Private Equity

Ökad reglering genom AIFMD, Dodd Frank, FATCA och så vidare, krav på transparens avseende affärsmodell samt debatt om ägandeformens lämplighet inom exempelvis samhällsnyttiga funktioner betyder att Private Equity’s omvärld blir allt mer komplex. Lägg därtill osäker makroutveckling, nyckfulla marknader för exits samt ökad konkurrens om investerarmedel och investeringsobjekt betyder att det ställs högre krav på investeringsansvariga för att nå värdeskapande.

Vi har stor erfarenhet att arbeta med Private Equity inom Revision, Skatt, Corporate Finance och Consulting, där varje tjänst är anpassad för de specifika frågeställningarna avseende fondstrukturering, transaktionsprocessen, värdeskapande, kontroll och riskhantering som kännetecknar Private Equity.

Inom Corporate Finance sträcker våra tjänster sig till samtliga delar i en förvärvsprocess och värdeskapande åtgärder efter genomförd investering. Våra skatteexperter ger er rådgivning under hela Private Equity fondens livslängd till transaktionsrelaterade skattefrågor specifika för Private Equity:

 • Fondstrukturer vid upprättande av en ny fond
 • Löpande skatterådgivning under hela fondens livslängd
 • Skatterelaterad förvärvsstrukturering och exit planering
 • Värderingsstöd vid transaktioner
 • M&A rådgivning
 • Finansiell, operationell, kommersiell samt skatt due diligence

Tack vare våra djupa kunskaper hos våra branschspecialister och specialister inom ekonomi, riskhantering/compliance, IT-system och verksamhetsstyrning kan du alltid få hjälp att genomlysa strategifrågor, genomföra kostnadsbesparande åtgärder, förbättra styrning och kontroll, identifiera och hantera risker samt att förbättra kvaliteten med syftet att säkerställa att portföljbolagen genererar värde ur ett långsiktigt perspektiv genom till exempel:

 • Rådgivning i strategiarbetet, affärsplan eller 100-dagars plan
 • Verksamhetsutveckling genom operationella förbättringar
 • Framtagande av incitamentsprogram
 • Rådgivning i kapitalstrukturer
 • Portföljanalyser samt värdering av portföljer av företag till exempel enligt International Private Equity and Venture Capital Valuation Guideline
 • Exit & IPO readiness

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier