Integration / Post merger integration

Vad innebär en företagsintegration (post merger integration)?

En integration eller engelskans post-merger integration syftar till processen att integrera ett transaktionsobjekt med en köpares organisation efter att transaktionsobjektet överlåtits från säljaren till köparen vid stängning (closing).

Integration anses vara ett av de mest utmanande områdena i transaktionsprocessen på grund av mångfalden anpassade lösningar som måste harmoniseras mellan de två organisationerna. Berörda områden är exempelvis anställda, resurser, tillgångar, arbetsuppgifter och informationsteknik. Ett Integrationshanteringskontor (IMO) med representanter från säljaren, köparen och förvärvsobjektet hanterar integrationsarbetet och följer upp på integrationens leverans.

Varför arbeta med integrationsplanering?

Bestående transaktionsvärde uppstår inte automatiskt efter att transaktionen blivit signerad och överlåten utan kräver också ett efterarbete för att transaktionsobjektet ska bli ändamålsenligt och skapa värde i den nya organisationen.

Företag som saknar en disciplinerad ansats till integration är vanligtvis inte lika framgångsrika att realisera sina kostnadsmål och synergiberäkningar jämfört med företag som har en beprövad och organiserad integrationsstrategi. Bristande planering, för lite fokus på annat än finansiella parametrar och underskattande av insatser efter transaktionen är ofta bidragande orsaker till att kostnadsmål uteblir.

 

Hur kan PwC hjälpa oss att integrera transaktionsobjektet?

PwC:s integrationskonsulter hjälper företagskunder att upprätta ett strukturerat arbetssätt och detaljerad aktivitetsplan. Som kund kan du exempelvis få hjälp med:

  • Integrationsstrategi: Definiera kärnverksamheten och utveckla en kortsiktig och långsiktig verksamhetsmodell för att integrera funktioner och uppnå synergier.
  • Synergibedömning: Identifiera finansiella och operativa synergimål samt avgöra hur synergierna ska mätas, följas upp och rapporteras.
  • Integrationsplanering: Ta fram en detaljerad plan över aktiviteter/milstolpar som bör implementeras mellan signering och stängning (closing).
  • Dag 1-beredskap: Identifiera och säkra aktiviteter som är kritiska Dag 1 vid separationens avslut och som behövs för att minimera risken för förseningar och driftstörningar i kärnverksamheten.
  • 100-dagarsplan: Utveckla en detaljerad arbetsplan för integrationen med mätbara uppgifter. Följa upp på integrationen av kritiska funktioner som ekonomi och redovisning, HR/anställningsöverföring, kundhantering, IT och rapportering.
  • Integration Management Office (IMO): Upprätthålla en styrstruktur för att fördela ansvarsområden, följa upp på utförandet av kritiska aktiviteter samt kartlägga beroendeförhållanden mellan olika funktioner och aktiviteter.

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Consulting & strategy, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner, M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15