Valår 2022: Kommunerna behöver långsiktig planering för hållbar verksamhet!

Ny enkätstudie från PwC visar att många kommuner saknar långsiktig ekonomisk planering

Hälften av Sveriges kommuner saknar långsiktig ekonomisk analys och planering 

Varannan kommun saknar en långsiktig plan för ekonomin och den främsta anledningen är bristande politisk prioritering. Större kommuner har ofta en längre planeringshorisont än de mindre. Det här visar en ny kartläggning bland ekonomichefer i Sveriges kommuner som har tagits fram av PwC. 

Under ett antal år har PwC Sverige i samarbete med KEF utfört en enkätundersökning riktad till ekonomichefer i alla Sveriges kommuner. Syftet är att undersöka förekomsten av långsiktiga beräkningar och analyser, hur de är utformade och få förklaringar till varför man i många fall inte gör några sådana beräkningar eller analyser. Enkätundersökningen utfördes första gången 2015 och nytt i årets undersökning är frågor kopplade till långsiktigheten i kommunernas investeringsplaner. 

Vikten av att kommuner säkerställer en mer långsiktig planering är även något som har uppmärksammats i betänkandet av utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Där föreslås också mer detaljerade krav på ett tioårigt rullande program för god kommunal hushållning med mål och riktlinjer för ekonomin. 

Trots att det är fler kommuner som har en långsiktig strategisk planering i år jämfört med för fem år sedan är det fortfarande mer än varannan kommun som saknar en långsiktig ekonomisk planering. Vår förhoppning är att årets rapport ska inspirera till fortsatt utveckling av den långsiktiga analysen och skapa bättre förutsättningar för en hållbar kommunal ekonomi och verksamhet.

Ladda ner och ta del av rapporten "Planera framtiden i dag"!

Välkommen att kontakta rapportförfattarna Susanna Collijn, Per Larson och Josefine Ekmehag!

"Frågan om långsiktig planering behöver uppmärksammas politiskt i större utsträckning, med ökade krav på god kommunal hushållning, mål och riktlinjer för ekonomin."

Per Larson, ansvarig för området kommunal ekonomi, PwC Sverige
Omslag till rapporten om kommunernas långsiktiga planering

Ladda ned rapporten

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av rapporten.

Bristande prioritering från politikerna främsta skälet till utebliven planering

Sveriges kommuner står inför en rad stora utmaningar, bland annat med koppling till förändringar i befolkningsstruktur och osäker konjunkturutveckling. PwC:s undersökning visar att hela 54 procent av Sveriges kommuner saknar en långsiktig plan som sträcker sig längre än de tre år som krävs enligt kommunallagen. Vi menar därför att frågan om långsiktig planering behöver uppmärksammas politiskt i större utsträckning, med ökade krav på god kommunal hushållning, mål och riktlinjer för ekonomin. 

Enligt resultaten så är just bristande prioritering från politikerna det främsta skälet till att planeringen uteblir. Här är skillnaden stor mot tidigare års undersökningar. I år anger 43 procent avsaknaden av politisk prioritering som orsak. För två år sedan var motsvarande siffra 22 procent.

Undersökningen har även tittat närmare på de kommuner som idag har en långsiktig planering. Här framkommer även en svag politisk koppling, då det inte är fler än 61 procent som uppger att planen har behandlats i kommunstyrelsen. 

Rapporten slår också fast att större kommuner ofta har en mer långsiktig planeringshorisont för investeringar i förhållande till mindre kommuner. Det är viktigt att även de mindre kommunerna har en framtidsplanering kopplad till bland annat investeringar. Inte minst då de här kommunerna ofta har stora behov av investeringar till följd av eftersatt underhåll.

Illustration kommunernas framtid efter valet 2022

"Vår förhoppning är att årets rapport ska inspirera till fortsatt utveckling av den långsiktiga analysen och skapa bättre förutsättningar för en hållbar kommunal ekonomi och verksamhet."

Susanna Collijn, ansvarig partner för PwC:s specialistenhet Offentlig sektor

Vikten av långsiktig finansiell analys och planering

PwC Sverige har under de senaste åren arbetat för att öka förståelsen för vikten av en långsiktig planering och analys av kommunernas ekonomi. Vi har utvecklat modell- och analysverktyg i syfte att kunna göra långsiktiga analyser av den kommunala ekonomin, både på kommun- och kommunkoncernnivå. Vår modell för långsiktig finansiell analys utgår bland annat från kommunens befolkningsprognos och räknar fram intäkter och kostnader på 10 till 20 års sikt. 

Illustration kommunernas framtid efter valet 2022

"Analys och långsiktig planering ger möjlighet till bättre verksamhetsutveckling och politiken kan redan i dag vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa framtidens välfärd."

Josefine Ekmehag, analytiker av kommuners långsiktiga finansiella planering, PwC Sverige

Om rapporten

PwC Sverige har sedan 2015 tagit fram en undersökning riktad till ekonomichefer i samtliga Sveriges kommuner. Syftet är att undersöka förekomsten av långsiktiga beräkningar och analyser i kommunerna  och hur de är utformade. Årets rapport samlar svaren från ett 70-tal respondenter där intervjuerna genomfördes under våren 2022.

"PwC har genomfört långsiktiga finansiella analyser i fler än 80 kommuner. Vi hjälper er gärna med att skapa en långsiktig kalkyl som är anpassad utifrån era specifika förutsättningar."

Per Larson, rådgivare offentlig sektor, PwC Sverige

PwC hjälper många av Sveriges kommuner med rådgivning inom exempelvis hållbarhet/ESG, hälso- och sjukvårdcybersäkerhet och ekonomi & styrning.

Läs mer om PwC:s tjänster för offentlig sektor.

Kontakta oss

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier