Frihandelsavtal mellan EU och Japan - skäl för GDPR-analys

gata i storstad, kvällstid, Japan

Sedan den 1 februari 2019 har Sverige tillsammans med övriga EU-länder ett frihandelsavtal med Japan och skapar därmed ett av de största frihandelsområdena i världen. Japan är Sveriges femte största handelspartner utanför EU med över 2700 svenska företag som omsätter en total export/import på cirka 3,5 miljarder euro per år.

Frihandelsavtalet kommer att ta bort handelshinder och skapa möjligheter för fördjupade handelsrelationer mellan Japan och Sverige. I samband med frihandelsavtalet har EU-kommissionen gett Japans dataskyddsregler upphöjd status till adekvat dataskyddsnivå.  Därför kommer personuppgiftsöverföringar till Japan inte längre omfattas av de tidigare tredjelandsreglerna motsvarande artikel 46-47 i dataskyddsförordningen(GDPR) i enlighet med Dataskyddsförordningen artikel 45.

Japan kan därför behandlas i stort som ett annat EU-land i förhållande till överföring av personuppgifter. Däremot har Japan infört vissa tillägg till sitt dataskydd som krävts för att få importera personuppgifter och uppnå den adekvata dataskyddsnivå från EU.

  • Ett antal "tilläggsregler" - som är specifikt riktade mot japanska företag som får tillgång till personuppgiftsdata från EU som upprätthålls av en japansk tillsynsmyndighet och rättsväsende.
  • Försäkringar om att tillgång till personuppgifter för japanska myndigheter i brottsbekämpnings- och nationell säkerhetssyfte är begränsade till vad som är nödvändigt och proportionerligt. Dessutom kan sådan tillgång granskas av oberoende kontrollmekanismer.
  • Ett särskilt klagomålshanteringssystem - administrerat och övervakad av en japansk regulator för att undersöka och hantera klagomål rörande tillgång till EU-medborgares personuppgiftsdata av japanska myndigheter.

Frihandelsavtalet har alltså skapat nya möjligheter för svenska företag att effektivisera verksamhet som innefattar personuppgiftsöverföringar från Sverige, liksom övriga EU-länder, till Japan. PwC Sverige kan stödja svenska företag att förverkliga sådana möjligheter och samtidigt se till att personuppgiftshantering efterlever övriga artiklar i dataskyddsförordningen.

För alla GDPR-relaterade frågor är du välkommen att kontakta PwC Sverige.

Kontakta oss

Kristoffer Andersson

Senior Associate, PwC Sverige

Tel 010-2124000

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide