Dynamisk planering: vägen framåt med datadrivna prognoser

2021-03-03

Betalning via mobil

Verksamhetsplanering och prognostisering i pandemins kölvatten är nu en akut utmaning för många företag. Lösningen heter dynamisk planering. Här får du 5 konkreta tips hur du ska sätta igång arbetet.

Den dramatiska händelseutvecklingen under 2020 och framåt har satt fingret på bristande förmåga att snabbt agera på förändringar i affärsmässiga och socioekonomiska parametrar för prognoser och handlingsplaner. Osäkerheten kring utvecklingen för de områden som en företagsledning behöver bedöma (ekonomiska trender, kundbeteenden och branschtrender) har ökat markant. Den unika händelseutvecklingen som pandemin förorsakat, kombinerat med avsaknad av data från hur tidigare pandemier påverkat organisationer, har gjort förutsägelser kring framtida utveckling än mer osäkra.

Företagsledningar har tvingats att anpassa sig till pandemins effekter och försöka förutse vilka delar av verksamheten som drabbas hårdast och var återhämtningen kan komma att ske snabbast. I tillägg till det har det krävts en bedömning av de finansiella konsekvenserna av nya arbetssätt som snabb övergång till online- kanaler och nya försörjningskedjor. Dessa utmaningar avslöjar brister i metodik samt i systemstöd för prognos och planering vilket begränsat förmågan att bedöma konsekvenser och effektivaste åtgärder för olika scenarion.
 

De första 5 viktigaste stegen mot datadriven planering är: 

 1. Initiera ett pilotprojekt som utvärderar värdet av datadriven planeringsmetodik 
 2. Involvera intressenter för planering tvärs över hela verksamheten
 3. Utbilda berörda medarbetare i metodik och systemstöd för att skapa rätt förutsättningar
 4. Koordinera utvecklingen mellan ekonomifunktion och ansvariga för data  science
 5. Identifiera möjligheter att utnyttja ny information för beslut och planering som ett led i att förstärka ekonomifunktionens roll som intern rådgivare

Dynamisk planering möter krav från en allt mer osäker omvärld

Med dynamisk planering kan du möta de utmaningar kring prognos och planering som hamnat i fokus sista året. Dynamisk planering ger dig en systematisk metodik för att skapa prognoser och jämföra alternativa scenarier för möjlig framtida händelseutveckling baserat på antaganden kring nyckelparametrar och värdedrivare. Du kan skapa handlingsplaner som ger ökad beredskap att möta respektive scenario oavsett vilket som blir verklighet. På så sätt kan du identifiera de nivåer eller de trösklar för nyckelparametrar som initierar fördefinierade handlingsplaner.

Du säkerställer att åtgärdsplaner stödjer mål och strategier

Genomfört på rätt sätt ger dynamisk planering ett högeffektivt sätt att planera: ekonomifunktionen föder planeringsmodellen med data och antaganden för nyckelparametrar som grund för planering följt av simulering av åtgärder och utfall. Det säkerställer att åtgärdsplaner stödjer mål och strategier. När planer sedan verkställs ( triggade av en fördefinierad nivå för en eller flera nyckelparametrar), kan ekonomifunktionen uppdatera scenarion med aktuell data, analysera konsekvenser och förmedla insikter till verksamheten för anpassning av strategier och åtgärdsplaner.
 

Så kan rätt systemstöd möjliggöra dynamisk planering

PwC:s undersökning CFO Pulse Survey visar att 63 procent av CFO:er avser att ändra tjänster och produktutbud drivet av covid-19. Men det är inte enkelt att snabbt öka förmågan att hantera utökade databehov och mer komplexa krav på modelleringsförmåga.

Ökade krav på insikter, konsekvensanalys och låg acceptans för långa ledtider mellan insikt och handling har synliggjort bristerna i befintlig planeringsmetodik och systemstöd. Ansvariga för ekonomifunktioner inser att de behöver bättre verktyg.

 

Har du fastnat i ineffektiva Excelsnurror?

I en enkät från ett PwC-webinar den 19 juni 2020 svarade 62 procent av deltagarna att deras organisationer använder Excel för planering. Men Excel medför flera begränsningar. Det är tidskrävande och komplext att bygga och kvalitetssäkra modeller och integrera sömlöst med källdata. Det är även svårt att simulera parametrar jämfört med systemstöd som från början är avsett för dynamisk planering. Slutsats: organisationer behöver planeringslösningar som är flexibla, användarvänliga och som kan integrera data från alla delar av verksamheten. 

Moderna systemstöd för prognos och scenarioplanering har funktionalitet som med stöd av artificiell intelligens/machine learning kan identifiera de mest kritiska interna och externa parametrarna i planeringsmodeller ur interna och externa datakällor. En optimal kombination av statistiska modeller kan utformas och testas för att maskinellt skapa prognosförslag som sedan fastställs efter en slutlig manuell bedömning. Resultatet blir att naturlig bias beroende på mänskliga begränsningar kan minimeras, att högsta möjliga kvalitet på prognoser kan uppnås och att ledtider och manuell resursinsats minimeras. Prognoser kan uppdateras vid behov och med den frekvens som är av värde för organisationen.

kollegor planerar

"Organisationer behöver planeringslösningar som är flexibla, användarvänliga och som kan integrera data från alla delar av verksamheten."

Hur kan datadriven, dynamisk planering med stöd av machine learning etableras?

Många företag inser nu behovet av ett mer datadrivet angreppssätt och ett bättre systemstöd för planering men de har svårt att komma vidare då de fastnar inför dessa frågeställningar: 

 • vilken anpassning behöver vi göra av befintlig planeringsmetodik och modeller? 

 • vilken data behöver vi tillgång till för att öka träffsäkerheten i våra prognoser?

 • vilken machine-learning och predictive funktionalitet krävs av vårt systemstöd?

 • vilken kompetens behöver våra anställda för att dra fördel av sådant systemstöd?

 • hur kan vi säkerställa att vald metodik och algoritmer ger begripliga resultat?

 • hur kan vi lita på AI/ML- framställda prognoser?

machine learning
piechart pictogram
pictogram kugghjul

Har du redan börjat med dynamisk planering? Bra! Fortsätt då med...

Om du redan tagit första stegen mot datadriven, dynamisk planering så är det viktigt att du fortsätter arbetet med utvecklingen med planeringsmodeller med ett fåtal parametrar att simulera. Börja med att:

 1.  identifiera ett användningsfall eller en beslutssituation

 2.  bygg en planeringsmodell och använd den för att ge insikter,

 3.  ta tillvara erfarenheter och skala sedan upp modellen för att täcka in ett större användningsfall. 

Vi på PwC har en lång erfarenhet av datadrivna approacher som effektiviserar ekonomifunktioner. Vi har också konkret erfarenhet av att hantera utmaningarna som uppkommer i kölvattnet av pandemin. Med rätt metodik, verktyg och kompetens för planering kan du förbereda dig bättre för framtiden. Börja med att kontakta oss i dag!
 

"Har du börjat med dynamisk planering är det viktigt att fortsätta arbetet med utvecklingen med planeringsmodeller med ett fåtal parametrar att simulera."

Kontakta oss

Olof Olsson

Olof Olsson

Director, Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0729-80 99 43