Carve-out & separation

Vad innebär en carve-out?

En carve-out är försäljningen av en tillgång, affärsenhet, division eller ett dotterbolag till en köpare som antingen integrerar transaktionsobjektet i sin verksamhet eller gör det till ett fristående företag.

En carve-out kan också göras med motivet att börsintroducera ett dotterbolag. Ofta har transaktionsobjektet vid en carve-out en befintlig personalstyrka och ett eget kundsegment vilket gör det till ett attraktivt mål för investeringsbolag.

Varför arbeta med carve-out-planering och uträttande?

Motivet till att genomföra en carve-out från säljarens perspektiv kan exempelvis vara att fokusera på kärnkompetens eller erhålla likvida medel, dvs. en kontantinfusion.

För att realisera transaktionens fulla värde krävs en förståelse för kostnadsdrivare, kritiska aktiviteter och risker inom den operationella separationen.

Genom att använda beprövade verktyg för carve-out planering och genomförande underlättas identifieringen av oförutsedda kostnader och optimeringen av verksamhetsmodellen. Detta arbetssätt säkerställer en smidig övergångsprocess.

 

Hur går carve-out-/ separationsprocessen till och hur kan PwC hjälpa er?

Som kund kan du få hjälp av oss på PwC genom hela processen.

Carve-out/separationsprocessen går att dela upp i två faser vilka utförs före och efter transaktionen. I förstadiet till transaktionen görs en konceptuell uppdelning av moderbolaget och transaktionsobjektet vilken används som mall vid själva utförandet av separationen.


Före transaktionen:
Definiera den avyttrade verksamheten

  • Fördela tillgångar mellan den avyttrade enheten och moderbolaget. Prioriterade områden är ofta anställda, IT, IP, byggnader, kontrakt och tillgångar.
  • Separera delade tjänster (shared services) och definiera övergångstjänster (TSA) som krävs mellan moderbolaget och den avyttrade enheten för att säkerställa operativ funktionalitet.  
  • Justera tredjepartskontrakt som är delade inom företaget.
  • Analysera resursbehov för att identifiera saknade resurser (ökande kostnad) eller överflödiga resurser (minskande kostnad).
  • Identifiera strandade kostnader: Identifiera kostnader som uppstår då resurser har blivit överflödiga men fortfarande bär en kostnad.

Efter transaktionen:
Utförande av separationen

  • Implementera tjänsteavtal: Implementera övergångstjänster som tillhandahålls från säljaren till köparen och vice versa.
  • Separationsplanering: Utveckla en detaljerad separationsplan och genomför aktiviteter/milstolpar enligt tidsplaneringen.
  • Genomföra kostnadsjustering: transaktionsobjektet kommer få nya löpande kostnader då vissa tjänster/ funktioner förändras efter transaktionen. Potentiella kostnadstillägg eller kostnadsreduktioner behövs således läggas till i/tas bort ur kostnadsbasen.
  • Uppbyggnad av en fristående organisation: Då en köpare förvärvar ett transaktionsobjekt med motivet att göra det till ett fristående företag kan tillägg behöva göras i olika funktioner för att transaktionsobjektet ska bli operativt funktionellt.

Lyssna på PwC-podden

Vad carve-out är, vad man behöver tänka på och hur man faktiskt får till en sådan transaktion får vi veta mer om i det här poddavsnittet. Sofia Nordenskjöld, Viktor Magnusson och Marcus Jonsson, som arbetat med ett flertal carve-out-transaktioner, delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

 

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide