Rapport från Davos - ett nytt ledarskap för en ny tid

2017-02-09

Responsive and responsible leadership – det var temat för årets Post Davos Nordic Summit som arrangeras av PwC. Att ledare visar ansvar brukar ses som självklart, men vad är ett responsivt ledarskap? Jo, att vara öppen för idéer, förslag och influenser. Just dessa egenskaper betonades också under en händelserik eftermiddag med många intressanta talare.
 

I sitt välkomstord tog PwC:s vd Peter Nyllinge avstamp i några av de utmaningar som politiska och ekonomiska ledare nu möter. Det handlar om samhällen som blir alltmer uppdelade och där klyftorna växer - socialt, ekonomiskt och kulturellt.
 

– I sådana situationer kan frihandel och företagande göra skillnad. Därför är det viktigare än någonsin att visa ett tydligt ledarskap som präglas av ansvar och är responsivt, alltså öppet för idéer, förslag och influenser.
 

Utmaningar satte scenen

Kvällens moderator var BBC-journalisten Mishal Husain som fortsatte på temat utmaningar. På hennes agenda fanns allt från Brexit, Trumps presidentskap och utvecklingen i Ukraina, till cyberkrigföring, situationen i Syrien och IS fortsatta framfart. Hon avrundande liksom Peter Nyllinge med att lyfta betydelsen av samverkan.
 

– Vikten av att bygga broar, visa på ledarskap och göra affärer tillsammans blir med tanke på alla dessa utmaningar allt viktigare, konstaterade Mishal Husain.
 

Dessutom bjöd hon in till en attitydundersökning, där deltagarna fick ange vilka de ansåg vara de största hoten mot den globala stabiliteten. Varje bord i lokalen var utrustad med en Ipad och det dröjde inte länge förrän riskerna kläddes i ord som projicerades vid scenen. Här förekom begrepp som Trump, klimatförändring, populism, protektionism, Putin, terrorism, vatten och Kina.

Anders Borg Davos | PwC

Ångest och optimism 

Sveriges tidigare finansminister Anders Borg var dagens första talare. Han bjöd på ett antal reflektioner efter World Economic Forum 2017.
 

– Mina intryck från Davos sammanfattas på följande sätt – politisk oro och ekonomisk optimism, sa Anders Borg. Den politiska oron kopplas till att grundläggande värderingar utmanas.
 

Bakom den ganska optimistiska synen på ekonomin ligger en förväntan om att president Trump kommer att öppna upp den amerikanska ekonomin. Det innebär i förlängningen högre budgetunderskott, inflation och räntor, men också till löneökningar och en starkare dollar.
 

Till bilden hör också att den globala banksektorn genomgår förändringar. Via utvecklingen i länder som Indien får alltfler människor tillgång banktjänster och samtidigt förändrar digitaliseringen förutsättningarna i branschen. Sist men inte minst kan banksektorn i USA avregleras, vilket lär öppna för en expansion på denna marknad.

 

Anna Applebaum Davos | PwC

Skapa nya säkerhetssystem       

Anne Applebaum är historikern och journalisten som belönats med det prestigefyllda Pulitzerpriset. Hon har skrivit uppmärksammade böcker om efterkrigstidens Europa. I sin analys valde hon att ta utgångspunkt i just det kalla kriget.
 

– När demokratin i västvärlden utmanades i slutet av 1940-talet valde USA och ett antal andra länder att bilda Nato. Det gjordes som en reaktion på bland annat Sovjetunionens maktanspråk och det kommunistiska maktövertagandet i Kina. Demokratin var utmanad och det såg inte bra ut.
 

– Man kan fråga sig om vi befinner oss i en liknande situation idag, fortsatte hon. Jag anser att så är fallet även om förutsättningarna skiljer sig åt. Till det ryska hotet hör ett informationskrig, där målet är att störa och påverka demokratierna i väst.
 

– I ett sådant läge gäller det att inte ge efter, utan skapa säkerhetslösningar som baseras på gemensamma värderingar, kanske i form av samnordiska och baltiska initiativ, avrundade Anne Applebaum.
 

Peter Pomerantsev Davos | PwC

Diplomati stoppar informationskriget

Journalisten och författaren Peter Pomerantsev tog över stafettpinnen från Anne Applebaum genom sin fördjupande analys kring det här med informationskrig.
 

