Hur kan man skapa ett säkert samhälle i en tid av sviktande förtroende och ökande osäkerhet?

2019-11-13

två tunnelbanor på tunnelbanestation

Trygghet och säkerhet är centralt för alla samhällen och en viktig byggsten i skapandet och bevarandet av nationellt välstånd. Begreppet säkerhet avser allt sådant vi behöver skydda för att hantera en upplevd risk och för att skydda viktiga fundamentala värden i samhället.
PwC:s nya rapport "Achieving safety and security in an age of disruption and distrust" belyser de viktigaste åtgärderna som myndigheter bör vidta för att förbättra säkerheten i vårt samhälle.

I dag utmanas säkerheten i flera dimensioner, såväl fysiska, digitala och ekonomiska. Dessutom minskar allmänhetens förtroende för både teknik, institutioner och ledare. Många medborgare upplever en ökad osäkerhet, samtidigt som företag ser en ökning av komplexa säkerhetsproblem. I denna nya verklighet måste man anamma den bredaste definitionen av säkerhet och se till att säkerhetsfrågorna hamnar högst upp på agendan och samtidigt skapa lösningar som gör världen säkrare och som gör att människor litar på samhällets institutioner. 

PwC:s nya rapport belyser de viktiga utmaningar som både offentliga och privata organisationer står inför inom samhällssäkerhet. Självklart ingår försvarsmakt, underrättelsetjänst och polis. Men utmaningarna är större, bredare och inbegriper hela samhället.

– Traditionella säkerhetsorganisationer som polis, underrättelsetjänst och försvarsorganisationer kommer att behöva samarbeta betydligt mer med icke-statliga organisationer, företag och medborgare. Ledare inom en mängd olika institutioner och organisationer måste intensifiera samarbetet. Vi föreslår ett mer inkluderande synsätt för samarbete mellan det offentliga och privata för att uppnå ett säkrare samhälle, säger Linus Owman, medförfattare till rapporten och cybersäkerhetsspecialist på PwC.
 

Fyra säkerhetsområden – en helhet

PwC:s rapport identifierar fyra säkerhetsområden och för att de ska kunna fungera tillsammans måste de byggas på en grund av förtroende. Dessa områden överlappar varandra. Därför behövs en förmåga att tänka och agera holistiskt. Organisationer som kanske inte tidigare har arbetat tillsammans kommer att behöva samarbeta. Med dessa fyra säkerhetsområden i balans ökar medborgarnas förtroende för institutioner, myndigheter och även företag.

1. Fysisk säkerhet: Den fysiska och institutionella statens eller territoriets säkerhet och försvar, det vill säga den klassiska dimensionen av nationell säkerhet.

Case: Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm- Hur scenarioplanering underlättade samverkan mellan myndigheterna när landet drabbades av en akut terrorkris.

2. Digital säkerhet: skydd av data och digitala tillgångar, oavsett om de ägs av stat, företag eller privatpersoner.

Case: Cloud Hopper-attacken- Hur ett lyckat cybersamarbete mellan privata aktörer och den offentliga sektorn upptäckte och slog tillbaka en av största cyberattackerna någonsin.

3. Ekonomisk trygghet och säkerhet: Skyddet av ekonomisk stabilitet nationellt och inom det globala finansiella systemet. För individen betyder detta att man åtminstone har tillräckligt att leva på och för att kunna betala räkningarna.

Case: Hur Luxemburgs regering lanserade ett omfattande upskilling-projekt för att stävja rädslan för arbetslöshet i samband med automatisering.

4. Social trygghet och säkerhet: Skydd av medborgarnas rättigheter och medborgerliga friheter. Här ingår även faktorer som som livsmedels-, energi- och vattenförsörjning, miljömässig hållbarhet, utbildning och hälsa.

Case: Hur Indiens regering införde blockchain-teknologi för att skapa mer rättvisa, samt tydliga och legitima processer kring registrering och ägandeskap av mark och fastigheter.

Läs mer om alla case i rapporten.
 

illustration samarbeten för ökad trygghet och säkerhet

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jörgen Westergren

Jörgen Westergren

Head of IT Governance, PwC Sverige

Tel 0709-95 00 10

Följ oss i sociala medier