Tre tips om kostnadshantering för en framgångsrik företagsförsäljning

man pratar i telefon och håller handen för ögonen och går igenom tre tips om kostnadshantering

De senaste åren har det varit ett party på transaktionsmarknaden, med företagsförsäljningar som ligger nära rekordnivåer. Och precis som på ett party handlar det mesta om "här och nu", om att hitta den rätta köparen och att sätta rätt pris på tillgångarna. Vad man ska göra "dagen efter" är något att fundera på senare, inklusive kostnaderna för att driva det nu mindre bolaget (så kallade "stranded costs"). En framgångsrik avyttring innebär också att hantera de förändringar som kommer efter en försäljning, till exempel den potentiella kostnadsminskningen som uppstår i det egna bolaget. Missköts detta riskeras betydande värdeminskning i samband med en försäljning.

I en av våra senaste rapporter, där vi har intervjuat 600 företagsledare, framkom det att hälften av dessa ansåg att det fanns utrymme för förbättringar och mer än 30 procent ansåg att det fanns signifikant mer utrymme för förbättringar avseende hur en kostnadsreduktion i det egna bolaget har genomförts i samband med avyttringar1. I vår artikel ger vi förslag på  tre steg för att anpassa kostnaderna och för att undvika den trötta känslan efter ett party:

  1. Genomför en noggrann analys av hur gemensamma resurser ska allokeras mellan kvarvarande bolaget och den del som ska avyttras. Detta inkluderar att skapa en förståelse av de verkliga kostnaderna för dessa resurser och att man kan se storleken på de kvarvarande kostnaderna.
  2. Gör en handlingsplan för kostnadsreduktion där ledningen tidigt involverar funktions- och mellanchefer i planeringen. Fördelarna är att arbetet fokuseras kring konkreta aktiviteter för att reducera kostnaderna men också att man får med alla i arbetet.
  3. Skapa en tydlig styrmodell. Genomför förändringarna och en tydlig styrmodell med starkt ledarskap som ges befogenhet att koordinera, driva, prioritera och delegera arbetet med kostnadsbesparingarna.

1Source: Creating value beyond the deal report, Mergermarket. Base 2018 survey of 600 corporate executives

Kontakta oss

Caroline Engvall

Caroline Engvall

M&A Integrations & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 43 57

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide