Business Recovery Services

Utbrottet av covid-19 skapar stora finansiella utmaningar för de flesta bolag.

Affärskonsekvenserna är stora och svårbedömda. Från PwC:s sida vill vi ta vårt ansvar och hjälpa våra kunder hantera den nuvarande svåra situationen på bästa möjliga sätt.

Så hanterar du ekonomiska utmaningar i bolaget

Många företag kan komma att befinna sig i en finansiellt ansträngd situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig resultatpåverkan. Företagsledningar behöver då identifiera kortsiktiga lösningar och hitta långsiktiga realistiska alternativ, specifika för sin industri och den rådande situationen. 

Områden som nu är extra viktiga att adressera är följande:

Kostnadskontroll

Få kontroll på kostnaderna och gör en detaljerad översyn över vilka kostnader som kan skäras ned utan att den långsiktiga verksamheten påverkas.

Likviditetsplanering

Säkerställ god likviditetskontroll och gör en detaljerad likviditetsplan för de kommande månaderna och uppdatera denna löpande. Detta inkluderar att göra en snabb översyn över rörelsekapitalet för att se vilka åtgärder som kan vidtas. 

Operationell och strategisk översyn

Som en del i en scenarioplanering och för att lägga grunden för olika tänkbara alternativ kan företag göra såväl operationella som strategiska översyner för att förbereda för olika scenarion. I en sådan situation kan djup industrikunskap vara viktig för företag att tillgå. Avyttring av icke-kärnverksamheter och/eller förlustbringande verksamheter kan också ingå i en sådan analys.

Ansvarsfrågor

När företaget befinner sig i en finansiellt ansträngd situation kan frågor om ansvar för styrelsen, vd och andra ledande befattningshavare aktualiseras. Det kan t.ex. handla om möjligheten att prioritera betalning av vissa leverantörer framför andra eller att ingå nya åtaganden när bolagets betalningsförmåga är oklar. Styrelsen bör också löpande bevaka bolagets egna kapital och följa upp en eventuell skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.   

Rekonstruktion

Företag kan komma att behöva överväga rekonstruktion som ett alternativ. I dessa fall krävs analyser av olika alternativ och upprättande av planer för hela rekonstruktionsprocessen, såväl vid informell som formell företagsrekonstruktion.

Läs mer om rekonstruktion

Banker som lånat ut pengar och står i begrepp att låna ut mer

I dessa situationer är det ofta ett konsortium av banker som har olika ekonomiska intressen. Det underlättar då att ha en oberoende part med i processen.

Vad är en IBR?

Independent Business Review (IBR) är när en utomstående part, vanligtvis en långivare/finansiär, anlitar specialister för att fastställa den finansiella situationen för verksamheten och föreslå olika alternativa lösningar på de identifierade problemen.
 

Likviditet – säkerställ god likviditetskontroll

Att snabbt få en översikt över den kortsiktiga likviditetssituationen och kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ekonomiska situation är viktigt. Här beskriver vi några utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll och ger tips på vad som är bra att se över för att säkerställa en god kontroll.

Att analysera olika scenarier i en osäker tid

Bolagsledningar står under en aldrig tidigare skådad press att snabbt kunna besvara komplexa frågor. Finansfunktioner kommer att ha ett ökat behov att kunna förutsäga kassaflöden och utföra scenarioanalyser för att svara på frågor från interna och externa intressenter.

Här nedan är en guide som hjälper dig att justera företagets prognoser och analyser.
 

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Consulting & strategy, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Följ oss i sociala medier