– Putin och Trump jobbar på liknande sätt när de sätter sina agendor. De bortser från fakta och tycks mena att det inte finns några sanningar, utan att alla ljuger i det informationskrig som ständigt pågår, sade han. För sådana personer är själva dialogen helt ointressant.
 

Peter Pomerantsev satte samtidigt hoppet till det han kallade offentlig diplomati och som innebär att man utmanar ”informationskrigarna” genom att prata framtid och visioner.
 

– Att diskutera konkreta framtidsfrågor med Rysslands intellektuella kan vara ett sätt att bryta mönstret, t ex kring innovation och ta sikte på varför Ryssland tappar så många talangfulla människor till USA.
 

Elisabeth Linder Davos | PwC

Jakten på ursprungskällan

Elisabeth Linder har ett förflutet på Google och Facebook och pekade på att vi befinner oss mitt i en kommunikationsrevolution. Och mitt i denna yra ökar intresset för vad som egentligen är ursprungskällan för en nyheter och påståenden.
 

– Läsare och andra vill veta vara allting uppstod. Var en politiker hämtar in sin information och vilka fakta som ligger till grund för ett visst beslut, konstaterade hon. Det ökar kraven på öppenhet och transparens, vilket utmanar ledarskapet i näringslivet och politiken.
 

Johan Rippe och Robert Swaak Davos | PwC

Vd:ar under lupp

Robert Swaak och Johan Rippe från PwC bjöd därefter på en genomgång av 2017 års CEO Survey. I mångt och mycket speglar de svenska undersökningsresultaten också de globala.
 

– Det finns en tydlig optimism, men samtidigt en uppdelning mellan globala och lokala förutsättningar, påpekade Robert Swaak. Så frågan är hur man skapar balans mellan dessa nivåer, t ex när det gäller att klara frågan om nyckelkompetenser och resurshantering.
 

– Även i de svenska resultaten är optimismen tydligt. Samtidigt lyfts ledarskapsfrågorna mer och fokuseras på egenskaper som problemlösningsförmåga, sa Johan Rippe.
 

Både globalt och i Sverige har frågan om förtroende ökat i betydelse, delvis beroende på att vd:arna tycker att mer står på spel och att man måste ta hänsyn till krav från fler intressenter.
 

EU under press

Nicola Clase har varit svensk ambassadör i Storbritannien och diskuterade frågan om hur Brexit påverkar EU. En annan nyckelfråga är migrations- och flyktingströmmarnas betydelse.
 

– Både dessa frågor sätter press på EU och i detta läge är det än viktigare att unionen kan visa på en enighet, sa Nicola Clase.
 

Apropå flyktingströmmarna pekade hon på vikten av att förbättra situationen i den handfull länder, som merparten av alla människor flyr ifrån – bland annat Somalia och Afghanistan. Jemen kan bli nästa land som många människor väljer att lämna, vilket skärper situationen.


Multiexponering mot nya världar

Fotografen Jacob Felländer bjöd in åhörarna till sin mångdimensionella bildvärld, som väckt uppmärksamhet världen över. Han beskrev en kreativ resa, där strävan efter att fånga ett perfekt ögonblick i bild istället ersatts av flerdimensionella ambitioner. Tekniken kallas multiexponering och ger upphov till flera lager av intryck i en och samma bild. I pausen kunde åhörarna – utrustade med VR-glasögon – själva uppleva dessa fotovärldar.
 

– Kreativitet för mig handlar om hårt arbete, men också magi. När jag nu bjuder in er i mina bilder kan vi tillsammans hitta världar jag inte kan nå själv, sa han.

Taavi Kotka Davos | PwC

E-medborgarskap triggar tillväxten

Estland har sedan självständigheten 1991 utvecklats till att bli ett av världens mest digitala länder, bland annat via en genomtänkt samverkan mellan näringsliv och offentliga myndigheter. Taavi Kotka är en av arkitekterna bakom Estlands digitala under. Han berättade om en satsning, som innebär att människor över hela världen kan bli e-medborgare i Estland.
 

– Vi är ett litet land med begränsade möjligheter att växa vår befolkning. Att erbjuda ett digitalt medborgarskap öppnar nya möjligheter, sa Taavi Kotka.
 

Via initiativet kan den som vill öppna ett företag i Estland och hantera verksamheten online. Den digitala satsningen bidrar till att skapa tillväxt, knyta nyckelkompetens och fler entreprenörer till landet. Hittills har 17 000 e-medborgarskap utfärdats.


Killer application och banbrytande samarbeten  

PwC:s Fredrik Lindblad gjorde en återkoppling kring en IT-satsning som uppmärksammades vid Post Davos Nordic Summit häromåret. Det är ett hjälpmedel som togs fram för att snabbare hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Prototypen till denna ”killer application” utvecklades på bara tio veckor och används idag av Arbetsförmedlingen.
 

Därefter presenterades samarbetet i Combient som svenska företag tillsammans bildat för att driva på sin digitalisering. Här ingår företag som SEB, Ericsson och LKAB.
 

– Målet är att våra företag ska bli en digital ledare i sin bransch. Combient hjälper till på den digitala resan, till exempelvia kunskapsöverföring, utveckling av affärsmodeller och genom experiment och implementering av digitala lösningar, som adresserar konkreta frågor i företagen, berättade Mats Agervi, vd för Combient.
 

Rose Goslinga Davos | PwC

Försäkrar bort torkan

Rose Goslinga försäkrar jordbrukare mot väderkatastrofer. Verksamheten har revolutionerat livet för många människor och omfattar 400 000 jordbrukare i sex afrikanska länder. 

– Alla väderdata samlas in via satellit. Vi har även tillgång till historiska uppgifter. Det gör att vi kan bedöma risken för torka samt bistå med information om sådd och skördar, sa hon.
 

Numera samarbetar hennes företag med lokala aktörer som säljer fröer och gödsel. Via paketlösningar erbjuds jordbrukarna en försäkring för ett par dollar samtidigt som de köper andra varor som de behöver på sina fält.
 

– I början var misstänksamheten stor, men när vi arbetar i nätverk med andra företag och myndigheter är det fler som inser fördelarna med en försäkring, konstaterade Rose Goslinga.
 

Eric Clinton Davos | PwC

Familjen först – pengarna sedan

Eric Clinton, docent i entreprenörskap vid Dublin city university och därmed specialist på familjeföretag. Han pekade på några saker som är kännetecknande för dessa företag och som andra verksamheter kan dra lärdom av.
 

– Pengar är inte drivkraften i familjeföretagen, utan att du förvaltar ett arv från tidigare generationer samt att du ska överlämna verksamheten till någon familjemedlem i framtiden.
 

Värderingarna är grundstenen i många familjeägda företag, det vill säga värderingar som utvecklats under lång tid, har en stark förankring och som sprids vidare till kommande generationer.
 

– Därför är lärandet centralt i familjeföretag, sa Eric Clinton. Det gäller att lära sig verksamheten i grunden, sedan att leda och så småningom lära sig lämna över företaget till nästa generation. Och det här sista är det svåraste!
 

Scilla Elworthy Davos | PwC

Respekt – vägvisare för framtiden

Dagens sista talare var Scilla Elworthy som har lång erfarenhet av freds- och konfliktfrågor. Hennes självklara recept för en mänskligare och fredligare värld stavas respekt.
 

Hon hävdade att vi just nu går igenom en historisk förändring som ställer krav på ett krisledarskap. Som föredöme i denna typ av ledarskap lyfte hon fram Nelson Mandela, mannen som visade vägen genom att satsa på medling och dialog i Sydafrika på 1990-talet.
 

– Det behövs ledare som arbetar med hjärtat, visar respekt samt lyssnar på andra och löser konflikter utan att bestraffa. Detta gäller både i politiken och i näringslivet, betonade hon.
 

Lika viktigt är det med finansiella satsningar som syftar till att lösa konflikter, dels i fattiga länder, dels i utsatta områden i västvärlden där ökande klyftor skapar våld och kriminalitet.
 

– Det behövs en affärsplan som gör freden lönsam, sa hon avslutningsvis och poängterade att framtiden tillhör dem som kan och vill se den.

I sitt slutord valde PwC:s ordförande Peter Clemedtson också att se till hoppet och betonade att vi måste vara optimister, men samtidigt alerta, ta initiativ och skärpa uppmärksamheten. 

– This is the year of the rooster and you know what roosters do...they get up and get stuff done. 

Peter Nyllinge Davos | PwC

Peter Nyllinge

Publik Davos | PwC
VR på Davos | PwC

VR på Davos

Jacob Felländer Davos | PwC

Jacob Felländer 

Peter Clemendtson Davos | PwC

Peter Clemedtson

Publik Davos | PwC

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier