Hög tid att hållbarhetsrapportera - detta bör du tänka på

2017-12-15

hållbarhet - man klipper växter


Från och med räkenskapsåret 2017 berörs omkring 1 600 svenska företag och organisationer av de nya reglerna i Årsredovisningslagen som innebär att en hållbarhetsrapport ska avlämnas. Nu är 2017 snart slut. Har du inte tagit tag i dessa frågor är det hög tid att göra det. Vi på PwC hjälper dig att sätta igång!
 

Vad innebär detta för företagen?

Ändringen i årsredovisningslagen innebär att stora företag, enligt definitionen nedan, från och med räkenskapsåret 2017 ska upprätta en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska antingen ingå som en del av årsredovisningen (i så fall som en del av förvaltningsberättelsen) eller utgöra en separat rapport som avges samtidigt med årsredovisningen.
 

Vilka företag berörs?

Det är "stora företag" som uppfyller mer än ett av följande villkor (under de två senaste fastställda räkenskapsåren) som ska upprätta en hållbarhetsrapport:

  • Medelantalet anställda > 250
  • Balansomslutning > 175 miljoner kronor
  • Nettoomsättning > 350 miljoner kronor

Stora företag som är moderföretag i en koncern ska också upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen som helhet. Detsamma gäller om moderföretagets värdepapper är noterade på en reglerad marknad, Nasdaq Stockholm och NGM, och koncernen överstiger gränsvärdena.

Ett stort företag som är dotterföretag i en koncern som upprättar en hållbarhetsrapport kan hänvisa till koncernens hållbarhetsrapport istället för att göra en egen, under förutsättning att det är tydligt att dotterföretaget (och dess samtliga dotterföretag) omfattas av koncernrapporten.

Stora företag inkluderar även ideella föreningar och stiftelser som uppfyller kriterierna ovan.
 

Vilka områden ska rapporteras?

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av såväl företagets ställning och resultat samt "konsekvenserna av verksamheten". Årsredovisningslagen anger fem specifika områden som ska upplysas om:  

1. Miljö (exempelvis användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar)

2. Sociala frågor

3. Personalrelaterade frågor (exempelvis jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, samt dialog med lokala grupper)

4. Mänskliga rättigheter

5. Antikorruptionsarbete

Du bör lämna upplysningar om vilka som är de mest väsentliga frågorna inom respektive område enligt ovan för ert företag.
 

Vilka upplysningar ska lämnas?

Du ska redogöra för väsentliga hållbarhetsrisker i verksamheten, inklusive hur företaget hanterar dessa risker. Du ska beskriva er affärsmodell för att ge en förståelse för verksamheten och dess konsekvenser. Man ska också redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs genom exempelvis policys. Om företaget inte har någon policy i en eller flera av ovan nämnda områden ska detta förklaras och motiveras. Företaget ska redovisa resultatet av tillämpad policy, det vill säga årets resultat av arbetet inom de väsentliga områdena, och någon form av resultatindikator per område.

Ett ytterligare upplysningskrav gäller ”mångfaldspolicy” i styrelsen. Stora företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad, Nasdaq Stockholm och NGM, ska i bolagsstyrningsrapporten redogöra för den mångfaldspolicy som gäller vid tillsättning av styrelseledamöter, inklusive hur den har tillämpats under året och vilket resultat som har uppnåtts. Denna information ska alltså inte ingå i själva hållbarhetsrapporten utan i bolagsstyrningsrapporten.
 

Vilket format ska hållbarhetsrapporten ha?

Hållbarhetsrapporten ska som huvudregel inkluderas i förvaltningsberättelsen. Men det finns även möjlighet att presentera hållbarhetsrapporten i årsredovisningens ”framvagn” (alltså utanför själva förvaltningsberättelsen) eller i en helt separat rapport på företagets webbplats. Vid upprättandet av en separat rapport krävs att detta publiceras senast samtidigt som årsredovisningen. Redan idag publicerar ett betydande antal svenska företag hållbarhetsredovisning som separata rapporter.

Företaget ska i förvaltningsberättelsen upplysa om var hållbarhetsrapporten finns. Genom att hållbarhetsrapporten inkluderas i, eller i varje fall hänvisas till från förvaltningsberättelsen, blir det också tydligt att det enligt Årsredovisningslagen är styrelsen som är ansvarig för och avsändare av hållbarhetsrapporten.
 

Ska hållbarhetsrapporten granskas av revisor?

Hållbarhetsrapporten ska överlämnas till revisorn för kontroll inom samma tid som årsredovisningen i övrigt. Detta gäller även i det fall företaget upprättar en separat hållbarhetsrapport fristående från årsredovisningsdokumentet. Revisorn ska då skriva ett särskilt uttalande (enligt FAR:s förslag till rekommendation RevR 12) att en hållbarhetsrapport har upprättats som överlämnas till företagets ledning samtidigt som revisionsberättelsen och sedan fogas till den fristående hållbarhetsrapporten.

Mer information hittar du här

  • Den svenska lagstiftningen om hållbarhetsrapportering bygger på ett EU-direktiv och EU uppmuntrar att rapporterande organisationer följer riktlinjerna eller använder centrala resultatindikatorer från Global Reporting Initiative som i dag är en av de mest använda standarderna för företag som frivilligt upprättar hållbarhetsredovisningar.  
  • Den europeiska revisorsfederationen FEE ger i skriften "Disclose what truly matters" konkreta exempel på hur en hållbarhetsrapport enligt EU-direktivet kan komma att se ut.
  • Den svenska revisorsorganisationen FAR tagit fram en FAQ kring införandet av EU-direktivet i svensk lagstiftning.

Behöver du hjälp? Kontakta oss i dag!

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide