ESG och mänskliga rättigheter: Så bör du agera

barn dricker vatten ur händerna

ESG (Environmental, Social, Governance) är i dag ett etablerat och högprioriterat område för många företag och organisationer. Miljörelaterade områden (klimatomställning, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi) har stått i fokus och vi ser konkreta åtaganden inom E:t i ESG hos företag och organisationer av alla storlekar. Regelefterlevnad och bolagsstyrning (G:et i ESG) är ofta etablerat genom implementering av nya processer, regelverk och strategier.

S:et i ESG är för många ett mer komplext och inte helt självklart område. Med ett för snävt fokus på mångfalds-, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor finns en risk att man “glömmer bort” att den viktiga parametern mänskliga rättigheter innefattar mycket mer än så.

Mänskliga rättigheter i en ESG-kontext

Begreppet mänskliga rättigheter definieras bland annat av UNGP samt OECD.

Här ingår ett stort antal punkter som är högrelevanta för företag, då nya regelverk ålägger företag inom EU samt Norge att säkerställa att såväl företagen själva som deras leverantörer och andra affärsrelationer i värdekedjan respekterar mänskliga rättigheter, främjar rättvisa och säkra anställningsförhållanden och har en ansvarsfull hantering av klimat- och miljöfrågor samt höga etiska normer.

Nya regelverk som stärker företagens arbete med mänskliga rättigheter

Minimum Safeguards. Trädde i kraft 1 januari 2022

EU:s befintliga taxonomiförordning har kompletterats med Minimum Safeguards för att bland annat intensifiera arbetet med mänskliga rättigheter. En ekonomisk verksamhet kan endast betraktas som taxonomianpassad om den uppfyller minimiskyddsåtgärder för att skydda och stärka internationella mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Detta innebär bland annat att företag måste genomföra due diligence ("tillbörlig aktsamhet") för att undvika negativa effekter och följa de mänskliga och arbetsrättsliga standarderna som presenteras i OECD:s riktlinjer samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Arbetet för att stärka mänskliga rättigheter och främja antikorruptionspolicies ska kommuniceras i den årliga hållbarhetsrapporteringen.
Läs mer om Minimum Safeguards

Norska Åpenhetsloven. Trädde i kraft i juni 2022

Åpenhetsloven (öppenhetslagen), är en norsk lagstiftning som innebär att företag måste identifiera och hantera sina risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i hela värdekedjan; även svenska företag som gör affärer med norska företag berörs. Här ingår rapporteringskrav och skyldighet att lämna ut information om due diligence-arbetet om externa aktörer kräver det.
Läs mer om Åpenhetsloven

Tysklands Supply Chain Due Diligence Act.  Trädde i kraft 1 januari 2023

Lagen heter på tyska Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) och ålägger företag att arbeta med processer för att stärka mänskliga rättigheter. Vidare ska företagen rapportera due diligence-arbetet med fokus på mänskliga rättigheter och miljö och implementera policies, utföra regelbundna riskanalyser, arbeta med riskförebyggande åtgärder samt förhindra kränkningar i alla dess former i hela värdekedjan.

Som en konsekvens av att LkSG berör företagens hela värdekedjor, måste företag  säkerställa att kraven även efterlevs från leverantörer till slutanvändare, via partners och affärsförbindelser.
Läs mer om tyska hållbarhetslagen - LkSG

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Lagförslag presenterades 23 februari 2022

Detta lagförslag från EU-kommissionen syftar till att stärka företagens arbete med mänskliga rättigheter. Flera företag använder redan due diligence-processer, men med CSDD vill man skapa ett EU-gemensamt ramverk.
Läs mer om CSDDD

CSRD. Trädde i kraft 1 juni 2022

Direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har nu lanserats och blir en viktig del i arbetet med att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen.
Läs mer om CSRD

Vi hjälper dig med ditt ESG-arbete kring mänskliga rättigheter

Att området mänskliga rättigheter blir mer och mer prioriterat märks inte minst genom alla internationella lagar och regelverk som implementeras. Men mänskliga rättigheter handlar i grunden inte bara om regelefterlevnad. Med ett effektivt arbete med mänskliga rättigheter kan du uppnå starka konkurrensfördelar då dina kunder, investerare och allmänheten förväntar sig att du tar dessa frågor på allvar. 

Vi stödjer kunder med konsekvensbedömningar och strategier för mänskliga rättigheter samt full due diligence-implementering. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Jeanette Ulfshög Martinie

Jeanette Ulfshög Martinie

ESG | Strategy & Transformation | Social & Sustainable Supply Chains, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 47

Theodora Frisk

Theodora Frisk

ESG | Social and Sustainable Supply Chain, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 74

Följ oss i sociala medier