PwC säkrar ansvarsfulla affärer

Medarbetare bidrar till ansvarsfulla affärer

PwC bidrar till ett ansvarsfullt näringsliv. Framför allt ska PwC agera som ett gott föredöme i näringslivet. Hela vår existens bygger på förtroende. Och förtroende bygger vi genom hög affärsetik, ett effektivt antikorruptionsarbete och kompromisslöst oberoende.

Oberoende och korrekt uppträdande är avgörande för att vi ska kunna bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer och leverantörsrelationer samt verka framgångsrikt på marknaden.  Vi hjälper företag att reducera risker och dra nytta av nya möjligheter, skapar förtroende för information som kommuniceras till marknaden samt utvecklar nya metoder för att mäta och utvärdera sociala och miljömässiga värden i tillägg till finansiellt värde.

Ansvarsfull leverantörskedja

PwC ställer höga krav på sina leverantörer, att uppfylla samma principer som de som gäller för PwC. Våra leverantörer ska uppfylla principer som värnar om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt motverkar korruption.

PwC:s Code of Conduct – stommen i vår verksamhet

PwC:s Code of Conduct är etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom PwC. Dessa riktlinjer genomsyrar hela vår organisation i allt vi gör - varje dag, i varje handling. Code of Conduct bygger på PwC:s syfte och värderingar och sätter upp ett gemensamt ramverk för hur vi förväntas agera för att göra det rätta.

Våra värderingar ger en stabil grund och en inre kompass till vad vi tror på. De är tydliga och enkla. Allt vi gör bottnar i våra värderingar – externt och internt.

Att känna till, förstå och leva PwC:s Code of Conduct är en grundläggande del av vilka vi är som PwC-medarbetare och vad vi står för. Oavsett om vi interagerar med PwC-medarbetare eller andra, måste vi vara uppmärksamma på vårt gemensamma etiska ansvar.

PwC:s Code of Conduct är ett av många verktyg vi har för att vägleda oss i vårt beteende. Varje medarbetare på PwC har en skyldighet att känna till vår Code of Conduct och att agera i enlighet med den.

PwC och arbetet mot penningtvätt

Som revisorer och rådgivare i ett revisionsföretag, spelar PwC en viktig roll i att upptäcka och motverka penningtvätt i Sverige och internationellt.

Penningtvätt innebär att försöka få pengar som intjänats genom grov kriminell verksamhet, till exempel narkotikasmuggling, människohandel, grova rån eller mutor, att framstå som legitimt intjänade. Enligt uppgift tvättas årligen pengar för över 100 000 miljoner kronor bara i Sverige och ofta förknippas finansiering av terrorism med penningtvätt, trots att de egentligen är varandras motsatser – penningtvätt går ut på att dölja pengarnas ursprung, medan finansiering av terrorism går ut på att dölja pengarnas mottagare. Då finansiering av terrorism är mer begränsat i Sverige än penningtvätt, fokuserar vi denna artikel på vårt arbete för att identifiera risker och upptäcka försök till penningtvätt.
Läs mer om PwC och arbetet mot penningtvätt

två män skakar hand

Vi stödjer FN:s Global Compact

PwC (globalt) stödjer och arbetar i enlighet FN:s Global Compact sedan 2002. Både vårt eget arbetssätt och vår Uppförandekod för Leverantörer baseras på FN Global Compact:s tio principer. 

En praktisk FAQ

Affärsetik

Har PwC dokumenterade rutiner för att förhindra alla former av korruption, penningtvätt eller mutor? 

PwC har nolltolerans mot korruption. Ingen anställd eller partner får lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån. Ingen anställd eller partner får heller ta emot eller begära sådan förmån eller belöning. Ingen får heller rekommendera eller underlätta för en kund att ta emot eller begära sådan förmån eller belöning. 

Har PwC regler eller riktlinjer för representation och gåvor? Beskriv arbetet och bifoga eventuellt policydokument?

För att gåvor och evenemang/aktiviteter skall framstå som godtagbara skall de tillhandahållas under öppenhet i förhållande till såväl mottagarens arbetsgivare som givarens konkurrenter, präglas av måttfullhet och inte ha till syfte att otillbörligen påverka någon i sin tjänsteutövning. 

Hur arbetar PwC med att säkerställa att underentreprenörer och partner lever upp till säkerhetskrav?

PwC har upprättat en uppförandekod för leverantörer för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av miljöfrågor samt höga etiska normer.

Vi ställer krav på att våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. För oss är det viktigt att PwC:s leverantörskedja inte agerar på ett sätt som strider mot principerna i uppförandekoden. På begäran från PwC ska leverantören informera om vilka företag som är underleverantörer i förhållande till PwC samt fylla i och tillhandahålla särskilt dokument som bekräftar leverantörens status i frågor som rör ansvarsfullt bedriven verksamhet.

Om det förekommer avvikelser mot denna uppförandekod, uppmuntras såväl våra medarbetare som leverantörens medarbetare att rapportera avvikelserna till PwC:s inköpschef, chefsjurist eller hållbarhetsansvarig.

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Följ oss i sociala medier