Taxonomiförordningen: så arbetar du med EU:s regelverk

man i dalgång vid flod omgiven av berg

EU:s taxonomiförordning är det viktigaste förslaget i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Syftet är att omdirigera privata investeringar från verksamheter med negativ miljöpåverkan till mer hållbara verksamheter. EU:s taxonomi sätter ramen för vad som ska anses vara en hållbar investering samt ställer krav på finansmarknadsaktörer att fastställa och informera om graden av hållbarhet i olika investeringar.

En investering definieras som hållbar om den väsentligt bidrar till något av de i taxonomin fastställda miljömålen, samtidigt som den inte avsevärt skadar något av målen och uppfyller grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 

Utmaningar med rapporteringen enligt EU-taxonomin

EU:s taxonomiförordning ingår i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Syftet är att omdirigera privata investeringar från verksamheter med negativ miljöpåverkan till mer hållbara verksamheter. EU:s taxonomi har nu funnits i ett par år och många bolag som rapporterar enligt regelverket upplever en mängd utmaningar med regelefterlevnaden, visar PwC:s analys.

Ladda ner rappoten EU Taxonomy Reporting 2023

Mikael Scheja, PwC

Mikael vet hur du ska sammanlänka finansiell och icke finansiell information

Mikael Scheja är redovisningsspecialist och stöttar företag att effektivisera deras finansiella information utifrån nya krav, inte minst inom ESG.

Kontakta Mikael Scheja

De sex miljömålen enligt EU:s taxonomi

  1. Begränsning av klimatförändringarna.
  2. Anpassning till klimatförändringarna. 
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser. 
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi, inklusive förebyggande av avfall och ökad användning av sekundära råmaterial.
  5. Förebyggande och begränsning av föroreningar.
  6. Skydd av biologisk mångfald och sunda ekosystem och återställande av skadade ekosystem.

Vilka specifika krav som ska uppfyllas, (till exempel tröskelvärden på utsläppsnivåer) varierar mellan olika branscher och fastställs i anslutna akter till förordningen.  

Full taxonomirapportering, där man visar hur stor andel av verksamheten som är "grön", blir gällande från räkenskapsåret 2022, men redan för 2021 ska tre KPI:er redovisas. Dessa KPI:er syftar till att visa hur stor andel av en verksamhet som finns klassad i taxonomin och visar då inte "andelen grön" i nuläget. Framtagandet av första årets KPI:er inkluderar analys av både intäkter, kapitalinvesteringar och driftsutgifter kopplat till de delegerade rättsakterna i taxonomin.
 

segel med svenska flaggans färger

PwC publicerar exempel på taxonomiupplysningar 2021

PwC har tagit fram två skrifter med exempel på hur en koncern som omfattas av taxonomiförordningen kan redovisa sina taxonomiupplysningar enligt 2021 års förenklade rapporteringskrav. Den ena skriften är baserad på en fiktiv koncern som verkar inom läkemedelsindustrin vilken endast i begränsad omfattning påverkas av taxonomiförordningen och därmed redovisar få upplysningar. Den andra skriften baseras på en fiktiv koncern inom fordonsindustrin vilken, i jämförelse med koncernen inom läkemedelsindustrin ovan, påverkas av taxonomiförordningen i större utsträckning. Ladda ner skrifterna.

Dessa exempel är uppdaterade i enlighet med EU-kommissionens senaste FAQ:s som släpptes den 2 februari 2022. Klicka här för att läsa mer:

EU-kommissionens uppdaterade Frågor och svar
 


Uppdaterat FAQ-dokument för taxonomirapportering

EU kommissionen publicerade den 2 februari 2022 nya FAQ som syftar till att förtydliga kraven på taxonomiupplysningar i enlighet med artikel 8 i EU:s taxonomiförordning.

Vi har i en kort video gjort en sammanfattning av några viktiga tydliggöranden som berörs i dessa frågor och svar och hur de kan komma att påverka din taxonomirapportering. Se inspelningen.

Läs EU-kommissionens publicering av nya FAQ (Frequently asked questions): 

EU Taxonomy for sustainable activities
 

Webbinarier om taxonomiförordningen

2022-02-21

Nya ändringar i EU-taxonomin. Vad gäller och vad måste du göra?

Arbetet med ett mer hållbart näringsliv och samhälle drivs som bekant till stor del genom efterlevnad av olika regelverk. EU-taxonomin är ett av dessa. Nu har EU kommissionen försökt förtydliga några frågetecken genom att släppa en FAQ den 2 februari. Hur påverkar detta icke-finansiella företag? PwC:s specialister inom EU-taxonomin, Isabelle Hammarström och Mikael Scheja, belyser nyheterna och ger konkreta tips hur går vidare med att implementera rapporteringskraven enligt taxonomiförordningen.

2021-04-19

EU:s taxonomi – Så gör du för att styra och rapportera hållbart!

Den EU-gemensamma taxonomin ger möjlighet att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi. Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Nu ökar därför kraven på att styra och rapportera hållbart. PwC visar vad du måste tänka på och varför.

Lyssna på PwC-podden

Hur ska EU:s taxonomiförordning tillämpas av finansiella aktörer enligt NFRD respektive finansmarknadsaktörer enligt SFDR? PwC:s experter Johanna Strahl och Catrine Engström att reder ut vilka aktörer som omfattas av taxonomin, hur regelverken samverkar med varandra och vad som ska rapporteras.

Kontakta oss

Isabelle  Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Catrine Engström

Catrine Engström

Rådgivare Sustainable Finance, PwC Sverige

Tel 0725-80 06 44

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier