Pension för företag

Förstå pensionsfrågorna och skapa en klok strategi

Pension är en mycket viktig del av de anställdas förmånspaket

Under de senaste åren har intresset kring pensioner ökat vilket bland annat kan förklaras av att statliga myndigheter arbetat aktivt med att stärka konsumentskyddet. En annan viktig förklaring är att kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner ökat kraftigt, främst på grund av det låga ränteläget, men också för att vi förväntas leva längre.

Samtidigt har arbetsgivarnas kassaflöde för avgiftsbestämda pensionsplaner ökat i takt med att en större andel av de anställda är del av denna typ av pensionsplaner.

Sammantaget detta är det allt viktigare för dig som arbetsgivare att ta kontroll över pensionerna såväl ur ett medarbetar- som ur ett arbetsgivarperspektiv.

Seminarier om pensionsfrågor

Se kalendern

Läs artiklar om pensionsfrågor på våra bloggar

Företagarbloggen

Tax matters

Pensionsplaner som passar ditt företag och medarbetare

Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och har erfarenhet av att lösa arbetsgivares pensionsfrågor, stora som små. Våra pensionsspecialister har kunskap inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som till exempel skatt, juridik, redovisning, risk- och internkontroll samt styrning.

Våra specialister kan hjälpa dig som arbetsgivare med frågor inom bland annat följande områden:

 • Värdering av pensionsskulder enligt svensk redovisningsstandard och IAS 19 och US GAAP

 • Finansiering- och riskanalys som underlag för att hitta rätt bland tryggandeformerna med utgångspunkt att ta kontroll över kostnaderna och volatiliteten på balansräkningen

 • Utforma en strategi vid övertalighet, exempelvis avgångspension eller avgångsvederlag

 • Utforma pensionsavtal i syfte att attrahera och behålla nyckelpersoner inom företaget

 • Avtal, redovisning och beskattning av direktpensioner som säkerställs i egen regi, med eller utan pensionsstiftelse och kreditförsäkring eller kapitalförsäkring

 • Rapportering av särskild löneskatt och avdragsrätt på pensionskostnader

 • Utforma pensionsplaner inom Alternativ ITP (tiotaggarlösningar) och ge stöd åt arbetsgivare vid utvärdering av nuvarande plan samt eventuella rådgivningsavtal med förmedlare

 • Utforma internationella pensionsplaner för expatriater som kommer till eller reser från Sverige

 • Löneväxling och bonusväxling

 • Löpande hantering och likvidering av pensionsstiftelser

PwC är objektiva pensionsspecialister vilket innebär att vi varken säljer eller förmedlar försäkringar varvid vår rådgivning inte avser förberedelse eller val av slutlig försäkringslösning.

äldre par paddlar kanot

Frågeställningar kring pensionspolicyn

 • Stödjer er pensionspolicy er utgångspunkt att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, att ni kan utveckla er verksamhet och nå era långsiktiga mål?

 • Behöver ni återkoppling på om ett pensionsavtal för VD har upprättats korrekt eller om den särskilda löneskatten för direktpensionerna har bokats i enlighet med gällande lagstiftning?

 • Planerar ni ett mer omfattande arbete som att omarbeta er pensionspolicy eller upphandla ny pensionsplan inom Alternativ ITP (tiotaggarlösning)?

 • Har ni funderingar kring hur ni kan utveckla er pensionspolicy för att återspegla företagets värdegrund och hållbarhetsprofil? 

Trots rådande världsläge och ekonomiska förutsättningar fortsätter antalet utsändningar av personal att växa och multinationella företag världen över räknar med en fortsatt ökning över de kommande åren.

Rapport: Håller hållbarheten måttet? En studie av pensionsstiftelser och hur hållarhet införlivas i förvaltningen

Trenden med ett ökat antal pensionsstiftelser som beaktar hållbarhet i sina investeringsbeslut håller i sig. Årets (2022) granskning av placeringsriktlinjerna visar att 85 procent av pensionsstiftelserna beaktar hållbarhet vid placeringsbeslut.

Läs rapporten

kollegor diskuterar pensionsstiftelser
Inspelat webbinarium: Pensionsfrågor inom kommunal sektor

2022-06-08

Vad innebär det nya avtalet AKAP-KR? PwC:s pensionsspecialister går under webbinariet igenom pensionsfrågor inom kommunal sektor och lägger ett särskilt fokus på det nya avtalet AKAP-KR.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Följ oss i sociala medier