agera mentor, arbeta på ett soppkök, besöka en skola, flyktingförläggning eller äldreboende, plocka plast längs stränder eller annat som är viktigt för att bidra till ett bättre samhälle.  Den andra dagen kan medarbetarna ägna sig åt personlig hållbarhet på det sätt som vi själva önskar som till exempel stärkt fysik, ökat mentalt fokus, balanserat förhållningssätt eller upplevelse av meningsfullhet.

Mor ägnar personlig hållbarhets med att göra läxor med sin son

Shine! På PwC får du vara dig själv

Med Pride tar PwC ställning för HBTQ+-människors lika värde. HBTQ+-personer ska ha en naturlig plats i samhället, få vara sig själva och känna sig trygga med hur arbetsgivare, kollegor, kunder, myndigheter och anhöriga bemöter dem. PwC:s HBTQ-nätverk heter "Shine" och uppmärksammar och stöttar alla sätt som PwC:s HBTQ+-medarbetare gör vår arbetsplats ljusare.

parad under prideveckan

Wellbeing i fokus inom hela PwC

Frågan om välmående är aktuell i hela PwC-nätverket. Därför är wellbeing en prioriterad fråga.

Wellbeing är ju något högst individuellt och mångfacetterat. Vi definierar det som: "en balans mellan fysisk, mental, känslomässig och spirituell energi". Att vi skapar en bra upplevelse av själva arbetet är det allra viktigaste, såsom härliga arbetskamrater, en sund kultur, mångfald och jämställdhet, stimulerande arbetsuppgifter, bra organisation, kontorsmiljö samt att vi visar omsorg om varandra.

Därutöver gör vi också en hel del för att hjälpa varje individ att göra kloka livsstilsval som främjar välmåendet. I Sverige har vi sedan många år haft fokus på området hälsa med seminarier, gemensamma träningar och mindfulnesskurser. 

Genom "The Global Wellbeing Initiative" uppmuntrar vi fyra dimensioner av välmående som förtydligar vilken typ av aktiviteter som förstärker den personliga hälsan:

  • Stärkt fysik (physical energy) omfattar alla aspekter av vår fysiologi. Tänkbara aktiviteter kan handla om motion, kost, sömn, andning och återhämtning.
  • Ökat mentalt fokus (mental energy) omfattar aktiviteter som stärker vår kognitiva förmåga, det vill säga vår förmåga att fatta beslut, koncentrera oss, analysera, tänka kritiskt och förmåga till time management. Tänkbara aktiviteter kan vara fysisk aktivitet, meditation/mindfulness, natur- eller kulturupplevelser.
  • Balanserat förhållningssätt (emotional energy) - belyser betydelsen av hur vi förhåller oss till omgivningen och oss själva, vilket påverkar vårt sätt att reagera och agera. Tänkbara aktiviteter kan vara att träffa en terapeut eller coach. Det kan också vara någon form av kulturaktivitet, till exempel konst, teater, musik eller litteratur.
  • Upplevelse av meningsfullhet (spiritual energy) handlar om överensstämmelse mellan egna värderingar och upplevelsen av PwC:s värderingar, samt känsla av syfte och mening. Tänkbara aktiviteter kan vara meditation/mindfulness, stöd från karriärcoach, naturupplevelser, delta i diskussionsforum eller utföra ideellt arbete.

Unga bollplank som säkerställer utveckling

Vi uppmuntrar våra yngre medarbetare till att engagera sig internt i viktiga ledningsfrågor. Genom Next Generation Advisory Board finns representanter runt om i landet som är bollplank till PwC:s företagsledning och ledningsgrupperna i våra affärsområden. Med deras inspel, tankar och upplevelser från verksamhetens perspektiv utvecklar vi hela tiden vårt företag.

 

Våra hälsofrämjande initiativ – en självklarhet

På PwC driver vi flera hälsofrämjande initiativ. Genom Hälsokedjan får vi möjlighet till snabb hjälp om vi har behov av specialistvård eller upplever oro, nedstämdhet, stress och smärtproblematik. Vi satsar också på olika verktyg och redskap för att själva upptäcka tidiga varningssignaler.

Med projektet Rise vill vi öka förståelsen för hur små förändringar i våra dagliga vanor kan påverka stress, sömn och återhämtning. Med Rise fick vi viktiga insikter om hur vi själva kan påverka vårt välbefinnande.

Ett annat exempel på hur vi satsar på att öka vår personliga hållbarhet är Performance coaching. Coachingen innebär att man får hjälp med mindfulness och andningsövningar för att varva ner och få återhämtning.

 

Kontakta oss

Katarina Roddar

Katarina Roddar

HR-direktör, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 12

Ellen Danielsson

Ellen Danielsson

Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier