Carve out och separation

Vad innebär en carve-out?

En carve-out är försäljningen av en tillgång, affärsenhet, division eller ett dotterbolag till en köpare som antingen integrerar transaktionsobjektet i sin verksamhet eller gör det till ett fristående företag.

En carve-out kan också göras med motivet att börsintroducera ett dotterbolag. Ofta har transaktionsobjektet vid en carve-out en befintlig personalstyrka och ett eget kundsegment vilket gör det till ett attraktivt mål för investeringsbolag.

Motivet till att genomföra en carve-out från säljarens perspektiv kan exempelvis vara att fokusera på kärnkompetens eller erhålla en kontantinfusion.

Hur går carve-out-/ separationsprocessen till?

Carve-out/separationsprocessen går att dela upp i två faser vilka utförs före och efter transaktionen. I förstadiet till transaktionen görs en konceptuell uppdelning av moderbolaget och transaktionsobjektet vilken används som mall vid själva utförandet av separationen.
 

Före transaktionen: Definiera den avyttrade verksamheten

 • Fördela tillgångar mellan den avyttrade enheten och moderbolaget. Prioriterade områden är ofta anställda, IT, IP, byggnader, kontrakt och tillgångar.
 • Separera delade tjänster (shared services) och definiera övergångstjänster (TSA) som krävs mellan moderbolaget och den avyttrade enheten för att säkerställa operativ funktionalitet.  
 • Justera tredjepartskontrakt som är delade inom företaget.
 • Analysera resursbehov för att identifiera saknade resurser (ökande kostnad) eller överflödiga resurser (minskande kostnad).
 • Identifiera strandade kostnader: Identifiera kostnader som uppstår då resurser har blivit överflödiga men fortfarande bär en kostnad.
   

Efter transaktionen: Utförande av separationen

 • Implementera tjänsteavtal: Implementera övergångstjänster som tillhandahålls från säljaren till köparen och vice versa.
 • Separationsplanering: Utveckla en detaljerad separationsplan och genomför aktiviteter/milstolpar enligt tidsplaneringen.
 • Genomföra kostnadsjustering: transaktionsobjektet kommer få nya löpande kostnader då vissa tjänster/ funktioner förändras efter transaktionen. Potentiella kostnadstillägg eller kostnadsreduktioner behövs således läggas till i/tas bort ur kostnadsbasen.
 • Uppbyggnad av en fristående organisation: Då en köpare förvärvar ett transaktionsobjekt med motivet att göra det till ett fristående företag kan tillägg behöva göras i olika funktioner för att transaktionsobjektet ska bli operativt funktionellt.

Varför arbeta med carve-out-planering och uträttande?

För att realisera transaktionens fulla värde krävs en förståelse för kostnadsdrivare, kritiska aktiviteter och risker inom den operationella separationen.

Genom att använda beprövade verktyg för carve-out planering och genomförande underlättas identifieringen av oförutsedda kostnader och optimeringen av verksamhetsmodellen. Detta arbetssätt säkerställer en smidig övergångsprocess.

Kontakta oss

Marcus Johansson

Partner Deals

Tel 0729-80 92 45

Sofia Nordenskjöld

Partner Deals

Tel 0709-29 16 15