CSDDD- regelverket som stärker de mänskliga rättigheterna och miljön

kvinna sitter på berg med utsikt över hav

 

Stora företag spelar en nyckelroll för att skapa ett mer hållbart och rättvist samhälle. Genom att rapportera om negativ påverkan kopplat till mänskliga rättigheter och miljön i globala värdekedjor blir det lättare att identifiera och agera på dessa. För att stärka detta arbete har EU presenterat en ny lag: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

I mars 2024 nådde EU:s medlemsländer enighet om CSDDD. Detta banbrytande avtal fast­ställer en skyldighet för företag att visa due diligence (på svenska “tillbörlig aktsamhet”) i sin verksamhet, likväl som i relationer med leverantörer och affärspartners. Direktivet väntas ha ett stort inflytande på näringslivet genom att skapa en harmoniserad ram för due diligence och avkräva stora företag att vidta åtgärder för att minska och eliminera den negativa sociala och miljömässiga påverkan av sin verksamhet och värdekedja. Efter formellt godkännande kommer alla EU:s medlemsländer att ha två år på sig att implementera direktivet i nationell lagstiftning.

CSDDD är ett komplement till det antagna Corporate Sustainability Reporting-direktivet, CSRD. Detta direktiv syftar till att höja kvaliteten på hållbarhetsrapportering i paritet med den finansiella rapporteringen.

Enligt CSRD bör ett företag implementera processer för att samla in information för rapporteringsändamål. Denna skyldighet är nära förknippad med skyldigheterna för tillbörlig aktsamhet att identifiera och hantera negativ påverkan, som nu alltså införs genom CSDDD. CSRD är ett transparensverktyg där bolag rapporterar kring sina hållbarhetsområden, och CSDDD styr bolagens beteende för att agera hållbart och ansvarsfullt. 

Vidare bör företag som faller inom tillämpningsområdet för båda direktiven rapportera (enligt CSRD) om sina due diligence-skyldigheter (enligt kravet inom CSDDD). Det föreslagna direktivet kommer alltså att leda till en mer fullständig och effektiv rapportering enligt CSRD.

 

Så förbereder du dig

 • Policyer
  Du måste implementera en due diligence-policy som uppdateras årligen. Du måste också se till att due diligence integreras i andra centrala policyer och bolagets ledningssystem.
 • Identifiera negativ påverkan
  Du bör vidta lämpliga åtgärder för att identifiera faktisk och potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och negativ miljöpåverkan som uppstår från den egna verksamheten eller från dotterbolagen. Du bör också identifiera negativ påverkan som uppstår från etablerade affärsrelationer, om dessa relationer är relaterade till företagets kontrakterade partners.
 • Förebyggande och minimering
  Du måste vidta relevanta åtgärder för att förhindra och begränsa den potentiella negativa påverkan på mänskliga rättigheter eller miljö som identifierats. Om du identifierar faktiskt negativ påverkan behöver du agera för att detta upphör, och vara beredd att ge gottgörelse för skadan som uppstått.

 

 • Regelbunden bevakning
  Arbetet med tillbörlig aktsamhet är en kontinuerlig process som behöver ses över regelbundet. Du behöver göra uppdateringar och bedömningar av ovan nämnda aktiviteter och åtgärder utifrån omvärldsbevakning samt om du exempelvis kontrakterar nya leverantörer, genomför affärsutveckling i form av nya tjänster eller geografisk expansion.
 •  Klagomålsförfarande
  Du måste ha en klagomålsfunktion på plats för att ge individer och organisationer möjlighet att lämna in klagomål till företaget där de kan lyfta misstankar angående faktisk eller potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller miljö.

Direktivet berör stora bolag inom och utanför EU 

Direktivet omfattar bolag inom EU som har över 1 000 anställda och en global nettoomsättning som överstiger 450 miljoner euro. Även bolag utanför EU med en nettoomsättning på över 450 miljoner euro som genereras inom unionen omfattas av CSDDD.

Företag kommer att behöva efterleva CSDDD inom olika tidsperioder beroende på storlek: 

 • Företag med fler än 5 000 anställda och en nettoomsättning över 1 500 miljoner euro har tre år på sig att efterleva kraven (från 2027 förutsatt att direktivet godkänns enligt plan).

 • Företag med fler än 3 000 anställda och en nettoomsättning över 900 miljoner euro har fyra år på sig att efterleva kraven (från 2028 förutsatt att direktivet godkänns enligt plan).

 • Företag med fler än 1 000 anställda och en nettoomsättning över 450 miljoner euro har fem år på sig att efterleva kraven (från 2029 förutsatt att direktivet godkänns enligt plan).

CSDDD kommer att omfatta cirka 5 400 företag i EU, varav cirka 500 är svenska bolag. Indirekt kommer många fler företag att påverkas som underleverantörer till de större företagen genom den så kallade supply chain-effekten. Företag som omfattas av CSDDD kommer att ställa krav på sina partners och leverantörer, vilka i sin tur kommer behöva visa efterlevnad för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

Företag som inte efterlever CSDDD kan få stora ekonomiska påföljder. Den maximala gränsen för böter kommer att sättas av respektive medlemsland, men kommer att vara minst 5% av företagets globala nettoomsättning under det räkenskapsår som föregår beslutet om böter.

 

Vi hjälper dig med ditt arbete kring mänskliga rättigheter

Att området mänskliga rättigheter blir mer och mer prioriterat märks inte minst genom alla internationella lagar och regelverk som implementeras. Men mänskliga rättigheter handlar i grunden inte bara om regelefterlevnad. Med ett effektivt arbete med mänskliga rättigheter kan du uppnå starka konkurrensfördelar då dina kunder, investerare och allmänheten förväntar sig att du tar dessa frågor på allvar. 

Vi stödjer dig med konsekvensbedömningar och strategier för mänskliga rättigheter samt full due diligence-implementering. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Jeanette Ulfshög Martinie

Jeanette Ulfshög Martinie

ESG | Strategy & Transformation | Social & Sustainable Supply Chains, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 47

Theodora Frisk

Theodora Frisk

ESG | Social and Sustainable Supply Chain, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 74

Följ oss i sociala medier