Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

2022-03-11

styrelseledamöter på kontor diskuterar ersättningar

Marginell ökning av styrelsearvoden under 2020

Ökningen av ersättningen till svenska börsbolags styrelseledamöter avstannade under 2020. Utmaningar finns fortfarande när det gäller jämställdhet i de mindre bolagens styrelser och medelåldern bland ledamöterna är fortsatt relativt hög. Det här visar PwC:s årliga studie om styrelsearbete som täcker in samtliga bolag listade på Nasdaq Stockholm Small-, Mid- eller Large Cap.

– I jämförelse med förra årets studie så ser vi en marginell ökning eller minskning av det genomsnittliga arvodet till både styrelsens ordförande och ordinarie ledamöter. Ett undantag finns dock, ordförande i Mid Cap bolag, där ersättningen har ökat med 5,3 procent på ett år. För styrelseordförande i Large Cap-bolag har ersättningen ökat med i genomsnitt 1,3 procent och tittar vi på Small Cap så har ersättningen sjunkit med -1,7 procent berättar Anna Gustring Boman, partner på PwC.

Genomsnittlig ersättning till styrelseledamot      
  2019 2020 Förändring (%)
Small Cap 181,775 184,513 +1,5%
Mid Cap 256,034 248,968 -2,8%
Large Cap 487,346 490,061 +0,6%

"Det genomsnittliga arvodet till styrelsens ledamöter har ökat något för bolagen noterade på Small- och Large Cap, medan en minskning skett på Mid Cap under 2020."

Anna Gustring Boman, partner, PwC Sverige

Jämställdhetsmålet uppnåddes för Large Cap bolagen

Bolagen noterade på Large Cap har precis som tidigare år klarat regeringens jämställdhetsmål om 40 procent. Undersökningen visar dock en liten minskning av den kvinnliga representationen motsvarande en procentenhet från föregående års nivå om 41 procent. För bolagen noterade på Small Cap har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat med två procentenheter från 2019 års nivå om 30 procent. Andelen kvinnliga ledamöter på Mid Cap är fortsatt 35 procent. Den trend som vi noterat på Mid Cap avseende könsfördelningen sedan 2017 håller därmed i sig. Möjligheten att nå jämställdhetsmålet under nästkommande år bedöms därför vara låg.

– Vi kan konstatera att många mindre börsbolag fortfarande har en jämställdhetsutmaning framför sig. Här finns inga undanflykter utan det måste ske ett betydligt mer aktivt arbete för att få in fler kvinnor i dessa bolags styrelser. Även de medelstora bolagen har en bit kvar innan de kan vara nöjda. Här är det i genomsnitt 35 procent kvinnor på styrelseplats, kommenterar Anna Gustring Boman.
 

"Många mindre börsbolag har fortfarande en jämställdhetsutmaning framför sig. Det måste ske ett betydligt mer aktivt arbete för att få in fler kvinnor i dessa bolags styrelser."

Anna Gustring Boman, partner, PwC Sverige

Fortsatt hög medelålder oavsett bolagsstorlek

Den genomsnittliga ledamoten, över samtliga listor, är 57 år gammal och sitter enbart i en styrelse. Snittåldern har inte förändrats sedan 2018 och årets undersökning visar även på att en högre andel ledamöter endast har ett styrelseuppdrag. Genomsnittsåldern för kvinnliga ledamöter har ökat från 54 år föregående år till 55 år, samtidigt som medelåldern för manliga ledamöter har minskat från 59 år föregående år till 58 år under 2020.

– Digitaliseringens framfart och fler nya techbolag på börsen har inte påverkat sammansättningen rent åldersmässigt. Det finns helt klart utrymme till förändring. Inte minst för att att uppfylla Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att fördelningen ska spegla bolagets verksamhet och utvecklingsskede, avslutar Anna Gustring Boman.
 

Om studien

Syftet med studien "Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt" är att ge svar på frågor om styrelsens sammanställning, arvode och arbete gällande Stockholmsbörsens listor Small-, Mid- och Large Cap. Årets studie omfattar år 2020 och totalt ingår 292 bolag i sammanställningen.

Undersökningen har genomförts via datainsamling och information från bolagens årsredovisningar för 2020 samt från årsstämmoprotokollen från årsstämmorna 2021. Det är endast bolag med skattemässig hemvist i Sverige som ingår i studien. I de fall bolaget redovisar arvoden i annan valuta än svenska kronor har detta belopp omräknats till svenska kronor med hänsyn till Europeiska centralbankens valutakurs per 31 december 2020.
 

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Hanna Johansson

Hanna Johansson

Pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 25

Följ oss i sociala medier