Klimatförändringar: så arbetar du med TCFD, Net Zero, Agenda 2030 och riskanalyser

isberg blir mindre till följd av limatförändringar

Alla bör ta sitt ansvar för att bromsa den globala uppvärmningen. För näringslivet finns stora sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta hem i klimatomställningen till en fossilfri värld. Med rätt riskhantering uppnår du dina mål. Vi hjälper dig att sätta igång.

Så ska du arbeta för att nå Net Zero

Att uppnå Net Zero är något som många företag och organisationer har bestämt sig för att arbeta med. Net Zero innebär att antropogena utsläpp (det vill säga utsläpp orsakade av människan) av växthusgaser till atmosfären, balanseras av antropogena upptag av detsamma under en specifik period. För ett bolag innebär detta ett tillstånd där aktiviteterna i dess värdekedja inte resulterar i någon nettopåverkan på klimatet från utsläpp av växthusgaser.  Men exakt hur exakt går man tillväga?

Läs mer om Net Zero

Net Zero

Agenda 2030 – så ska du arbeta med FN:s globala mål (SDG)

Agenda 2030 innebär att företag behöver se över sin strategi för att belysa och leverera sitt positiva bidrag till målen och utveckla rapporteringen mot olika intressenter genom att samla in, kvalitetssäkra och rapportera relevant data.

Läs mer om Agenda 2030

Vad är TCFD och hur påverkas din verksamhet?

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell kontroll på hur företaget eller organisationen påverkas av ett förändrat klimat med fysiska förändringar samt hur företaget påverkas av den omställning som krävs mot en koldioxidsnål ekonomi.

Många globala företag och organisationer har anammat TCFD för att bättre belysa sina finansiella risker och möjligheter kopplade till fysiska risker och omställningsrisker relaterade till klimatfrågan.

Med hjälp av scenarioanalyser inventerar vi era risker tillsammans med dig för en gedigen genomlysning och ett stöd i utformning av affärsstrategier.

Vad är TCFD?

Utsläppshandel – så gör du

Arbetet med att applicera koldioxidreducerande teknik och optimera användningen av fossilfria energialternativ måste intensifieras om vi ska nå FN:s direktiv om maximalt 1,5 graders ökning av den globala uppvärmningen. En effektiv utsläppshandelspolicy är en del av lösningen. Vi hjälper dig!

Läs mer om Low Carbon Exonomy Index

Återvinning och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att använda, och återanvända, våra resurser på ett smartare sätt. Det kan tyckas självklart både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Men många företag hamnar i linjära flöden som inte är hållbara över tid. Så hur gör du för att skapa en affärsmodell som är hållbar under lång tid framöver?

Läs mer om cirkulär ekonomi

kvinna återanvänder förpackning

Kontakta oss

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide