Transfer Pricing – internprissättning

I en tid med ökad globalisering och växande världshandel har internprissättning blivit en nödvändighet för många företag. Detta innebär även att myndigheter ser internprissättning som en måltavla för granskning och kraven på dokumentation ökar.

Transfer pricing, eller internprissättning, syftar till de priser och villkor som avtalats mellan närstående företag vid gränsöverskridande transaktioner. De svenska och internationella internprissättningsreglerna kräver att de interna priserna och villkoren enligt den så kallade armlängdsprincipen överensstämmer med vad som skulle avtalats mellan sinsemellan oberoende parter i motsvarande situation.

Bolagets internprissättning är ett löpande arbete som enligt vår erfarenhet bör övervägas under hela året och inte enbart i slutet av året.   

Fem prissättningsmetoder

Det finns fem vedertagna principer för att fastställa ett pris som överensstämmer med vad två sinsemellan oberoende företag hade kommit överens om.

Prissättningsmetoder

Under årets gång bör följande arbete vad gäller internprissättning göras:

 • Utforma principer för internprissättningen
 • Implementera principerna
 • Följa upp utfallet av principerna
 • Dokumentera principerna och utfallet
 • Göra nödvändiga justeringar vid förändringar inom verksamheten

Vid en eventuell skatterevision kan prissättningen även behöva försvaras.

En genomgång av de interna transaktionerna i en koncern kan leda till skattebesparingar och minskade risker. En bra och väldokumenterad struktur för internprissättningen skapar också möjligheter till bättre kontroll och styrning, förbättrat kassaflöde och minskad administration.
 

Transfer Pricing årshjul

Transfer Pricing årshjul

Internprissättning, eller transfer pricing, hanterar en koncerns gränsöverskridande koncerninterna transaktioner. internprissättningen bör övervägas under hela året och inte bara i slutet av året.

Transfer Pricing årshjul

 

Våra Transfer Pricing-experter kan hjälpa ert företag med följande:

 • Prissättning av varor, tjänster, finansiella transaktioner och immateriella rättigheter
 • Granskning och upprättande av dokumentation av befintliga internprissättningsstrukturer 
 • Optimering av interna flöden
 • Omstrukturering kopplat till bland annat överföring av immateriella tillgångar och värdering
 • Implementering av interna rutiner
 • Skatterevisioner och skatteprocesser 
 • Prissättningsbesked och undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning

Lyssna på PwC:s globala podcast om transfer pricing

TP Talks

Läs PwC:s globala nyhetsbrev om transfer pricing

Tax insights from transfer pricing

Kontakta oss

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Partner, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 95

Marcus Hammarstrand

Marcus Hammarstrand

Partner, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 34

Mika Myllynen

Mika Myllynen

Partner, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 76

Jessica Holtz Forsberg

Jessica Holtz Forsberg

Partner, Tax & Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 51 07

Maria Plannthin

Maria Plannthin

Director, tjänsteområdesansvarig, regionansvarig norra, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0723-53 06 71

Fredrik Hillälv

Fredrik Hillälv

Director, regionansvarig södra, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0728-80 97 25

Ivona Wallerstedt

Ivona Wallerstedt

Director, regionansvarig västra, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0729-95 24 08

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson

Director, regionansvarig mellan, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 44

Följ oss i sociala medier