Artificiell intelligens kan vara framtidens största livräddare

laboratorium, hand håller i chip

Svensk vårdsektor står inför den största transformationen i modern tid. Behovet av ökad effektivitet är akut och här har artificiell intelligens, AI, en enorm potential.

Varje år dör omkring 90 000 personer i Sverige. Ungefär en tredjedel av dessa dör i hjärt- och kärlsjukdomar som fortfarande är den vanligaste dödsorsaken i landet.

"Med hjälp av AI-teknik skulle vi med stor precision kunna förutse och förebygga en majoritet av dödsfallen"

Jon Arwidson, ansvarig för Healthcare, PwC Sverige

Artificiell intelligens formar framtiden

I april 2017 publicerades den brittiska studien ”Can machine-learning improve cardiovascular risk prediction using routine clinical data?”. Den visar att AI-teknik med en riskalgoritm kan förbättra tillförlitligheten och noggrannheten för att exempelvis förutse risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos friska personer utan tidigare sjukdomshistorik.

Studien visar att man kan förutse närmare sju av tio personer som på tio års sikt riskerar att utveckla någon sorts hjärt- och kärlsjukdom. Detta är signifikant bättre resultat än med gällande metoder och ACC/AHA-riktlinjer. För att visualisera kraften i AI kan vi jämföra algoritmen som används i Sverige med motsvarande algoritm, som ligger till grund för tidigare nämnd studie, samt den algoritm som kan appliceras med AI-teknik.

En algoritm för att uppskatta risken att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar

I Sverige ska man, enligt Läkemedelsverkets rekommendationer, använda SCORE-algoritmen för att uppskatta risken att avlida i hjärt- och kärlsjukdom inom tio år. Algoritmen innehåller fem dimensioner och tar bland annat fasta på ålder, rökning, blodtryck och kolesterol för att uppskatta risken för dödsfall. I ovan nämnda studie från Storbritannien används en algoritm innehållandes åtta dimensioner (ACC/AHA).

Denna adderar bland annat ytterligare dimensioner för kolesterolvärden och diabetes. En dator med AI-teknik kan räkna ut ytterligare 22 dimensioner, det vill säga innehålla sammanlagt 30 dimensioner, för att göra samma riskbedömning. Den stora skillnaden från dagens metoder är att AI-algoritmen inte är begränsad till just ett fåtal riskfaktorer och den kan även inkludera tidigare medicinska diagnoser.

11 000 fall skulle kunna förebyggas bara i Sverige

"Om vi skulle applicera ovanstående på svenska förhållanden betyder det att vi skulle kunna identifiera, diagnostisera och behandla ytterligare 14 000 individer innan de riskerar att insjukna i en hjärt- och kärlsjukdom inom en tioårsperiod. "

Jon Arwidson

Med hjälp av en AI-algoritm kan vi med större precision förutse vilka individer som löper risken att bli sjuka och sätta in rätt behandling.

Av de 14 000 som löper risken att insjukna kan så många som 80 procent förebyggas med ändrade kost- och levnadsvanor. Det betyder att vi årligen har möjlighet att förebygga 11 000 fall i Sverige om vi kan vidta rätt åtgärder i ett tidigt skede.

Och ännu fler skulle kunna få hjälp att hålla sig friska

En av de riktigt stora fördelarna med AI är nämligen att den kan hjälpa människor att hålla sig friska, eller åtminstone inte behöva söka vård- eller läkarhjälp lika ofta. 

Ovanstående exempel gäller enbart vid preventiv behandling av hjärt- och kärlsjukdomar och fall med personer utan någon historia av hjärt- och kärlsjukdomar. Men det visar ändå tydligt hur AI kan förbättra förutsättningarna för att sätta in preventiv vård och rädda liv. AI stannar dock inte enbart vid förbättrade möjligheter till förebyggande insatser. Med hjälp av AI-teknik kan både diagnoser och behandlingar förbättras signifikant och bli mer precisa, vilket också resultatet i ovan nämnda studie visar. 

Dags att sätta punkt för feldiagnoser och välkomna AI

Med hjälp av AI kan vården bli mer precis samt minska andelen feldiagnoser och felbehandlingar. Även om vårt exempel är isolerat till hjärt- och kärlsjukdomar så kan AI-tekniken även appliceras på tidig upptäckt och behandling av personer som löper risk att drabbas av stroke eller personer som är självmordsbenägna.

Om rapporten

Den globala PwC-rapporten ”AI and Robotics in Healthcare” ger insikt i vad övergången till en virtuell och digitaliserad vård kan innebära både för patienter, yrkeskår och för samhället. 12 000 personer från tolv länder deltog i undersökningen. I Sverige intervjuades 1 008 personer från Stockholm, Södra och mellersta Sverige, Skåne, Halland, Blekinge, norra mellersta Sverige och norra Sverige. Omkring fyrtio procent av respondenterna var över 55 år.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier