Lagstadgad hållbarhetsrapportering

kvinna och man på kontor

Stora företag måste upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningsdokumentet (förvaltningsberättelsen) eller som ett separat dokument som avges samtidigt med årsredovisningen, enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av "konsekvenserna av verksamheten" inom fyra områden:

 1. miljö (användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar)

 2. sociala och personalrelaterade frågor (jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet)

 3. respekt för mänskliga rättigheter

 4. motverkande av korruption

Vilka upplysningar ska lämnas?

 1. Företaget ska redogöra för de hållbarhetsrisker i verksamheten som affärsförbindelser, produkter eller tjänster, inklusive hur företaget hanterar dessa risker.

 2. Företaget ska beskriva sin affärsmodell och hur denna tar hänsyn till hållbarhetsaspekter, det vill säga vilken hållbarhetspåverkan som uppstår genom företagets sätt att göra affärer.

 3. Man ska redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen genom exempelvis policys, mål och resultatindikatorer. Om företaget inte följer någon policy ska detta förklaras och motiveras.


Ett ytterligare upplysningskrav gäller "mångfaldspolicy" i styrelsen. Stora företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad ska redogöra för den mångfaldspolicy som gäller vid tillsättning av styrelseledamöter, inklusive hur den har tillämpats under året och vilka resultat som har uppnåtts. Denna information ska alltså inte ingå i själva hållbarhetsrapporten utan i bolagsstyrningsrapporten.
 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) syftar till att skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina Net Zero-målsättningar till 2050.

CSRD kravställer att ESG- information finns tillgänglig för investerare. Med CSRD kopplas också ESG tydligare till bolagens affärsmodeller och strategier.
Mer om CSRD

Vilka företag måste hållbarhetsrapportera?

"Stora företag" som uppfyller mer än ett av följande villkor (under de två senaste räkenskapsåren) :

 • Medelantalet anställda > 250 

 • Balansomslutning > 175 Mkr

 • Nettoomsättning > 350 Mkr

Stora företag som är moderföretag i en koncern ska också upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen som helhet. Detsamma gäller om ett moderföretags värdepapper är noterade på en reglerad marknad och koncernen är stor.

Ett stort företag som är dotterföretag i en koncern som upprättar en hållbarhetsrapport kan hänvisa till koncernens rapport under förutsättning att det är tydligt att dotterföretaget (och dess samtliga dotterföretag) omfattas av koncernrapporten.

 

Redovisningens format

Hållbarhetsrapporten ska inkluderas i förvaltningsberättelsen. Men det finns även möjlighet att inkludera hållbarhetsrapporten i årsredovisningens "framvagn" eller i en separat publikation. I dag publicerar ett antal svenska företag särskilda hållbarhetsredovisningar, något de kan fortsätta med och hänvisa till denna i förvaltningsberättelsen.

Man ska i förvaltningsberättelsen upplysa var hållbarhetsrapporten återfinns. Detta kan vara särskilt relevant i det fall hållbarhetsupplysningarna förekommer på mer än ett ställe. Genom att hållbarhetsrapporten inkluderas i eller i varje fall hänvisas till från förvaltningsberättelsen blir det också tydligt att det är styrelsen som är ansvarig för och avsändare av hållbarhetsrapporten.

Ytterligare vägledning

Riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) är i dag den standard som används av de flesta företag som frivilligt upprättar hållbarhetsredovisningar. GRI:s riktlinjer ger stöd i hur väsentliga hållbarhetsfrågor kan identifieras och innehåller principer för hållbarhetsredovisning samt förslag på relevanta hållbarhetsaspekter och resultatindikatorer.
 

Revisorns granskning

Företagets revisor ska kontrollera att hållbarhetsrapporten har upprättats. Detta är endast en kontroll av att rapporten finns och har det innehåll som anges i lagen.

Revisorn ska lämna ett yttrande om hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten undantas från den revision som revisorn normalt utför på all information i förvaltningsberättelsen. 

Hållbarhetsrapporten ska överlämnas till revisorn för kontroll inom samma tid som årsredovisningen (förvaltningsberättelsen) i övrigt. Detta gäller även i det fall företaget upprättar en separat hållbarhetsrapport. 

Revisorn skriver ett särskilt uttalande att en hållbarhetsrapport har upprättats som överlämnas till företagets ledning samtidigt som revisionsberättelsen och sedan fogas till den fristående hållbarhetsrapporten.
 

Hållbarhetsrapporteringen och klimatrelaterade risker

Som en del av EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt finns riktlinjer om icke-finansiell rapportering. De är en guide till hur klimatfrågan bör inkluderas i parametrarna affärsmodell, risker och riskhantering, policys och styrning, utfall och resultat. 

Riktlinjerna nämner hur företaget påverkar klimatet som konsekvens av sin verksamhet i hela värdekedjan och hur klimatet påverkar företagets ställning och resultat. Man skiljer på omställningsrisker (regulatorisk, teknologisk, marknadsrisk och varumärkesrisk) och fysiska risker (akuta och systematiska/kroniska). 

Ett bolag med hög påverkan på klimatet har troligen även en högre omställningsrisk, medan fysiska risker är mer oberoende av verksamhet. Riktlinjerna är till stor del baserade på Task Force on Climate related Disclosures (TCFD) .

Vad bör du göra?

 1. Det är viktigt att du uppdaterar din väsentlighetsanalys och riskbedömning för att ta helhetsperspektivet om ställning, resultat och konsekvenserna av verksamheten i hela värdekedjan för att identifiera om klimatfrågan anses väsentlig. 
 2. En kartläggning mot EU:s uppdaterade riktlinjer bör göras för att se hur du på bästa sätt kan rapportera värdefull information till intressenterna.
 3. Sätt en plan för att ta nästa steg  från en compliance hållbarhetsrapport enligt ÅRL till en verifierbar hållbarhetsredovisning enligt internationella standards (exempelvis GRI). 
   
greenwashing

Så motverkar du greenwashing

Greenwashing är ett begrepp som syftar på när företag, organisationer eller myndigheter medvetet eller omedvetet kommunicerar sina hållbarhetsåtaganden på felaktigt sätt, allt i syfte föra att uppnå ekonomiska eller imagemässiga fördelar. Läs mer om hur du undviker och förhindrar greenwashing.

Greenwashing

Lyssna på PwC-podden

Hur arbetar bolag med att implementera ESG i sina verksamheter och vilka är utmaningarna? Hur kan företag ställa om och bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete? Vad innebär hållbarhet för ett företags strategi? PwC:s ESG-rådgivare Angelica Berg och Anna Olls Eén klargör detta för oss.

Kontakta oss

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Isabelle Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide