Blockchain utmanar - hot eller möjlighet?

Vad innebär blockchain-tekniken? En guide för nybörjare

Vad är blockchain?

Blockchain, härstammar från Bitcoin och används ofta för just kryptovalutor. Det är en relativt ny teknik som utvecklas i hög takt och som också smyger sig in på många ickefinansiella användningsområden. Blockchain kommer inte bara att revolutionera finansiella tjänster utan även kapitalmarknader, försäkringar, myndigheter, hälsa, utbildning och en rad konsumenttjänster.

  • Blockchain uppfanns 2008 av personen eller gruppen Satoshi Nakamoto 
  • Förväxla inte blockchain med bitcoin. Det förstnämnda är tekniken som ligger bakom medan det senare är ett exempel på tillämpning av tekniken. 
  • World Economic Forum spår att 10 procent av den globala BNP:n kommer att finnas lagrad på en blockkedja år 2025.

Tekniken med blockchain är en decentraliserad och offentlig huvudbok som visar alla transaktioner. I huvudsak består blockkedjan av block som är validerade och som består av kryptografiska transaktioner som verifierats genom matematiska algoritmer.

 

Experience Center: Blockchain Game

Upptäck

Ta chansen att lära dig och förstå tekniken bakom Blockchain genom att skapa vår egen Blockchain som spelar PwC Blockchain Game

 

Skapa

Skapa riktiga user case för nya energiprodukter och service genom enklare workshops tillsammans med bransch partners och experter. Skapa lösningar för utmaningar med nya lösningar för energi-ekosystemet

 

Inspireras

Upptäck blockchain baserade forskning med fokus på energisektorn och hur man skapar business ur detta. Bli inspirerad av innovativa energi microgrid projekt och smarta städer i Sverige och Tyskland

 


"På PwC betraktar vi blockkedjeteknik som den potentiellt mest transformativa tekniska innovationen sedan uppkomsten av internet. Blockkedjetekniken kan på ett elegant sätt addera tillit och förtroende till transaktioner och affärer."

Henrik Olsson, rådgivare, PwC Sverige

Nästa år firar blockkedjetekniken tio år. Ungefär lika länge har man diskuterat potentialen hos tekniken och hur den kommer att revolutionera vårt samhälle och företags affärsmodeller. För det är precis vad den kommer att göra. Tekniken bakom blockchain har en enorm potential och på samma sätt som internet har påverkat hur vi i dag delar information så kommer blockchain påverka hur vi genomför säkra transaktioner med tillit.

– Intresset för begreppet kryptovalutor och den underliggande tekniken runt blockchain är enormt. 176 miljarder dollar är det belopp som Gartner förutspår att blockkedjeteknik kommer att addera till det globala affärsvärdet år 2025, säger Henrik Olsson, rådgivare inom Blockchain på PwC.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Är din organisation redo?

Föreställ dig en värld där det är möjligt att säkert överföra tillgångar i realtid, eliminera eventuella avtalstvister och där förtroende etableras mellan två parter utan inblandning av en mellanhand - allt över internet. Säkert, med tillit och tydligt ägarskap. Det här kan bli verklighet med hjälp av blockkedjetekniken.

Smarta kontrakt och affärstransaktioner

Blockkedjans säkerhet och distribuerade natur har gjort att smarta kontrakt etablerats som ett användningsområde där blockkedjan kan användas för att registrera och genomföra avtal direkt mellan parter. Smarta kontrakt kan beskrivas som applikationer som kombinerar förmågan att specificera, registrera och utföra avtalsförpliktelser. Smarta kontrakt är ett utbyte av pengar, egendom, aktier, eller värdesaker. Med hjälp av smarta kontrakt undviker parterna mellanhänder som advokater, banker eller notarier.

Det smarta kontraktet innehåller regler som tillåter automatiskt utförande av aktiviteter baserat på godkända input från avtalsparterna i kontraktet, i stil med en en digital checklista där aktiviteter måste stämma för att transaktionen skall tillåtas. Detta gör att avtalsparter objektivt kan verifiera och genomföra kontraktsmässiga åtaganden med större öppenhet, lägre risk och kostnader och tekniken har en mängd användningsområden, framför allt inom supply chain-området.

 

Kvalitetssäkring och riskbedömning av blockchain

När organisationer utvecklar blockkedjeprojekt som skall sättas i produktion krävs det strukturerade ramverk för att säkerställa att den tekniska implementationen är robust och säker. Även om blockkedjan och dess protokoll i sig är säker kan integrationspunkter, mänskliga gränssnitt och nätverksdesign skapa kritiska sårbarheter.

"Go Live Assurance" är en blockkedjelösning från PwC som erbjuder organisationer en skräddarsydd riskbedömningsapplikation för att identifiera de hot och risker som är förknippade med olika typer av blockkedjeimplementeringar.  Applikationen ger en detaljerad genomgång av IT- och cybersäkerhet, data- och kontrollbedömning, teststrategi samt en rapport som sammanställer testresultat och rekommendationer.

 

Online-identiteter skapar förtroende och tillit

För att skapa online-identiteter krävs certifikat och personliga uppgifter, men transparensen kring hur informationen används är begränsad. Det finns en stark efterfrågan att på ett pålitligt och säkert sätt kunna verifiera online-identiteter.

Med blockkedjor finns möjligheten att lösa utmaningar med digitala identiteter, då blockkedjan i sin natur är designad för att hantera transaktioner mellan okända aktörer.

Föreställ er en grupp där alla deltagares transaktioner är associerade med deras identiteter, vilka lagras och verifieras på en blockkedja. Med hjälp av detta går det att säkerställa deras legitimitet, vilket i sin tur förbättrar säkerheten, spårbarheten och ökar tilliten.

Om kontrollen över identiteten är decentraliserad och verifierar individerna ger detta också bättre kontroll och ägarskap över den digitala identiteten. Det här kan leda till att online-identiteten blir trovärdig, säker och ger insyn och kontroll över hur deras information används.

 

Blockchain ger hög tillgänglighet och säkerhet

Agila pilotprojekt inom blockkedjetekniken som närmar sig produktionsfas möter såväl nya som gamla säkerhetsutmaningar. Med en ökad förändringstakt blir IT-säkerhet alltmer komplext och säkerhetsrisker kring sekretess, säkerhet och tillgänglighet av tjänster och data allt viktigare att lösa proaktivt.

Konsensus säkerställer att manipulering av en blockkedja inte är möjlig

Deltagare kan lita på att information är korrekt eftersom blockkedjan har en oföränderlig kedja av verifierade transaktioner som är tidsstämplade. Blockkedjan är kraftfull på grund av att den lagrar information säkert med hjälp av datakryptering och det går att bestämma användarnas rättigheter. Tekniken har ingen “single point of failure” vilket är en datateknisk term som betyder att om en del av systemet upphör att fungera så slutar hela systemet att fungera.

Trots blockedjans uppenbara förtjänster om säkerhet så behöver tekniken följa god praxis och gällande regelverk för att hantera frågor om nyckelhantering, smarta kontrakt, integritet, systemarkitektur, säkerhet, styrning och konsensus.

 

Så här hjälper vi dig med frågor kring blockchain

Blockchain har alla förutsättningar att driva nästa steg i utvecklingen av företags ekosystem och plattformar. Teknikens fördelar som transparens och standardisering förenklar byggandet av nästa generations synkroniserade databaser och processer. Med blockchain gör man säkrare transaktioner, skapar effektivare arbetsflöden samt möjliggör utveckling av nya tjänster och produkter.  Med hjälp av tekniken blir det färre mellanhänder, vilket minskar kostnaderna och minimerar risken att manipulera data

Nya affärsinsikter ger snabba leveranser

Blockchain är tekniken som kommer att förändra vårt arbetssätt med information och ger oss nya affärsinsikter och möjliggör nya tjänster och produkter. Det handlar om att korta leden för leveranser av varor, produkter, tjänster och logistik. Samtliga förenklade led ger smartare leveranser med korta ledtider och vi sparar pengar och möjliggör nya affärer.

På PwC har vi arbetat globalt med storföretag och startups med att utveckla våra kunders kunskap kring hur blockchain gynnar organisationen.
 

Smart blockchain analys med PwC:s Experience Center

Vi på PwC jobbar med dig utifrån vårt Experience Center för att utveckla en strategi som skiljer hype från verklighet. Vi hjälper dig att förstå hur du kan använda blockchain för att utveckla din verksamhet. Vi rekommenderar vilka användningsområden blockchain är bäst lämpad för. Vi analyserar processer, dataflöden och system för att förstå påverkan av ekosystem och värdekedjor, samt fatta beslut kring framtida produkter, tjänster och lösningar. Våra konsulter vet hur man går från en idé till verklighet med proof of concept och fullskalig implementation.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Seminarium om Blockkedjan i Almedalen - hot eller möjlighet för Sverige att öka tillit, konkurrenskraft och medborgarnytta.


{{filterContent.facetedTitle}}

Möjligheterna med blockchain

Blockchain-tips på hur vi kan förverkliga potentialen i företagsverksamheten:  Om du kan svara ja på fyra av de följande frågorna kan en blockkedja vara en effektiv lösning för dig:

 


1. Flera aktörer delar data

Flera deltagare behöver samtidigt ha tillgång till gemensam information.

2. Flera aktörer uppdaterar data

Flera deltagare är aktiva i transaktioner som kräver registrering eller ändring av data.

3. Krav på verifiering

Deltagare behöver kunna lita på att data är korrekt.

 

4. Mellanhänder ökar komplexiteten

Färre mellanhänder kan innebära lägre kostnader och komplexitet.

5. Interaktionerna är tidskänsliga

Att minska förseningar innebär affärsfördelar.

6. Transaktionerna är sammanlänkade

Transaktioner som skapas av olika deltagare är beroende av varandra.

Kontakta oss

Henrik Olsson

Director, PwC Sverige

Tel 0725-80 04 60

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om blockchain projekt

Fyll i nedanstående formulär om du vill kontakta oss om blockchain projekt

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide