Enterprise Performance Management (EPM)

man vid dator

Vad är Enterprise Performance Management?

Enterprise Performance Management (EPM) knyter samman strategi, planering, konsolidering, rapportering och analys. På så sätt får du aktuella och pålitliga underlag för beslut och åtgärder.

En förutsättning är att de sju kritiska komponenterna för EPM etablerats och synkroniserats. Dessa är: EPM-strategi, styrmodell, processer, data, systemstöd, kompetens och governance. PwC hjälper dig som är CFO, CIO, controller, redovisningschef eller liknande att utforma och etablera EPM utifrån dina behov. 

"Genom att knyta samman strategi, planering, konsolidering, rapportering och analys kan aktuella och pålitliga underlag för beslut tillhandahållas och åtgärder initieras".

Så skapar du värde med EPM

Olof Olsson och Lars Johansson på PwC, berättar om hur du hanterar en transformation inom EPM.

Utmaningarna som EPM kan hjälpa dig med

Behovet av väl fungerande EPM blir allt viktigare i en allt mer komplex och föränderlig omvärld. Förväntningarna på EPM från ledning och ägare ställer allt större krav på ekonomifunktionen.

EPM hjälper dig med dessa utmaningar:

 • allt för långa och resurskrävande planerings- och budgetprocesser, låg förmåga till drivarbaserad planering för att fokusera och effektivisera planeringsprocessen
 • rullande prognoser saknas vilket leder till att behov av anpassning upptäcks för sent
 • KPI:er och drivare (planeringsparametrar) är inte kopplade till strategier och mål
 • scenarioplanering saknas vilket leder till att effekt och åtgärdsalternativ inte synliggörs
 • för mycket tid läggs på att sammanställa och kvalitetssäkra data till följd av fragmenterat systemstöd, avsaknad av enhetliga begrepp och stort excelberoende

 

grafer på skärm

Så börjar din förändringsresa inom EPM

Startpunkt för en EPM förändringsresa är unik för varje kund. Oberoende av det är det sju kritiska komponenter som du bör beakta:

 • EPM-strategi: definierar utgångsläge, vision, målbild, principer och plan för utveckling
 • styrmodell: KPI:er, lönsamhetsmodell och rapportering härledda från strategi och målbild
 • processer: beskriver EPM-processer med roller och koppling till systemstöd
 • data: definerar datamodell och masterdatahantering av EPM-data
 • systemstöd: systemstöd och arkitektur som krävs för att stödja styrmodell och processer
 • kompetens: kompetenskrav och bemanning för att hantera målbild för EPM
 • governance: roller, forum och processer för att hantera styrning och utveckling av EPM

 

Läs mer om hur du kan effektivisera din verksamhet med dynamisk planering

Så kommer du igång >

Vilket systemstöd för EPM passar dig bäst?

PwC kan vägleda dig vid val av design och implementering av en lösning som är optimal utifrån just dina behov och förutsättningar. Det finns ett antal marknadsledande leverantörer med olika fokus och styrkor: 

 • SAP: en heltäckande EPM-lösning. Styrkor: integration med SAP Hana som möjliggör koncernrapportering och konsolidering samt avancerat stöd för planering och analys
 • ORACLE: en heltäckande integrerad EPM-lösning. Styrkor: tät integration med Oracle ERP, hög funktionalitet, stor kundbas och ett väl utvecklat partnernätverk
 • Tagetik: en heltäckande integrerad EPM-lösning. Styrkor: funktionalitet, tät integration med SAP Hana (Tagetik är SAP OEM partner), en prismodell attraktiv även för mindre och medelstora företag
 • OneStream: en heltäckande integrerad EPM-lösning. Styrkor: funktionalitet, integration och användarvänlighet som avspeglas i höga användarbetyg
 • Anaplan: fokus på stöd till planering för organisationer med behov av komplexa och integrerade planeringslösningar
 • AARO: 100 procent fokus på konsolidering och rapportering. Styrkor: hög funktionalitet, stor kundbas i norden och högt förtroende inom koncernrapportering


 

kollegor vid bord

Kontakta oss

Olof Olsson

Olof Olsson

Director, Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0729-80 99 43

Följ oss i sociala medier