Redovisning – vad innebär det?

Vad är redovisning?

Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information.

Redovisningsområden

Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning.

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och att förverkliga företagets strategi.

Extern revision ska uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis.

Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning.

Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer.

Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

"Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information"

Redovisning i större företag

PwC erbjuder särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor till medelstora och större företag. Det kan exempelvis gälla börsnoteringar, omfattande omstruktureringar eller hur företag kan förtydliga sina redovisningsprinciper i årsredovisningen, exempelvis kring hållbar utveckling och etiska koder.

Våra redovisningsspecialister har breda kontaktnät och positioner i olika normgivande organ

Bland våra medarbetare finns ledamöter i FAR:s policygrupp för redovisning, Rådet för finansiell rapportering, Bokföringsnämnden, EFRAG och IFRIC.Exempel på redovisningstjänster

Ekonomisk uppföljning och analys

  • Kassaflödesanalyser
  • Nyckeltalsanalyser och branschjämförelser
  • Resultatbudget och prognos
  • Utredningar och analyser
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Genomlysning av ekonomifunktionen

Har du frågor om redovisning för mindre bolag?

PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster för att i stället fokusera på revision och affärsrådgivning. Med effekt från 1 juli 2018 kommer den nya verksamheten att drivas som ett eget bolag under varumärket Aspia och inte längre vara en del av PwC. Aspia och PwC kommer att ha ett nära samarbete och fortsätta arbeta för våra gemensamma kunders bästa.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier