Vem finansierar civilsamhället?

2017-06-13

kvinna med gul kappa

 

Vem finansierar civilsamhället och vilken inställning har allmänheten till ideell verksamhet? Det utreder PwC och FRII i sin pinfärska rapport. Resultatet ger en tudelad bild av svenskarnas förhållande till civilsamhället. 
 

Civilsamhället kan definieras som en sammanslutning av människor som organiserar sig i strävan att uppnå ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. Och civilsamhället i Sverige finansieras i huvudsak av tre aktörer som är: offentlig sektor, näringslivet och hushållen. 
 

Den offentliga sektorn står för ungefär 30 procent av finansieringen, där den enskilt största posten utgörs av bidrag till a-kassor och aktivitetsstöd som är 35 procent av totalen. 


Resterande del utgörs av privat finansiering och hur fördelningen mellan hushållen och näringslivet ser ut finns det i dagsläget inga exakta siffror på. Dock vet vi att näringslivet står för ungefär 6 procent av 90-kontoorganisationernas intäkter, vilket är lägst av de tre finansiärerna. Dock har näringslivets ökning i relativa tal varit den högsta sett till ett index med basår 2006. Relativt sett har de ökat ca fem till sex gånger mer än hushållen och offentlig sektor.
 

Hushållen står för den största andelen givande

Hushållen står för den största andelen givande till 90-kontoorganisationerna och det avser främst medlemsavgifter, försäljning och gåvor. Trots att rapporten visar att medborgarnas finansiering av civilsamhället i förhållande till dess disponibla inkomst sjunkit från cirka 3,5 procent till cirka 3,2 procent de senaste tio åren, så har givandet ökat i absoluta tal. Det så kallade glassindexet, vilket ställer gåvogivande i relation till konsumtion av glass och godis, har också ökat under de senaste åren från cirka 22 procent till 28 procent.
 

Vidare kan rapporten påvisa att allmänheten fortsatt är positivt inställd till ideella organisationer. Hela tre av fyra i undersökningen säger sig vara positiva till den ideella sektorn.
 

– De viktigaste faktorerna för allmänheten är öppenhet om verksamheten och att den ideella organisationen kan visa pengarnas nytta. Den generella inställningen har gått från positiv till mycket positiv, säger Johan Sverker, senior rådgivare på PwC.
 

Trots att inställningen till organisationerna är bra så är det en något lägre andel som tror att ideella föreningar och stiftelser gör nytta med sina ändamål, ungefär 55 procent. 
 

– Endast 42 procent tror att pengarna når fram. Vilket inte är helt oväntat. Man antar att organisationernas resurser går till rätt saker, men att exempelvis ett visst specifikt projekt inte fullt ut lyckas med sitt ändamål, säger Johan Sverker. 

– Det är givetvis en intressant fråga att undersöka vidare, fortsätter Sverker.

 

Medarbetarnas insamlingskompetens sätter tonen

Rapporten visar också att organisationer ser ljust på sin framtid och de själva anser att de viktigaste faktorerna för att öka sin insamling kommer vara varumärket och medarbetarnas insamlingskompetens. Just parametern “medarbetarnas insamlingskompetens” var med som alternativ för första gången i årets rapport och hamnade direkt högt upp avseende faktorer som organisationerna själva tror kommer vara avgörande för att öka insamlingen framöver. 
 

Under paneldebatten diskuterades även samhällsutvecklingen med ökade resurser i samhället samtidigt som klyftorna ökar och vad det kan få för effekt på civilsamhället. Troligen kommer vi att se ett större behov av civilsamhällets tjänster och möjligen en större bredd av utbudet. Idag står ca 20 organisationer för cirka 80 procent av alla insamlade medel. Framtidens givare tycks dock ha en annan syn på vem eller vilka man ger pengar till. Sådant som medlemskap och lojalitet gentemot en organisation tycks bytas ut mot personligt engagemang och flyktiga givarmönster. Man räknar med att unga givare tydligare vill se vilken effekt just deras gåva har på ändamålet och förväntar sig lättillgänglig information om gåvans effekt. Hur detta kan komma att förändra finansieringsmöjligheterna för dagens civilsamhälle är för tidigt att säga. Dock gäller det att vara klok i hur man tänker sig att finansiera sin verksamheten, via staten, kapitalet eller medborgaren.

 

Läs artikel:

Hushållen prioriterar sötsaker framför välgörenhet

Kontakta oss

Johan Sverker
Verksamhetskonsult
Tel 0709-29 39 17
Email

Lena Svensson
Ansvarig partner, ideell sektor
Tel 0709-29 36 36
Email

Följ oss