Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Hållbarhetskrav i samband med börsnoteringar

 

Noteringar på Stockholmsbörsen har det senaste åren sett ett rejält uppsving. Allt fler ser börsen som en god finansieringsmöjlighet. Men vilka förväntningar kan man som investerare ha vad gäller hållbarhetsfrågorna när ett företag har passerat nålsögat och noterats på börsen?

För att säkerställa att all handel sker på rättvisa villkor och minimera riskerna att investera i aktier regleras aktiemarknaden av en mängd lagar och regler som noterade bolag är skyldiga att följa. Inför en börsnotering görs en gedigen bedömning av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning av advokat, börsrevisor och börsens bolagskommitté.

Intresset för hur bolag tar miljömässiga och sociala hänsyn jämte de finansiella frågorna fortsätter att öka. Dessa hänsynstaganden är viktiga och påverkar bolagets framtida utveckling.
 

Vilka krav ställs idag?

Marknaden förväntar sig att vissa grundläggande styrdokument finns på plats som till exempel miljöpolicy, uppförandekod, mångfald- och jämställdhetspolicy.

Stockholmsbörsen har likt allt fler internationella börser, åtagit sig att publicera riktlinjer kring hållbarhetsinformation för börsens bolag innan årets slut, vilket är ett resultat av Nasdaqs medlemskap i UN Sustainable Stock Exchanges. Årsredovisningslagen innehåller obligatoriska krav på hållbarhetsredovisning för större företag. 

I samband med börsens kommande riktlinjer och det nya kravet på hållbarhetsredovisning, förutspår vi ett växande behov hos bolagen att utföra en väsentlighetsanalys i syfte att identifiera de mest materiella hållbarhetsfrågorna.

Kraven i årsredovisningslagen sätter en ny hygiennivå för hur börsbolag tar hållbarhetshänsyn i sin verksamhet, eftersom alla stora bolag, oavsett ägarform, kommer behöva redovisa sitt hållbarhetsarbete. Dessa krav bidrar till att skapa bättre förtroende för dessa bolag och ökar bolagens långsiktiga konkurrenskraft.

Trenden går mot ett mer integrerat hållbarhetsarbete för de stora bolagen varför även de mindre bolagen i allt större utsträckning vill förbättra sitt hållbarhetsarbete. En potentiell börsnotering kan då bli en bra anledning att ta tag i dessa frågor.

Ett gediget och verksamhetsnära hållbarhetsarbete bidrar till bättre riskhantering och kan potentiellt också leda till nya affärsmöjligheter, vilket investerare naturligtvis värdesätter.

Har du fler frågor eller funderingar på hur detta påverkar ditt företag? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss som jobbar med hållbarhetsfrågor inom PwC.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier