Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Pension för företag

Förstå pensionsfrågorna och skapa en klok strategi

Pension är en väsentlig del av förmånspaketet

Under de senaste åren har intresset kring pensioner ökat vilket delvis förklaras av att statliga myndigheter arbetat aktivt med att stärka konsumentskyddet. En annan viktig förklaring är att kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner ökat lavinartat mot bakgrund av svängningarna på de finansiella marknaderna samt att vi lever längre.

Samtidigt har arbetsgivarnas löpande kassaflöde för avgiftsbestämda pensionsplaner ökat i takt med att en större andel av de anställda är del av denna typ av pensionsplaner.

Pensionsmarknaden har även påverkats av en ökad reglering och lägre statlig pension. Sammantaget detta är det än viktigare för arbetsgivare att ta kontroll över pensionerna såväl ur ett medarbetarperspektiv som ur ett arbetsgivarperspektiv.  

Pensionsplaner som passar ditt företag och medarbetare

Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och har erfarenhet av att lösa arbetsgivares pensionsfrågor, stora som små. Våra pensionsspecialister har erfarenhet och kunskap inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som till exempel skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning.

Våra specialister kan hjälpa dig som arbetsgivare med frågor inom bland annat följande områden:

 • Värdering av pensionsskulder enligt svensk redovisningsstandard och IAS 19 och USGAAP

 • Finansiering- och riskanalys som underlag för att hitta rätt bland tryggandeformerna med utgångspunkt att ta kontroll över kostnaderna och volatiliteten på balansräkningen

 • Utforma en strategi vid övertalighet

 • Utforma pensionsavtal i syfte att attrahera och behålla nyckelpersoner

 • Avtal och redovisning av direktpensioner som säkerställs i egen regi, med eller utan pensionsstiftelse och kreditförsäkring eller kapitalförsäkring

 • Rapportering av särskild löneskatt och avdragsrätt på pensionskostnader

 • Utforma pensionsplaner inom Alternativ ITP (tiotaggar-lösningar) och ge stöd åt arbetsgivare vid utvärdering av nuvarande plan samt eventuella rådgivningsavtal med förmedlare

 • Utforma internationella pensionsplaner för expatriater som kommer till eller reser från Sverige

 • Löneväxling och bonusväxling

 • Löpande hantering och likvidering av pensionsstiftelser

PwC är objektiva pensionsspecialister och arbetar inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som till exempel skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning.

Vi varken säljer eller förmedlar försäkringar varvid vår rådgivning inte avser förberedelse eller val av slutlig försäkringslösning.

Pension

PwC har marknadsledande teknologi inom det aktuariella området och är aktuarie åt flertalet lokala och internationella koncerner

Efterfrågar du offert på värdering av pensionsskuld enligt IFRS eller USGAAP, lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Krav på rapport om ersättning till ledande befattningshavare

Inför årsstämman 2021 ska noterade bolag på reglerad marknad för första gången publicera en ersättningsrapport. Rapporten ska baseras på bolagets ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2020.  För mer information om våra tjänster inom området och kontaktpersoner, vänligen se vår tjänstebeskrivning.

Ladda ner tjänstebeskrivning

Hög tid att påbörja arbetet med nya ersättningsrapporten – dessa frågor och bedömningar behöver du ta ställning till

Läs artikeln

Ny rapport om pensionsstiftelsers hållbarhetsarbete

Ladda ner och läs rapporten

Studie om pensionsfondernas investeringar 2020

Ladda ner rapporten (engelska)

Seminarier 2021

Vi har löpande seminarier kring pensioner och pensionsmarknaden.

Läs mer och anmäl dig här

 

Kontakta oss formulär

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Vanliga frågeställningar kring pensionspolicyn

 • Stödjer er pensionspolicy er utgångspunkt i att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, att ni kan utveckla er verksamhet och nå era långsiktiga mål?
 • Behöver ni återkoppling på om ett pensionsavtal för vd har upprättats korrekt eller om den särskilda löneskatten för direktpensionerna har bokats enligt standard?
 • Planerar ni ett mer omfattande arbete som att omarbeta er pensionspolicy eller upphandla ny pensionsplan inom Alternativ ITP (tiotaggar-lösningar)?

Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna fortsätter antalet utsändningar av personal att växa och multinationella företag världen över räknar med en fortsatt ökning över de kommande åren. Läs mer om pensioner i samband med utsändning.
 

”Många gånger kan arbetsgivarens utmaningar, såväl ekonomiska som administrativa, hanteras genom väl utformade pensionsavtal och en väl avvägd pensionspolicy”

Anna Gustring Boman, ansvarig för PwC Sveriges pensionsspecialister

Tjänstepension

Tjänstepensionsplaner och andra arbetsgivarsponsrade pensionsförmåner är en väsentlig del av av det totala ersättnings- och förmånspaketet för anställda i Sverige och är ett tillägg till den pension som erhålls från det allmänna pensionssystemet genom framförallt inkomstpensionen och PPM-systemet. Läs mer om tjänstepension

Pension 360

Pensionsansvaret fördelas normalt mellan flera olika roller i organisationen. PwC Pension 360 är tjänsten som hjälper HR, lön, finans och redovisning att tillsammans prioritera och lösa företagets viktigaste pensionsfrågor. Läs mer om Pension 360

Redovisning och rapportering

Många företag redovisar enligt såväl svensk som internationell redovisningsstandard där redovisningen enligt svensk standard bör stämma överens med skatterapporteringen. Läs mer om redovisning och rapportering

Pensionsskuld

Många företag finansierar pensioner genom redovisning av pensionsskuld i egen balansräkning med eller utan pensionsstiftelse och kreditförsäkring. I förekommande fall ska arbetsgivaren inhämta en aktuariell beräkning från en tredje part. Även kommuner och landsting redovisar pensionsskuld på balansräkningen även om en del av åtagandet redovisas som en ansvarsförbindelse. Läs mer om pensionsskulden
 

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Sten Levin

Sten Levin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0708-93 70 90

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Följ oss i sociala medier