Klimatförändringar: så arbetar du med TCFD, Agenda 2030 och riskanalyser

Kvinna på cykel, framför ett tåg handlar för att förhindra klimatförändringar

Gränsen för temperaturökningen har sänkts från 2,0 till 1,5 grader för att kunna bromsa den globala uppvärmningen. Här måste alla ta sitt ansvar. För näringslivet finns stora sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta hem i klimatomställningen till en fossilfri värld. Med rätt riskhantering uppnår du dina mål. Vi hjälper dig att sätta igång.

Agenda 2030 –  så ska du arbeta med FN:s globala mål (SDG)

Införandet av Agenda 2030 innebär att företag behöver se över sin strategi för att belysa och leverera sitt positiva bidrag till målen, och utveckla rapporteringen mot olika intressenter genom att samla in, kvalitetssäkra och rapportera relevant data.

Läs mer om Agenda 2030
 

Risk- och känslighetsanalys: lär känna dina styrkor och svagheter

I dag behöver du kunna hantera hållbarhetsrisker och aktivt arbeta med efterlevnad av lagar och regler kopplade till specifika hållbarhetsfrågor.

Läs mer om styrning, hållbarhet och riskhantering

Läs mer om scenario och känslighetsanalys
 

Vad är TCFD och hur påverkas din verksamhet?

År 2017 lanserades initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Rent konkret handlar TCFD om att ha finansiell kontroll på hur företaget eller organisationen påverkas av ett förändrat klimat med fysiska förändringar samt hur företaget påverkas av den omställning som krävs mot en koldioxidsnål ekonomi.

Många globala företag och organisationer har anammat TCFD för att bättre belysa sina finansiella risker och möjligheter kopplade till fysiska risker och omställningsrisker relaterade till klimatfrågan.

Med hjälp av scenarioanalyser inventerar vi era risker tillsammans med dig för en gedigen genomlysning och ett stöd i utformning av affärsstrategier.

 

Vad är TCDF?

/hallbar-utveckling/agenda-2030.html
/hallbar-utveckling/agenda-2030.html

Utsläppshandel – så gör du

Arbetet med att applicera koldioxidreducerande teknik och optimera användningen av fossilfria energialternativ måste intensifieras om vi ska nå FN:s direktiv om maximalt 1,5 graders ökning av den globala uppvärmningen. En effektiv utsläppshandelspolicy är en del av lösningen. Vi hjälper dig!

Läs mer om Low Carbon Economy Index
 

Återvinning och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att använda, och återanvända, våra resurser på ett smartare sätt. Det kan tyckas självklart både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Men många företag hamnar i linjära flöden som inte är hållbara över tid. Så hur gör du för att skapa en affärsmodell som är hållbar under lång tid framöver?

Läs mer om cirkulär ekonomi


Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide