Scenarioplanering - finansiell analys och modellering

I dag står bolagsledningar under en aldrig tidigare skådad press att snabbt kunna besvara komplexa frågor. I osäkra och komplexa situationer får de underliggande analyserna stor betydelse för de beslut som fattas. Scenarioplanering, finansiell analys och modellering är en grundläggande del i transaktioner men även användbart för modellering av den operativa verksamheten och i den finansiella uppföljningen.

Hur kan finansiell analys och modellering hjälpa mig att fatta väl underbyggda beslut

Finansfunktioner har ett ökat behov av att kunna förutsäga kassaflöden och utföra scenarioanalyser för att svara på frågor från interna och externa intressenter. Behovet av att kunna förlita sig på resultatet av analyserna och överskådligt se hur olika delar av verksamheten påverkar varandra ökar. Nedan listar vi några frågeställningar att ta hänsyn till:
 

Kan mitt befintliga prognosverktyg hjälpa mig att besvara de frågor som ställs?

Prognosverktyget måste vara tillräckligt flexibelt för att klara av både uppgång och nedgångsscenarier. Modelleringen måste kunna åskådliggöra effekterna av fasta, variabla och stegvis rörliga kostnader samt försäljnings- och produktionsproblem. Du bör också försäkra dig om att prognosen görs på rätt nivå och är tillräckligt granulär. Veckovis kassaflöde vs månadsvis, inkludera poster under EBITDA kan ha en stor inverkan för att ge en rättvisande bild av effekten på företagets likviditet.

Speglar dina antaganden den verkligheten och möjligheterna som ges?

Du måste ha korrekta och uppdaterade faktorer i din modell för att med säkerhet kunna estimera och kommunicera de förväntade effekterna på din verksamhet. Kommunikationen är en viktig del som ger alla involverade i prognosarbetet samma utgångspunkt och referensramar. En tydlig dashboard kan åskådliggöra och underlätta kommunikationen. Du behöver också stämma av rimligheten mot tidigare budgetar och prognoser så att det går att följa utvecklingen över tid och att siffrorna verkligen stämmer.
 

"Prognosverktyget måste vara tillräckligt flexibelt för att klara av både uppgång och nedgångsscenarier."

Vilka förändringar kan vi göra och vad händer då?

Ett väl fungerande prognosverktyg kan hjälpa dig att följa hur olika förändringar kan påverka resultatet framåt. Nedan ser du några exempel:

 • Supply chain och prioritering av produkter, utbud och efterfrågan

 • Öka eller minska produktionen

 • Identifiera och säkerställ kortfristiga finansieringsbehov

 • Utvärdera investerings- och expansionsplaner som kan inkludera krav på avkastning på kapital samt nya prioriteringar i och med den nya situationen

 • Senarelägga eller snabba på icke-kritiska utgifter/expansionsinitiativ

 • Omförhandling av leverantör-, lease- och finansieringskontrakt.
   

Hur kan PwC hjälpa till?

Våra specialister inom finansiell modellering arbetar med att utveckla finansiella och operationella modeller. Modellerna ger dig stöd i att strukturera, analysera och belysa osäkra och komplexa situationer. Vi hjälper dig i processen att ta fram nya modeller samt kvalitetssäkra och utveckla befintliga modeller så att de håller hög kvalitet, är flexibla, tydliga och anpassade för ändamålet.

Global scenarioplanering

PwC i Sverige arbetar tillsammans med den globala organisationen vilket ger oss tillgång till makroekonomiska prognoser inom flera branscher.

 • Visualisering av marknadsprognoser

 • Makroekonomiska prognoser

 • Branschspecifika prognoser

scenarioplanering - modeller

"Vi hjälper dig i processen att ta fram nya modeller samt kvalitetssäkra och utveckla befintliga modeller så att de håller hög kvalitet, är flexibla, tydliga och anpassade för ändamålet."

Exempel på modeller vi kan hjälpa dig att utveckla

 • Budgetering- och prognostiseringsverktyg

 • Detaljerade prognoser för värdering och prissättning. Detta ger dig bättre underlag när du förhandlar internt, med investerare och/eller finansiärer vid en transaktion.

 • Scenario- och känslighetsanalys för att se effekter i resultat, balans och kassaflöde vid förändringar i operationella, kommersiella eller finansiella förutsättningar

 • Effekterna vid byte av redovisningsprinciper

 • Utvärdering av finansieringsalternativ, exempelvis genom analys av skatteeffekter och covenanter

 • Analysverktyg till beslutsfattare för utvärdering av investeringsalternativ och/eller andra typer av strategiska beslut

 • Modeller som förtydligar och förbättrar intern rapportering till ledning och styrelse

 • Lönsamhetsanalyser av produkter och/eller kunder

 • Cash management och/eller analys av lagerhållning och övrigt rörelsekapital

Vi stödjer dig också med detaljerade kvalitetsgranskningar av alla typer av excelmodeller för att minska riskerna med modellen och öka alla parters förtroende för analysen.
 

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24

Följ oss i sociala medier