Hållbarhetsrapportering: hörnstenen i ditt ESG-arbete

Kvinna håller i kopp och värderar och visar värdet av hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapportering – grunden för trovärdighet

Stora företag måste upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningsdokumentet (förvaltningsberättelsen) eller som ett separat dokument som avges samtidigt med årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av "konsekvenserna av verksamheten" inom fyra områden:

  1. miljö (användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar)
  2. sociala och personalrelaterade frågor (jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet)
  3. respekt för mänskliga rättigheter
  4. motverkande av korruption

Läs mer om hållbarhetsredovisning
 

Så ska du arbeta med Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG). Syftet är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar. Alltfler företag sluter upp bakom Agenda 2030 och har satt igång arbetet med att implementera målen i sin verksamhet. Men hur ska man göra?

Så arbetar företag med Agenda 2030 och SDG-rapportering

Incitamentsprogram från styrelser till ledningar 

Det är viktigt att bidra till att påskynda arbetet med bolagens generella hållbarhetsarbete. Ett effektivt sätt är att premiera bolagens ledningsgrupper med incitament. Genom att belöna ledningsgrupperna när de gör rätt så kan man snabbt och effektivt nå resultat. Detta är en pragmatisk och effektiv lösning på en akut utmaning. Alla måste ta sitt ansvar för att kunna realisera FN:s CO2-mål och Agenda 2030.

Läs mer om effektiva incitamentsprogram och bonussystem
 

kollegor diskuterar incitamentsprogram

Kontakta oss

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide