Revisionsberättelse eller bokslutsrapport – vad behöver du?

2011-04-18

Vad är revisionsberättelsen?

Kort sagt är revisionsberättelsen en rapport, där revisorn redovisar resultatet av sin oberoende granskning av företagets räkenskaper medan bokslutsrapporten är en sammanställning av företagets redovisning.

Revisionsberättelsen säkrar kvaliteten på räkenskaperna

En revision ger dig en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar i företaget och att de finansiella rapporterna är i sin ordning. Det skapar förtroende hos dina olika intressenter och underlättar affärer och kontakter med dem. Dina intressenter kan exempelvis vara:

  • Kunder
  • Leverantörer
  • Samarbetspartners
  • Banker
  • Myndigheter

Revisorn rapporterar sin granskning i en revisionsberättelse, den kan du använda både internt i företaget och gentemot dina externa intressenter. Revisionsberättelsen ställs till företagets ägare och där uttalar sig revisorn om årsredovisningen visar en rättvisande bild, hur resultatet kan fördelas och om styrelse och vd kan få ansvarsfrihet.

Revisorn gör en oberoende granskning

Vid en revision bedömer revisorn bland annat om de redovisningsprinciper som bolaget använts sig av är riktiga och om informationen i årsredovisningen är rimlig. Revisorn är vald av företagets ägare och är ett oberoende tillsynsorgan från ägarna i förhållande till styrelsen och dess arbete.

Alla företag är inte revisionspliktiga. Läs mer om vilka företag som omfattas av revisionsplikten. >>

Bokslutsrapporten är ett kvitto på redovisningen

Alla som bedriver näringsverksamhet ska redovisa, enligt lag. Förutom det kan redovisningen också användas som stöd i den löpande uppföljningen av verksamheten och resultatet och kan då vara ett tryggt underlag för affärsmässiga beslut. Bokslutsrapporten är ett kvitto på att redovisningen följer en standard och därmed håller hög kvalitet. Till skillnad från revisionsberättelsen är bokslutsrapporten endast avsedd att användas internt i företaget och kan inte användas som kvalitetsdokument i kontakter med externa intressenter.

Redovisningskonsulten bekräftar att redovisningen följer standard

En redovisningskonsult kan biträda med hela eller delar av redovisningen och stödja dig som företagare så att lagar och regler följs. Redovisningskonsulten förser dig också löpande med aktuell och anpassad rådgivning kring verksamheten och med bra beslutsunderlag. Bokslutsrapporten är det dokument som konsulten lämnar som bekräftelse på redovisningen i företaget. En auktoriserad redovisningskonsult följer svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Nyttan ligger i vem som utför arbetet

Hos oss får du tillgång till revisorer och redovisningskonsulter som arbetar i team för att hjälpa dig och ditt företag. Med revisionen som bas får du också tillgång till hela vårt utbud av ekonomi- och rådgivningstjänster, från frågor om skatt, till ägarskiften och samgåenden.

Vi berättar gärna mer om hur våra revisorer och redovisningskonsulter kan hjälpa dig, kontakta oss!

Följ oss i sociala medier