PwC:s elnätsstudie 2019: Stora skillnader mellan elnätsbolagens förutsättningar

2019-06-27

Fält med vindkraftverk blottar elnätsbranchens utmaningar

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar. Många anläggningar börjar bli gamla och behöver bytas ut. Därutöver pågår energiomställningen, vilket innebär att nya typer av kunder tillkommer till elnätet, samt att de befintliga kunderna byter beteende. Samtidigt har vi de senaste åren haft en aktiv debatt kring elnätspriserna, där elnätsbolagen överlag har mötts av låg förståelse för de senaste årens prishöjningar. Resultatet är nya regelverk som implementeras för att sänka elnätspriserna, där vi ser en risk att förändringarna blir oavsiktligt kraftiga.

Vilken påverkan kan detta få på energiomställningen? Hur rimmar en åtstramning för elnätsbolagen till exempel. med de önskvärda investeringarna för att bygga bort begränsningar i överföringskapacitet och en ökad elektrifiering?

Specifika utmaningar

Prisökningarna har på sina håll varit omfattande. Men kan landets 150 lokalnätsbolag hålla en prisnivå som accepteras av allmänheten och samtidigt genomföra de investeringar som krävs för att bibehålla nätets funktion? Lokalnätsbranschen är fragmenterad i olika delar av landet, där varje bolag har sina egna förutsättningar och specifika utmaningar. 

Elnätsstudien 2019 belyser skillnaderna inom branschen, nätbolagens förutsättningar och deras agerande. Vi påvisar effekterna av de val som de olika nätbolagen gör.

Ur studien:

  • Betydande åtstramningar av regelverket genomfördes redan 2016, vilket minskade lokalnätsbolagens tillåtna intäkter med nästan en fjärdedel. Ytterligare åtstramningar är aviserade inför 2020, vilket kan försvåra att attrahera det kapital som krävs för att genomföra nödvändiga investeringar.

  • Betydande skillnader avseende kundunderlag, ålder på nätet, investeringsnivåer och prisnivåer. 

  • Nätbolagens beslut tenderar att förstärka dessa skillnader över tid. Utflyttning sker i första hand från de nät som redan idag är glesa.

  • De redan täta stadsnäten har istället generellt den högsta kundtillväxten. 

  • Nätbolag med redan relativt välskötta nät med låg medelålder genomför mer omfattande investeringar än de nätbolag med äldre nät, där investeringarna kanske skulle ha varit som mest välbehövliga. Detta riskerar att leda till en ytterligare differentiering mellan näten. Frågan är hur långt denna utveckling kommer kunna fortsätta.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Anton Nordström

Senior Associate, Corporate Finance, PwC Sverige

Tel 0729-80 94 86

Följ oss i sociala medier