19th Annual Global CEO Survey – Healthcare

2016-02-25

Att växa under komplicerade förhållanden

Globala megatrender som demografiska förändringar och tekniska framsteg väntas få större genomslag inom hälso- och sjukvården än inom många andra sektorer. Till exempel kommer antalet människor som är 60 år eller äldre att ha ökat med nästan 500 miljoner 2030, och de snabbt åldrande befolkningarna i de flesta västerländska ekonomierna sätter vården under ett enormt och ökande tryck.

Till följd av ändrade kostvanor och utbredd övervikt kommer antalet människor som lider av kroniska sjukdomar som diabetes också att öka kraftigt. Det är inte förvånande att cheferna i vårdsektorn konstaterar att intressenternas förväntningar på deras verksamhet förändras till följd av den demografiska utvecklingen i större utsträckning än andra (77 procent mot 61 procent av alla svarande).

Demografiska förändringar kan också skapa nya affärsmöjligheter, och i synnerhet för organisationer som har brist på kompetent vårdpersonal och resurser. Eftersom budgetarna är begränsade och de offentliga finanserna ansträngda kan vårdgivarna i den offentliga sektorn komma att betala allt mindre för behandlingar och vård. Det finns dock möjligheter till expansion på tillväxtmarknaderna. 2030 väntas nästan 4,9 miljarder människor tillhöra medelklassen, och dessa människor kommer att ha högre ambitioner och kunna köpa sig mer vård. De kommer förvänta sig att det politiska systemet möjliggör deras behov på detta område.

Som en följd av detta förväntas vårdutgifterna öka med 117 procent under de närmaste tio åren enbart i BRIC-länderna. 30 procent av de chefer i vårdsektorn som deltog i undersökningen tror att den amerikanska marknaden kommer att bli tillväxtmotorn under det kommande året (USA har världens högsta utgifter för hälso- och sjukvård) men Kina ligger inte långt efter menar 27 procent av de som svarat på undersökningen.

När det handlar om den närmsta framtiden är företagsledarnas självförtroende relativt oförändrat jämfört med föregående års undersökning: 41 procent är övertygade om att deras omsättning kommer att öka under de närmaste tolv månaderna, mot 43 procent förra året.

I linje med företagsledare i andra branscher planerar nästan tre fjärdedelar av vårdcheferna att genomföra kostnadsminskningar i år, men det återstår att se om deras ansträngningar räcker till för att bryta kostnadsutvecklingen.

 

Ny teknik skapar möjligheter – och utmaningar

Den digitala tekniken håller på att revolutionera hälso- och sjukvården med hjälp av mobila hälsolösningar, alternativa leveranskanaler och andra system som kan fjärrövervaka människors hälsotillstånd och tillhandahålla vårdtjänster utan att en läkare behöver vara fysiskt närvarande. Dessa trender kommer att förstärkas än mer i takt med att Sakernas internet (Internet of things) etableras. Det kommer exempelvis att bli möjligt att sända information till läkare från hushållsapparater, kroppsnära medicinsk utrustning och fjärrsensorer för de som behöver vår i hemmet. Och detta är bara ett av många möjliga användningsområden.

Enligt "Economist Intelligence Unit" tror 49 procent av konsumenterna att mobila hälsolösningar kommer att förändra deras sätt att sköta sin hälsa på det hela taget. En 2015 studie från PwC Sverige, ”Digitala doktorn kan komma”[1], visar att det finns en stor öppenhet i Sverige för nya digitala vårdlösningar. 40 procent i vår studie svarar att de är positiva till att välja virtuella vårdlösningar framför traditionella och ungefär lika många tror att virtuell vård kan leda till snabbare tillgång till vård. Hela tre av fyra  respondenter i studien kan tänka sig att övervakas i hemmet av en trådlös hjärtmonitor och över hälften kan tänka sig att kontrollera vitala värden hemma med hjälp av en apparat kopplad till en smartphone.

Den digitala tekniken kommer även att spela en viktig roll på kommunikationsområdet: 66 procent av de vårdchefer som deltog i undersökningen uppgav att de håller på att förändra sin teknikanvändning i betydande omfattning, för att bättre kunna analysera och leva upp till intressenternas större förväntningar (jämfört med 51 procent av alla svarspersonerna). Vårdbolagens ledare betraktar sociala medier (64 procent mot 50 procent) och webbaserade rapporteringssystem (67 procent mot 33 procent) som mer värdefulla när det gäller att göra intressenterna delaktiga. Många (64 procent) använder också data- och analysplattformar.

[1] Se: Digitala doktorn kan komma

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier