Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Hållbarhetsarbete i pensionsstiftelser

män och kvinnor på kontor diskuterar pensionsstiftelsers hållbarhetsarbete

Det finns nya föreskrifter för pensionsstiftelser, till följd av att IORP II-direktivet trädde i kraft i december 2019. Dessa innebär bland annat att om stiftelsen beaktar hållbarhetsfaktorer i placeringsstrategin så ska stiftelsen även redogöra för vilken effekt som miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer förväntas få på tillgångarna. Vi har därför valt att titta närmare på hur långt några av de berörda pensionsstiftelserna har kommit i arbetet med hållbara investeringar.

Vår kartläggning av pensionsstiftelser och vilket utrymme hållbarhetsfrågor ges inom ramen för investeringsbeslut ger en relativt tydlig bild av nuläget. I stort beaktas inte hållbarhet i någon större utsträckning. Med hänsyn till hur stort kapital som förvaltas inom stiftelserna idag finns det enligt vår mening möjlighet för styrelser i pensionsstiftelser att ta en mer aktiv roll för att främja och stödja hållbarhetsinitiativ. Självklart kan inte ett fokus på hållbarhet överskugga stiftelsens primära syfte om att trygga förmånstagarnas pension, men ett större utrymme bör kunna ges till frågan.

Vi vill dock framhäva exempel från pensionsstiftelser där vi kunnat konstatera att man kommit långt i arbetet kring hållbarhet, allt från hur det direkt tas i beaktning i investeringsbesluten till hur stiftelserna använder sitt kapital och sina förvaltare till att påverka de underliggande bolagens hållbarhetsarbete.

Bland de pensionsstiftelser som har kommit allra längst i sitt hållbarhetsarbete kan vi konstatera att följande arbets- och förhållningssätt tillämpas:

  • Krav på att att förvaltarna integrerar hållbarhet i investeringsprocessen
  • Regelbunden kommunikation och uppföljning kring integreringen av hållbarhet mellan förvaltarna och stiftelsen
  • Beaktande av hållbarhet som urvalskriterium för nya strategier och förvaltare
  • En aktiv dialog i stiftelsen där åsikter om hållbarhet kommuniceras till förvaltarna, som i sin tur för dessa vidare till de underliggande bolagen

I dag finns det långtgående krav på företagen i form av lagar och direktiv. Samma krav ställs inte på pensionsstiftelserna. Med hänsyn till individens tillika pensionsborgenärens växande intresse och medvetenhet om hållbara investeringar finns det anledning att tro att stiftelserna skulle kommit längre i sitt hållbarhetsarbete, trots att det ännu inte ställs lika hårda krav på stiftelsernas hållbarhetsredovisning som det görs i bolagen. Vidare gör vi bedömningen att den starka association som finns mellan företagen och pensionsstiftelserna borde vara ett så gott skäl som något att företagens hållbarhetsarbete tydligare ska reflekteras i stiftelsens placeringsriktlinjer.


Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Hanna Johansson

Hanna Johansson

Pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 25

Johan Åslund

Johan Åslund

Pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 33

Följ oss i sociala medier