Klimatförändringar kräver handling #ageranu

Kvinna på cykel, framför ett tåg handlar för att förhindra klimatförändringar

Gränsen för temperaturökningen har sänkts från 2,0 till 1,5 grader för att kunna bromsa den globala uppvärmningen. Här måste alla ta sitt ansvar. För näringslivet finns stora sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta hem i klimatomställningen till en fossilfri värld. Med rätt riskhantering uppnår du dina mål. Vi hjälper dig att sätta igång.

Agenda 2030 –  så ska du arbeta med FN:s globala mål (SDG)

Införandet av Agenda 2030 innebär en stor förändring för företag – ett nytt sätt att tänka och anpassa kompetens och resurser för att samspela med de 17 målen. Primärt behöver företag se över sin strategi och kalibrera inriktningen för att belysa och leverera sitt positiva bidrag till målen. Företagen bör utveckla rapporteringen mot olika intressenter genom att samla in, kvalitetssäkra och rapportera ny relevant data.

Läs mer om Agenda 2030
 

Risk- och känslighetsanalys: lär känna dina styrkor och svagheter

I dag behöver företag hantera hållbarhetsrisker och aktivt arbeta med efterlevnad av lagar och regler kopplade till specifika hållbarhetsfrågor.

Läs mer om styrning, hållbarhet och riskhantering

Läs mer om scenario och känslighetsanalys
 

Vad är TCFD och hur påverkas din verksamhet?

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell kontroll på hur företaget eller organisationen påverkas av ett förändrat klimat med fysiska förändringar samt hur företaget påverkas av den omställning som krävs mot en koldioxidsnål ekonomi.

Hittills har ett större antal globala företag och organisationer anammat TCFD med syfte att bättre belysa sina finansiella risker och möjligheter kopplat till fysiska risker samt tänkbara omställningsrisker relaterat till klimatfrågan. Med hjälp av scenarioanalyser inventerar vi era risker tillsammans med nyckelpersoner hos er vilket ger en gedigen genomlysning och ett stöd i utformning av affärsstrategier och affärsstrategiska beslut. 

 

Vad är TCDF?

/hallbar-utveckling/agenda-2030.html
/hallbar-utveckling/agenda-2030.html

Utsläppshandel – så gör du

Arbetet med att applicera koldioxidreducerande teknik och optimera användningen av fossilfria energialternativ måste intensifieras dramatiskt om vi ska nå FN:s direktiv om maximalt 1,5 graders ökning av den globala uppvärmningen. En effektiv utsläppshandelspolicy är en del av lösningen.

Läs mer om Low Carbon Economy Index
 

Återvinning och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att använda, och återanvända, våra resurser på ett smartare sätt. Det kan tyckas självklart både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Men många företag hamnar i linjära flöden som inte är hållbara över tid. Så hur gör du för att skapa en affärsmodell som är hållbar under lång tid framöver?

Läs mer om cirkulär ekonomi


Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide