Sustainable Finance – så ska du arbeta med hållbara finanser

Vad är Sustainable Finance?

Sustainable Finance är den övergripande benämningen på de EU-regleringar, uppdateringar av befintliga regelverk och globala initiativ där ansvar läggs på banker, försäkringsbolag, fondbolag och andra inom finanssektorn att medverka till en omställning mot mer hållbara investeringar och ökad transparens. 

Du som är verksam inom finansiell sektor bör hantera ett antal frågeställningar. Vilken kunskap har du kring de lagkrav som träffar er verksamhet? Har ni tillräckliga resurser för att genomföra de förändringar som krävs för att leva upp till de nya kraven? Lämpar sig era interna hållbarhetspolicies för extern kommunikation? Vi på PwC hjälper dig att räta ut frågetecknen till utropstecken.
 

Välkommen till PwC:s team inom Sustainable Finance!

PwC Sustainable Finance team består av specialister inom hållbarhet, finans och regelverk. Vårt team är experter inom bland annat hållbarhetsrapportering och beräkning av hållbarhetsrisker, implementering av nya regelverkskrav och granskning av regelefterlevnad. .

Vi hjälper dig med alla områden inom Sustainable Finance

sustainable finance erbjudande

Regulatorisk efterlevnad

 • Vi erbjuder utbildningar anpassade till just din verksamhet
 • Kartläggning av hur Sustainable Finance-regelverken träffar din verksamhet 
 • Gap-analys, påverkansanalys, benchmarks- och mognadsanalys
 • Rådgivning kring EU:s handlingsplan och uppdateringar i befintliga regelverk
 • Integrering av ESG i din riskhantering
illustration regulatorisk efterlevnad

Strategi

 • Vision och scenarioanalyser, marknadsanalyser och trendanalyser
 • Definition av strategi, inklusive integrering av ESG i strategier på olika nivåer
 • Varumärkesstrategi
 • Produktutveckling och servicedesign
illustration strategi

Transformation

 • Roadmap/implementeringsplan 
 • Definiera och implementera målbild för operativ modell (produkter, process, data, teknologi, styrmodell, policies, kompetenser, organisation) 
 • Stöd med förändringsledning och projektledning
 • Integrering av KPI:er inom ESG
illustration transformation

Rapportering och bestyrkande

 • Vi erbjuder löpande utbildningar 
 • Rapportering och redovisning av hålllbarhetsinformation
 • Datainsamling, kvalitetssäkring, intern kontroll 
 • Granskningar och internrevisionsstöd 
 • Bestyrkande av hållbarhetsrapportering 
 • Rådgivning inför bestyrkande  
 • ESG Due Diligence
illustration rapportering och bestyrkande

Lär känna några av våra experter

Isabelle Hammarström, PwC

Isabelle har koll på regelverken och hållbarhetsrapporteringen

Vill du hållbarhetsrapportera? Eller veta mer om EU:s handlingsplan? Då ska du vända dig till Isabelle Hammarström som är expert inom hållbarhetsrapportering.

Kontakta Isabelle Hammarström

Catrine Engström, PwC

Catrine hjälper dig att implementera alla nya regelverk

Catrine Engström är jurist med expertis inom hållbarhetsrelaterade regelverk och arbetar främst med finansiella aktörer och fastighetssektorn.

Kontakta Catrine Engström

 

Hanne Setane, PwC

Hanne hanterar dina transformationsprojekt inom hållbarhet

Hanne Setane arbetar primärt med större transformationsprojekt, ofta regelverksdrivna, inklusive Sustainable Finance.

Kontakta Hanne Setane
 

EU:s handlingsplan – för en gemensam hållbarhetstaxonomi

EU-kommissionens handlingsplan för hållbar tillväxt för finansiella aktörer innebär en anpassning till en gemensam hållbarhetstaxonomi, inkludering av ESG-aspekter (Environmental, Social, Governance) vid investeringsbeslut, rådgivning och styrning. I handlingsplanen ingår viktiga regler som berör dig som verkar inom finansbranschen.

Läs mer om EU:s handlingsplan


Övriga uppdateringar i befintliga regelverk

 • MiFID II – delegerade direktiv ändras genom vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer i produktstyrningskrav. Gäller från och med den 22 november 2022.
 • MiFID II – delegerade förordning ändras vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i vissa organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag. Gäller från och med den 2 augusti 2022.

AIFMD – delegerad förordning ändras vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Gäller från och med den 1 augusti 2022.

UCITS – delegerade direktiv ändras vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Gäller från och med den 1 augusti 2022.

Solvens II – delegerad förordning ändras vad gäller integrering av hållbarhetsrisker i försäkrings- och återförsäkringsbolagens företagsstyrning. Gäller från och med den 2 augusti 2022.

Två delegerade förordningar under IDD ändras kring  integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i produkttillsyns- och styrningskraven för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer samt i uppföranderegler och investeringsrådgivning för försäkringsbaserade investeringsprodukter. Gäller från och med den 2 augusti 2022.

 

Lär känna några av våra experter

Anna Olls Eén, PwC

Anna hanterar frågor kring styrning och efterlevnad

Anna Olls Eén hjäper företag att hantera utmaningarna och möjligheterna med ESG. Hon hanterar framför allt frågor kring styrning, riskhantering och regulatorisk efterlevnad kopplat till ESG.

Kontakta Anna Olls Eén

Fredrik Lindblad, PwC

ESG- transformationer? Fredrik hjälper dig!

Fredrik Lindblad hjälper företag med omfattande projekt inom digitalisering och ESG.

Kontakta Fredrik Lindblad

Angelica Berg, PwC

Angelica hjälper dig med riskarbetet i ESG-strategierna

Angelica Berg drivs av frågeställningar kring hur man bäst integrerar hållbarhetsfrågor i sin riskhantering och strategi.

Kontakta Angelica Berg

EU:s gröna obligationer (green bonds)

Genom en rad EU-regleringar läggs nu ansvar på finansiella aktörer att medverka till en omställning mot mer hållbara investeringar och cirkulär ekonomi. Ett av dessa regelverk är EU:s standard för gröna obligationer, EU GBS, som är en frivillig standard för alla typer av noterade eller onoterade obligationer.

Så hjälper vi dig med gröna obligationer

 

Fyra viktiga områden som berörs av Sustainable Finance

 • Klassificeringssystem för hållbara investeringar (taxonomin)
 • Nya kategorier av referensvärden
 • EU-standard för gröna obligationer
 • EU Ecolabel för gröna finansiella produkter
 • Hållbarhetsrisker ska beaktas i riskhantering och företagsstyrning (Solvens II, MiFID II, UCITS, AIFMD)
 • ESG-aspekter integreras i riktlinjer för kreditvärderingsinstitut
 • Införlivande av hållbarhetsaspekter i regelverken rörande kapitaltäckning för banker och försäkringsbolag
 • Ytterligare åtgärder för att främja företagsstyrning som gynnar hållbar finansiering
 • Krav på att informera om hur hållbarhetsaspekter beaktas i till exempel investeringsstrategi (disclosure)
 • Kundernas hållbarhetspreferenser ska beaktas vid finansiell rådgivning, identifiering av intressekonflikter och i produktstyrningsprocessen (IDD och MiFID II)
 • Riktlinjer för hållbarhetsrapportering utökas med specifika guider för klimatrelaterade risker, möjligheter och KPI:er
 • Alternativa redovisningsprinciper för hållbara investeringar undersöks, och antagningsprocessen för nya standarden utreds
 • Utökade och hårdare krav på hållbarhetsrapportering med EU-standarder som grund

Lär känna några av våra experter

Viktor Lindroth, PwC

PE + ESG + finanssektorn = Viktor!

Viktor Lindroth  är ansvarig för hållbara finanser på PwC och hjälper företag att implementera ESG-frågorna inom finanssektorn.

Kontakta Viktor Lindroth

Mikael Scheja, PwC

Mikael vet hur du ska sammanlänka finansiell och icke finansiell information

Mikael Scheja är redovisningsspecialist och stöttar företag att effektivisera deras finansiella information utifrån nya krav, inte minst inom ESG.

Kontakta Mikael Scheja

Ta del av inspelningarna från Finansdagen 2023!

Under Finansdagen 2023 var ESG-frågorna ett hett ämne.  Sändningen finns publicerad i sin helhet och du kan se den på eventsidan Finansdagen 2023.  

Se inspelade webbinarier

Nya krav på hållbarhet i produktstyrning och rådgivning

2022-04-06
Sustainable Finance-webbinarie kring nya krav på att beakta och hållbarhetspreferenser inom rådgivning och hållbarhetsaspekter i produktstyrning. Vi tar upp de nya kraven i MiFID II och IDD vad gäller hållbarhetsaspekter och hållbarhetspreferenser. Våra Sustainable Finance-specialister ger en översikt av de nya regulatoriska kraven och hur de påverkar branschen inom rådgivning, distribution och produktutveckling.

Se sändningen här

Kontakta oss

Anna Olls Eén

Anna Olls Eén

Rådgivare Sustainability and Climate change, PwC Sverige

Tel 0729-80 94 26

Isabelle Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Följ oss i sociala medier