Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Kundcase – Hållbar affärsutveckling

Här är några exempel på hur vi har hjälpt våra kunder inom hållbarhet

Gruvbolag får hjälp med hållbarhet

Hållbarhetsfokuserad omvärlds- och intressentanalys

Kundens behov

PwC fick i uppdrag av ett gruvbolag att genomföra en omvärlds- och intressentanalys, inom ramen för en väsentlighetsanalys och bolagets strategiska hållbarhetsarbete. Det huvudsakliga syftet med projektet var att både bidra till nya insikter kring hållbarhetstrender inom branschen samt kartlägga externa intressenters syn på företagets mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Därtill ämnade projektet att stödja företaget i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete.

Vår lösning

Projektet fokuserade inledningsvis på att kartlägga utveckling och trender inom både gruvbranschen och utvalda hållbarhetsfrågor. Vi genomförde en omvärldsanalys med fokus på globala megatrender, internationella avtal med hållbarhetsfokus (ex. COP21), trender inom gruvindustrin, inklusive hållbarhetsperspektiv. En "benchmark" av bolagets transparens och prestanda kopplat till olika hållbarhetsfrågor gjordes också mot utvalda globala konkurrenter. Resultatet från omvärldsanalysen kombinerades med det hållbarhetsarbete som bedrivits under många år och sammantaget utgjorde det underlag till de efterföljande externa intressentdialogerna. Utöver att kartlägga olika intressentgruppers synpunkter på specifika hållbarhetsfrågor fokuserade dialogerna även mer övergripande på företagets utmaningar och möjligheter kopplat till hållbarhet. Både intervjuer och workshops ägde rum.

Resultatet

Resultatet från omvärlds- och intressentanalysen resulterade i ett urval av väsentliga hållbarhetsfrågor, för bolaget att arbeta vidare med både strategiskt och operationellt. Bland aktuella och nya områden som identifierades återfanns bl.a. cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter samt hur automatiseringsteknik kan bidra till bl.a. förbättrad säkerhet. Identifierade väsentliga frågor kopplades även till FN:s nyligen lanserade 17 globala hållbarhetsmål (sustainable development goals, ”SDGs”).

Börsnoteringen berörde genomlysningen av hållbarheten

Hållbarhet i samband med börsnotering


Beskrivning av typiskt behov

Vi har stöttat flertalet kunder, vilka varierar sett till bransch och storlek, i samband med börsnoteringar (”IPOs”) och i transaktionsprocesser (”due diligence”) med att utveckla och förfina olika styrdokument inom affärsetik och hållbarhet. Detta inbegriper uppförandekoder och andra interna policys/styrdokument, så som miljöpolicy. Att hantera dessa frågor på ett adekvat sätt inom verksamheten och i leverantörskedjan är i ökad utsträckning avgörande för att behålla och stärka olika intressenters, bl.a. ägare och kunders, förtroende.
 

Vår lösning

Vårt tillvägagångssätt utgår från en gedigen genomlysning av verksamheten sett till väsentliga områden kopplade till affärsetik, bolagsstyrning, miljö och sociala frågor. Med hjälp av denna analys utvecklar vi sedan relevanta och väl förankrade styrdokument inom respektive område som bl.a. definierar syfte, målsättning, ansvar, styrning och uppföljning. Utöver själva framtagandet av styrdokument bistår vi även våra kunder med implementering i själva verksamheten, så som:

  • Utformning av implementeringsplan i syfte att introducera styrdokumenten i verksamheten (kommunikationsplan, ansvarsfördelning och resurser)
  • Planera och genomföra utbildning i syfte att öka ledningens och de anställdas kunskap kring styrdokumenten (workshops, seminarier samt e-learning)
  • Kontroll och kontinuerlig uppföljning av styrdokumentens effektivitet
     
Resultat

Tydliga och välförankrade styrdokument utgör ett bra fundament till att möta intressenters förväntningar och möjliggör för bolag att kunna uppvisa en adekvat hantering av hållbarhets- och affärsetiska frågor. Detta bidrar även övergripande till ett bolags riskhanteringsförmåga, vilket det ställs allt högre krav på i dagens skiftande affärslandskap. 

ESG due diligence

Kundens behov

PwC fick i uppdrag av ett riskkapitalbolag att genomföra en hållbarhetsanalys av ett målbolag i samband med en pågående transaktionsprocess. Denna typ av analys benämns även ESG (environmental, social and governance) Due Diligence. Syftet med hållbarhetsanalysen var att identifiera de mest väsentliga ESG-riskerna och möjligheterna samt målbolagets hantering av dessa. PwC skulle även rekommendera vilka åtgärder målbolaget behövde vidta för att både minska riskerna till en acceptabel nivå för potentiell köpare samt realisera de möjligheter som identifierats.

Vår lösning

Inledningsvis fokuserade analysen på att kartlägga målbolagets övergripande ESG-risker och möjligheter. Vi analyserade inneboende ESG-risker och möjligheter i målbolagets bransch och för de aktuella länder där bolaget hade verksamhet/exponering (exempelvis via partnerskap). Vidare gjordes en genomlysning av målbolagets faktiska arbete med ESG-frågor, kartläggning av relevanta tredje parter (så som leverantörer) samt en mediaanalys. En benchmark av målbolagets ESG-arbete gjordes också mot utvalda konkurrenter. I hela denna process förde vi en kontinuerlig dialog med investeringsansvariga hos kunden samt interagerade med olika representanter för målbolaget och utvalda tredje parter.

Baserat på resultatet från den inledande analysen utförde vi därefter en fördjupad analys kopplat till hantering av olika hållbarhetsfrågor som bedömdes ha en högre risk. Bland de områden som identifierades som mest väsentliga återfanns bl.a. verksamhet i högriskländer, korruption i offentlig sektor, brister i arbetsvillkor, brister i hälsa och säkerhet, osäker vattentillgång samt dålig vatten- och luftkvalitet.

Resultatet

Hela analysen resulterade i ett urval av väsentliga hållbarhetsrisker och möjligheter för kunden att beakta i den samlade bedömningen av målbolaget. Vidare presenterade PwC rekommendationer kring åtgärder, ämnade för målbolaget, kopplade till de identifierade väsentliga riskerna och möjligheterna, både kortsiktiga och mer strategiskt långsiktiga.

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide