Indirekta skatter: Moms, tull och punktskatt

Ta kontroll över era indirekta skatter

Säkerställ en korrekt hantering av moms, tull och punktskatt

Uppfyll lagkraven, undvik onödiga skattekostnader och minimera skatterisken. Vi hjälper dig att uppnå en optimal momshantering oavsett om du bedriver verksamhet i Sverige eller utomlands. Våra specialister på punkt- och tullskatt förstår utmaningarna i din bransch och hjälper dig hantera indirekta skatter på rätt sätt.

Globala redovisningskrav

De globala redovisningskraven blir alltmer strikt reglerade. Samtidigt blir redovisning i realtid, standardiserade revisionsfiler och revisioner med hjälp av elektronisk data allt vanligare. Data insamlad av skattemyndigheterna inom olika områden och jurisdiktioner dubbelkollas, jämförs och utvinns på information.

Effektiva automatiseringsprocesser och analyser får därför en allt viktigare roll i rutinerna kring efterlevnaden av regler för indirekt skatt.

Effektiv hantering av indirekt skatt

På PwC förstår vi den ökade press detta innebär för kunderna och har utvecklat en global one-stop-lösning som gör det möjligt för företagen att på ett effektivt sätt hantera efterlevnaden av reglerna för indirekt skatt internt och på så sätt få större kontroll över analyser och styrning inom företaget.
 

"Skattemyndigheterna lägger större fokus på indirekta skatter, vilket leder till att bestämmelserna kring moms, skatt på varor och tjänster och övriga liknande skatteområden blir alltmer utbredda och komplexa."

Jesper Öberg, partner, PwC Tax & Legal Services

Maximera effekten och minska riskerna

PwC:s teknik är skräddarsydd för globala leveranser

Möjligheter finns att styra och hantera uppdrag i flera territorier med minsta möjliga projektledning via spårning av framstegen med styrkort (dashboards). Det finns även ett antal modellerings- och analysverktyg som särskilt utvecklade för att uppfylla kraven i olika skatteområden.

Förutom detta utbildar PwC skatteavdelningar i nya tekniker (till exempel Data & Analytics, Robot Process Automation, Artificiell Intelligens och blockchain) för att effektivisera deras arbetssätt.

Med hjälp av vår teknik kopplar vi samman människor, processer och kraftfulla dataanalyser för att optimera leveransen av tjänster och öka värdeskapandet.

Vi kan till exempel koppla upp oss direkt mot ert Enterprise Resource Planning-system och extrahera den data som behövs för indirekt efterlevnad av skattereglerna. När vi väl har fått tillgång till denna data automatiseras ett flertal uppgifter, såsom momsavstämningar och momskontroller.

"Vi vill alltid få en bättre förståelse för kundernas behov och preferenser inom skatteteknikområdet. Vi föreslår alltid ett inledande möte med diverse intressenter hos kunden för att identifiera behov och därefter presentera den teknik som passar kunden."

Sara Lörenskog, partner, PwC Tax & Legal Services

Förbättrad matchning av undantag sparar dyrbar tid

Vi kan erbjuda mjukvara som kontinuerligt övervakar er skattedata och validerar den mot hundratals efterlevnads- och kvalitetstester för moms och/eller skatt på varor och tjänster. När ett potentiellt misstag upptäcks eller ett undantag triggas, kommer systemet på ett smart sätt analysera och gradera det, så att det är klart för granskning.

Detta ger en förbättrad matchning av undantag, vilket betyder färre falska positiva resultat och sparar dyrbar tid i gransknings- och taggningsprocessen. Genom dagliga live-feeds kan ni proaktivt lösa undantag eller göra tillägg till ett arbetsflöde, för att säkerställa att kontrollerna av affärsprocesserna upprätthålls.
 

Hantera indirekta skatter, optimera kassaflödet och minska riskerna

Genom ett rikt utbud av styrkort och rapporter för självservice plus detaljerade analyser av hela er transaktionshistoria, får ni tydliga insikter i trender och mönster som kan skapa värdefulla förbättringar av verksamhetsprocesserna.

I en ständigt föränderlig skattemiljö gör mjukvaran det möjligt att hantera era indirekta skatter samtidigt som ni har möjlighet att optimera kassaflödet och minska riskerna.

Med våra digitala lösningar kan ni:

 • Förbättra kvaliteten och höja effektiviteten
 • Undvika läckage
 • Förebygga bedrägerier
 • Upptäcka meningsfulla insikter via detaljerade analyser
   
Läs mer om:

"Skattemiljön förändras ständigt. Regelverken blir alltmer komplexa, och det kommer krav på att redovisning ska lämnas oftare – med en allt snabbare utveckling mot rapportering av transaktioner i realtid. I denna alltmer krävande miljö är det mycket viktigt för skatteteamen att säkerställa att uppgifter om indirekt skatt är korrekta och klara för rapportering."

Kajsa Boqvist, partner, Tax & Legal Services

Är indirekt skatt ett hot eller en möjlighet?

På en övergripande nivå ser vi tre tydliga skattetrender när det gäller indirekt skatt:

 • De indirekta skatterna ökar i betydelse som intäktskälla globalt, i synnerhet för moms samt övriga skatter på varor och tjänster
 • Det finns stora utmaningar vad gäller indrivning av indirekt skatt, detta särskilt givet de ständigt ökande volymerna av varor och tjänster som säljs via nätet och över landsgränser 
 • Nya, teknikbaserade förpliktelser i fråga om skatterapportingering som införs ensidigt på nationell nivå ökar i antal, parallellt med att det automatiska informationsutbytet mellan olika länders skattemyndigheter också intensifieras.

Som svar på ovanstående tre distinkta trender inom indirekt skatt och väntande förändringar, kan tre praktiska steg hjälpa företagen att på ett effektivare sätt kontrollera de indirekta skatterna:

 • Tillgång till tillförlitlig information vid rätt tidpunkt för att bedöma var skatterna ska betalas in, tillsammans med information om skattens påverkan för företaget
 • Användningen av avancerad dataanalys för att ständigt granska vilka förpliktelser som uppkommer samt hur den faktiska hanteringen har skett 
 • En strategisk planering för att fastställa hur och var man bäst sätter in resurserna för att fatta väl underbyggda investeringsbeslut

Läs mer om de senaste trenderna på momsområdet i PwC:s Tax Policy Bulletin.

Kontakta oss

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 24

Jesper Öberg

Jesper Öberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0725-84 95 53

Följ oss i sociala medier