Lagstadgad hållbarhetsrapportering

kvinna och man på kontor

Stora företag måste från och med räkenskapsåret 2017 upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningsdokumentet (förvaltningsberättelsen) eller som ett separat dokument som avges samtidigt med årsredovisningen.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av "konsekvenserna av verksamheten" inom fyra områden:

 1. miljö (användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar)

 2. sociala och personalrelaterade frågor (jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet)

 3. respekt för mänskliga rättigheter

 4. motverkande av korruption

Vilka upplysningar ska lämnas?

 1. Företaget ska redogöra för de hållbarhetsrisker i verksamheten som affärsförbindelser, produkter eller tjänster, inklusive hur företaget hanterar dessa risker.

 2. Företaget ska beskriva sin affärsmodell och hur denna tar hänsyn till hållbarhetsaspekter, det vill säga vilken hållbarhetspåverkan som uppstår genom företagets sätt att göra affärer.

 3. Man ska redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen genom exempelvis policys, mål och resultatindikatorer. Om företaget inte följer någon policy ska detta förklaras och motiveras.


Ett ytterligare upplysningskrav gäller "mångfaldspolicy" i styrelsen. Stora företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad ska redogöra för den mångfaldspolicy som gäller vid tillsättning av styrelseledamöter, inklusive hur den har tillämpats under året och vilka resultat som har uppnåtts. Denna information ska alltså inte ingå i själva hållbarhetsrapporten utan i bolagsstyrningsrapporten.
 

Vilka företag måste hållbarhetsrapportera?

"Stora företag" som uppfyller mer än ett av följande villkor (under de två senaste räkenskapsåren) upprätta en hållbarhetsrapport:

 • Medelantalet anställda > 250 

 • Balansomslutning > 175 Mkr

 • Nettoomsättning > 350 Mkr

Stora företag som är moderföretag i en koncern som är stor enligt ovan definition ska också upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen som helhet. Detsamma gäller om moderföretagets värdepapper är noterade på en reglerad marknad.

Ett stort företag som är dotterföretag i en koncern som upprättar en hållbarhetsrapport kan hänvisa till koncernens rapport i stället för att göra en egen, under förutsättning att det är tydligt att dotterföretaget (och dess samtliga dotterföretag) omfattas av koncernrapporten.
 

Redovisningens format

Hållbarhetsrapporten ska inkluderas i förvaltningsberättelsen. Men det finns även möjlighet att inkludera hållbarhetsrapporten i årsredovisningens "framvagn" eller i en separat publikation. I dag publicerar ett antal svenska företag särskilda hållbarhetsredovisningar, något de kan fortsätta med och hänvisa till denna i förvaltningsberättelsen.

Man ska i förvaltningsberättelsen upplysa var hållbarhetsrapporten återfinns. Detta kan vara särskilt relevant i det fall hållbarhetsupplysningarna förekommer på mer än ett ställe. Genom att hållbarhetsrapporten inkluderas i eller i varje fall hänvisas till från förvaltningsberättelsen blir det också tydligt att det är styrelsen som är ansvarig för och avsändare av hållbarhetsrapporten.

Ytterligare vägledning

Riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) är i dag den standard som används av de flesta företag som frivilligt upprättar hållbarhetsredovisningar. GRI:s riktlinjer ger stöd i hur väsentliga hållbarhetsfrågor kan identifieras och innehåller principer för hållbarhetsredovisning samt förslag på relevanta hållbarhetsaspekter och resultatindikatorer.
 

Revisorns granskning

Företagets revisor ska kontrollera att hållbarhetsrapporten har upprättats. Detta är endast en kontroll av att rapporten finns och har det innehåll som anges i lagen. Revisorn ska lämna ett yttrande om hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten undantas från den revision som revisorn normalt utför på all information i förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten ska överlämnas till revisorn för kontroll inom samma tid som årsredovisningen (förvaltningsberättelsen) i övrigt. Detta gäller även i det fall företaget upprättar en separat hållbarhetsrapport. Revisorn skriver ett särskilt uttalande att en hållbarhetsrapport har upprättats som överlämnas till företagets ledning samtidigt som revisionsberättelsen och sedan fogas till den fristående hållbarhetsrapporten.
 

Nu kompletteras hållbarhetsrapporteringen med klimatrelaterade risker

Börsföretag har nu (2019) för andra året publicerat en hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagens krav. En kommande nyhet är rapportering av klimatrelaterade risker.

Som en del av EUs handlingsplan för hållbar tillväxt pågår ett arbete med att uppdatera riktlinjerna om icke-finansiell rapportering. De är en guide till hur klimatfrågan bör inkluderas i parametrarna affärsmodell, risker och riskhantering, policys och styrning, utfall och resultat. 

Riktlinjerna nämner hur företaget påverkar klimatet som konsekvens av sin verksamhet i hela värdekedjan och hur klimatet påverkar företagets ställning och resultat. Man skiljer på omställningsrisker (regulatorisk, teknologisk, marknadsrisk och varumärkesrisk) och fysiska risker (akuta och systematiska/kroniska). 

Ett bolag med hög påverkan på klimatet har troligen även en högre omställningsrisk, medan fysiska risker är mer oberoende av verksamhet. Riktlinjerna är till stor del baserade på Task Force on Climate related Disclosures (TCFD) - ett blivande krav för bolag som undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Vad bör du göra?

 1. Det är viktigt att företagen uppdaterar sin väsentlighetsanalys och riskbedömning för att ta helhetsperspektivet om ställning, resultat och konsekvenserna av verksamheten i hela värdekedjan för att identifiera om klimatfrågan anses väsentlig. 
 2. En kartläggning mot EUs uppdaterade riktlinjer bör göras för att se hur företaget på bästa sätt kan rapportera värdefull information till intressenterna.
 3. Vidare bör du sätta en plan för att ta nästa steg i hållbarhetsrapporteringen: från en compliance hållbarhetsrapport enligt ÅRL till en verifierbar hållbarhetsredovisning enligt internationella standards (exempelvis GRI). Det kan göras genom en treårsplan som tar dig igenom de olika stegen i rätt takt för att i slutändan landa i en granskad hållbarhetsrapport.
   

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide