PwC:s Digital CFO Study 2022

Digitaliseringen av ekonomifunktionen: utmaningar och möjligheter

Enorm utvecklingspotential i den digitala transformationen av ekonomifunktionen

Digitaliseringen av ekonomifunktioner utgör en central frågeställning för CFO:er över hela världen. Men fortfarande har många företag knappt lämnat startgroparna. Stora företag med en omsättning på över 10 miljarder euro har kommit längre, eftersom de ofta har både budget och rätt medarbetare för jobbet. Allt detta och mycket mer framkommer i denna studie där 522 CFO:er från hela världen medverkar.

Studien visar vidare att närmare tre av fyra CFO:er vill prioritera digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen. Samtidigt är användningen av olika teknikformer fortfarande låg och ekonomicheferna själva avsätter relativt lite tid till digitaliseringsarbetet. Många chefer anser också att deras medarbetare har för låga kunskaper inom IT och digitalisering. 

73 procent av de medverkande uppger att digitaliseringen av den egna funktionen har hög prioritet. Närmare hälften rapporterar till och med att deras digitaliseringsbudget kommer att öka med mellan 10-25 procent under de närmaste tre åren. 

Undersökningen visar att så kallad digital management reporting/dashboarding är det enda teknikslag som används i någon högre utsträckning inom såväl mindre som större bolag. RPA hamnar på andraplats. Men trots den framskjutna placeringen uppger endast 31 procent en mycket eller ganska hög användning av RPA. Andra tekniker är mer outvecklade. När det gäller AI menar endast en tredjedel av CFO:erna att det är sannolikt att bolaget kommer använda AI under de kommande två åren för planering och prognoser.

Den största svårigheten som lyfts fram är bristen på kompetens - både i ledningen och bland medarbetarna. Det näst största hindret som nämns är motstånd från de anställda på grund av rädsla för att förlora sina jobb eller minskad relevans inom företaget.

I många företag finns det fortfarande en enorm potential i digitaliseringen av ekonomifunktioner. Och för ekonomichefer är omvandlingen av deras område en stor möjlighet. Till exempel kan AI-stödda prognosmodeller och prediktiv dataanalys inom finanssektorn bidra till att stärka finanschefernas strategiska roll inom företaget.
 

Sammanfattning

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Det ger stora möjligheter till större värdeskapande och en starkare strategisk roll för finanschefer. I denna globala studie anser 73 procent av de tillfrågade finanscheferna att den digitala omvandlingen av finansdivisioner är en högprioriterad fråga. Att implementera en digital strategi är dock lättare sagt än gjort och många bolag upplever stora utmaningar. Ett undantag är stora företag, där digitaliseringen av ekonomifunktioner generellt sett har kommit längre.

Ekonomifunktionens traditionella arbete bygger till stor del på tydliga regler som är relativt enkla att standardisera och digitalisera kostnadseffektivt. Men det finns en omfattande förbättringspotential på många ekonomifunktioner. Moderna verktyg baserade på AI och processautomationsteknik skapar nya möjligheter. Ändå används dessa ännu inte i den utsträckning som CFO:erna önskar.

En anledning till den pågående tveksamheten kring digitalisering är att ur CFO:ns synvinkel saknar både medarbetare och ledning relevant digital kompetens. Däremot är pengar inte orsaken till att digitaliseringsplaner misslyckas. Nästan hälften av de tillfrågade (44 procent) räknar med att budgeten för digitaliseringsprojekt ökar med mellan 10 och 25 procent. För många chefer inom ekonomifunktioner handlar det nu om att satsa pengarna på en strategisk omläggning.

Strategin bör vara att förvandla ekonomifunktionen till en framåtblickande strategisk partner och bollplank för styrelsen och företagsledningen. På så sätt kan ekonomifunktionen bli en möjliggörare för framtidens verksamhet.

Transformationsmål: databaserade beslut

Studien bekräftar att de primära målen för digitaliseringen av ekonomifunktionen är att minska kostnaderna och förbättra beslutsfattandet genom databaserade analyser. Det är dock tydligt att CFO:er lägger större vikt vid att förbättra beslutsfattandet än att minska kostnaderna. Företagen tjänar därför på om medarbetarna med traditionella kontrolluppgifter istället kan arbeta med prognos- och planeringsprojekt, samt databaserade prognoser för företagsutveckling. Nästan hälften av de deltagande finanscheferna (45 procent) bedömer att antalet medarbetare i sina respektive företag förblir mer eller mindre oförändrat under de kommande fem åren.

Instrumentpaneler används ofta

Processautomatisering med chatbots och andra AI-verktyg är fortfarande en utopi för många ekonomiavdelningar. Många företag är fortfarande begränsade till "Digital Management Reporting" eller "Dashboarding". Programvarualgoritmer kan utvärdera stora mängder data och bearbeta användarspecifika och kontextberoende insikter i realtid.

CFO:er i IT-företag har drivit digitaliseringen av sina avdelningar mest: de arbetar redan med chatbotar och planeringsverktyg baserade på AI. Byggföretag redovisar däremot en relativt låg grad av digitalisering av ekonomifunktionen.
 

Utmaningar och möjligheter:

Strategier och prioriteringar

Vi kan hjälpa dig att implementera lösningar för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) och migrera dem till molnet. Våra experter finns också till hands med vår implementeringsmetod för molnövervakning för att guida dig genom hela implementerings- och konfigurationsprocessen för SIEM-lösningar som Azure Sentinel.

Målbilder och prestationer

Digitaliseringsprojekt inom ekonomifunktioner har generellt två mål: Att minska kostnaderna och förbättra beslutsfattandet. CFO:erna som intervjuades i studien anser att båda målen är viktiga, men lägger större vikt vid att förbättra beslutsfattandet.

Nuvarande status

Företagens ekonomifunktioner har endast digitaliserats måttligt de senaste åren och i de flesta fall finns potential för en djupare digitalisering. Hittills är det bara ett fåtal företag som använder teknologier i sina ekonomifunktioner. Processautomation, AI och blockchain används sällan. Observera dock att två tredjedelar av företagen använder redan dashboarding i ledningsrapporteringen.

Hinder

Kompetensbristen inom IT både i ledningen och hos medarbetarna är en påfallande utmaning. Det näst största hindret enligt ekonomicheferna är motstånd från medarbetarna på grund av rädsla för att förlora sina jobb eller tappa relevans i företaget. Det råder dock ingen brist på ekonomiska eller tekniska resurser.

Den nya CFO-rollen

Två digitaliseringsscenarier är möjliga:

1. CFO-rollen ekonomifunktionen skulle till stor del kunna automatiseras genom digitalisering med framtida fokus på administrativa och regulatoriska processer.

2. CFO:n och ekonomifunktionen får en större strategisk roll där de använder sina analytiska färdigheter för att stötta CEO:n vd att implementara framgångsrika affärsstrategier.
 

Om studien

Denna studie är ett samarbete mellan PwC och WHU-Otto Beisheim School of Management. I studien medverkar 522 finanschefer för företag i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Majoriteten av frågorna besvarades enligt Likert-skalan från ett till sju, där en betyder "håller inte med" och sju betyder "instämmer starkt".

Intervjupersoner representarar företag av alla storlekar inom sektorerna industriell produktion, byggsektorn, IT, handel och yransport. En tredjedel av de tillfrågade företagen är börsbolag, övriga är privatägda företag.
 

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner Finance Transformation, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 57

Johan Jerresand

Johan Jerresand

Finance Transformation Digital Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02