Energy & Utilities - Värme

Kraven på energieffektivisering

Kraven på energieffektivisering har medfört att konsumtionen av värme och varmvatten minskar, även om minskningen till viss del motverkas av befolkningstillväxten. Smartare byggnadsteknik och passivhus bidrar också till att fjärrvärme är mindre attraktivt.
 

Det har resulterat i minskande försäljningsvolymer och för att motverka detta fokuserar fjärrvärmebolagen på de mest lönsamma kundsegmenten och att hitta nya kunder. Samtidigt som volymerna minskar har fjärrvärmebolagen krav på att investera i miljövänligare produktion, vilket kan bli en svår ekvation att lösa.
 

Till följd av regeringens utredning avseende tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, står även marknaden även inför en trolig reglering av det ”naturliga” monopol som bolagen har. Fjärrvärmebolagen påverkas även av EU:s handel med utsläppsrätter, som kommer att innebära stora förändringar från och med år 2013 och därtill kommer energi- och miljöskatter.
 

Utmaning

PwC var rådgivare i samband med att en energikoncern avyttrade delar av verksamheten genom att bilda ett dotterbolag och sälja det. Dotterbolaget var helt integrerat i koncernen och alla administrativa rutiner och system sköttes av moderbolaget alternativt via service center som ingick i koncernen. Det nybildade bolaget hade inte haft eget resultat eller balansansvar förrän bildandet och det var därför svårt att följa verksamhetens resultat, budget och avvikelser.
 

PwC:s värdeskapande

PwC var rådgivare till säljaren genom hela processen. Detta innebär att PwC har:
 

  • Varit projektledare och rådgivare i separationen och bolagiseringen av de delar av verksamheten som skulle avyttras. I alla dess delar och delprojekt var målet att bolagets rapportering, rutiner, system, processer, policys, operations etc. skulle vara helt fristående från moderbolaget.
  • Genomlysning av det nya dotterbolaget ur ett finansiellt och strategiskt perspektiv genom Due Diligence.
  • Bolagisering av den verksamhet som skulle avyttras

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier