Hållbarhet på riktigt

Vi hjälper dig med hållbarhetsrapporteringen, Agenda 2030, TCFD, sustainable finance, antikorruption, mänskliga rättigheter, CSRD, hållbarhetsredovisningar och social hållbarhet.

Utmaningar och möjligheter

Dagens samhälle står inför många utmaningar som klimatförändringar, koldioxidavtryck, brott mot de mänskliga rättigheterna, korruption och överutnyttjande av naturresurser. För att möta dessa utmaningar behöver vi alla ta ansvar och bidra till en mer ansvarsfull framtid då dessa frågor blir allt mer väsentliga för företag, investerare, konsumenter och regeringar.

Vad är hållbarhet och varför är det viktigt?

I grunden definieras “hållbarhet” som att möta dagens behov utan att äventyra kommande generationers förutsättningar för en dräglig tillvaro. Därför bör man idag balansera ekonomisk, social och miljömässig hänsyn i sättet som vi agerar och att använda resurser som inte skadar vår planet eller de människor som bor på den. 

Ekologisk hållbarhet

Att agera för en mer ekologisk hållbarhet innebär att vi måste minska vår påverkan på miljön genom att använda förnybara resurser och minska vårt koldioxidavtryck. Vi måste också säkerställa att produkter och tjänster är miljövänliga. Därför blir arbetet med utveckling av nya energikällor högprioriterade områden då vi måste minska vår användning av fossila bränslen. Genom återvinning av material som metall, textilier, mineraler, elektroniska komponenter kan vi också minska mängden avfall och minska vår negativa påverkan på miljön.

Social hållbarhet

Med social hållbarhet åsyftas alla åtgärder som vidtas för att skapa ett inkluderande och rättvist samhälle där alla har tillgång till samma möjligheter där ingen diskrimineras. Främja jämlikhet, rättvisa och delaktighet, och att se till att alla har tillgång till utbildning, sjukvård och bostäder är alla viktiga parametrar i detta arbete. Vidare ingår här mänskliga rättigheter, ett omfattande begrepp som definieras av UNGP och OECD. Näringslivet omfattas direkt av mänskliga rättigheter då rättigheterna berör fackföreningsfrihet, rätt till arbete, hälsa och sjukvård, åsiktsfrihet och rätt till vila och semester från arbete samt förbud mot ras- och könsdiskriminering.  

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa en stabil och hållbar ekonomi, där resurserna används på ett ansvarsfullt sätt och där det finns utrymme för en långsiktig tillväxt.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som vi människor står inför idag. Det är också viktigt att vi som individer och företag tar ansvar för vår påverkan på miljön och arbetar tillsammans att möta utmaningarna.

skog sedd ovanifrån

Så kan vi hjälpa dig

PwC:s specialister hjälper att framtidssäkra företag och myndigheter genom att utveckla hållbarhetsstrategier. Våra specialister är uppdaterade kring regelverk, trender och globala processer för att kunna ge dig den bästa rådgivningen. Vi hjälper dig också att påverka och utveckla hållbarhetsfrågorna för en bättre framtid.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera mer hur vi kan hjälpa dig i ditt hållbarhetsarbete.

hero esg

Detta är ESG

ESG står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning). Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Under "E" hittar du alla de områden som berör företagens arbete med klimatförändringar, Net Zero och grön el för att nämna några. 

"S" innefattar frågor kring socialt ansvar, det vill säga arbetet med viktiga områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet. Några högaktuella ämnen som inryms i “S” är till exempel drägliga arbetsvillkor, kampen mot barnarbete och modernt slaveri.

"G" behandlar ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, transformationer, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem.
Mer om ESG

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Syftet är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet och skydda vår planet från miljöförstöringar. 
Mer om Agenda 2030

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina Net Zero-målsättningar till 2050. 

Mer om CSRD

Hållbarhetsrapportering 

Syftet med hållbarhetsrapportering är att jobba strukturerat och visa internt till medarbetarna samt externt till investerare och allmänheten hur du konkret arbetar med hållbarhet.

Mer om hållbarhetsrapportering

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en hörnsten i hållbarhetsarbetet. Nya regelverk ålägger företag att säkerställa att såväl företagen som deras leverantörer och andra affärsrelationer i värdekedjan respekterar mänskliga rättigheter, främjar rättvisa och säkrar anställningsförhållanden.
Mer om mänskliga rättigheter

Sustainable Finance

Sustainable Finance är benämningen på de EU-regleringar och globala initiativ där ansvar läggs på banker, försäkringsbolag, fondbolag och andra inom finanssektorn att medverka till en omställning mot mer hållbara investeringar och ökad transparens.Mer om Sustainable Finance

All du behöver veta om taxonomiförordningen

EU:s taxonomiförordning ingår i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Syftet är att omdirigera privata investeringar från verksamheter med negativ miljöpåverkan till mer hållbara verksamheter. Mer om taxonomiförordningen

 

Net Zero

Net Zero innebär att minska utsläppen av växthusgaser. Regleringar, krav från investerare och konsumenter är några skäl till att du bör inkludera Net Zero i din verksamhet.

Mer om Net Zero

Ansvarsfulla investeringar

Företag och organisationer fokuserar på att bidra till bättre miljö och bättre sociala villkor genom att ha ESG-relaterade strategier, modeller och initiativ när de gör sina investeringsbeslut.
Mer om ansvarsfulla investeringar

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide