Redovisning – vad innebär det?

Vad är redovisning?

Syftet är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information.

 

Redovisningsområden

Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning.

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och att förverkliga företagets strategi.

Extern revision ska uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis.

Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning.

Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer.

Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

 

 

Se video från Accounting Day

Redovisningsproblem i börsbolagen

"Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information"

Exempel på redovisningstjänster

Ekonomisk uppföljning och analys

  • Kassaflödesanalyser
  • Nyckeltalsanalyser och branschjämförelser
  • Resultatbudget och prognos
  • Utredningar och analyser
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Genomlysning av ekonomifunktionen

Finansiell rapportering

Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Det också fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer.

Finansiell redovisning och rapportering kan baseras på IFRS, inklusive nya redovisningsstandarder (till exempel IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 17) , eller svenska redovisningsregler (K2, K3). Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

Läs mer om:

Har du frågor om redovisning i större företag?

PwC erbjuder särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor till medelstora och större företag. Det kan exempelvis gälla börsnoteringar, omfattande omstruktureringar eller hur företag kan förtydliga sina redovisningsprinciper i årsredovisningen, exempelvis kring hållbar utveckling och etiska koder.

 

Redovisning för mindre bolag

PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster för att i stället fokusera på revision och affärsrådgivning. Med effekt från 1 juli 2018 kommer den nya verksamheten att drivas som ett eget bolag under varumärket Aspia och inte längre vara en del av PwC. Aspia och PwC kommer att ha ett nära samarbete och fortsätta arbeta för våra gemensamma kunders bästa.

 

Capital markets & Accounting Advisory Services (CMAAs)

Rådgivning i samband med förvärv, carve-outs, omstruktureringar, kapitalanskaffning och andra transaktioner. Redovisning i treasury-verksamheter. Proformaredovisning.
Stöd i komplexa redovisningsfrågor inom IFRS, K2 och K3. Stöd för att försäkra överensstämmelse med redovisningsregelverk och förbättring av redovisningsrutiner och processer.

 

Våra redovisningsspecialister har breda kontaktnät och positioner i olika normgivande organ

Bland våra medarbetare finns ledamöter i FAR:s policygrupp för redovisning, Rådet för finansiell rapportering, Bokföringsnämnden, EFRAG och IFRIC.

Tjänster och nyckelkompetenser

Regelverk, komfort, prospekt

Rådgivning i samband med upprättande av prospekt, bland annat med avseende på proformaredovisning, prognoser och nya eller omarbetade finansiella rapporter som ska inkluderas i prospekt men även också generell rådgivning kring prospekt i stort. Stöd i dialogen avseende på utformningen/innehållet i prospekt med Finansinspektionen och andra intressenter.

Kontaktperson: Jonas Selberg
E-post: jonas.selberg@pwc.com

Läs mer om finansiell rapportering

Redovisningsförändringar

Implementering och kvalitetskontroll av nya redovisningsstandarder, (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17).
IFRS-konverteringar till exempel från svenska redovisningsregler till IFRS och förstudier av effekterna vid övergång till nya.

Kontaktperson: Anna Lindén
E-post: anna.linden@pwc.com

Läs mer om IFRS

IPO

Börsfähighet och support i bolagsstyrningsfrågor

Stöd i utvecklingen eller uppdateringen  av ramverk för bolagsstyrning, till exempel policyhantering, riskhantering och informationssäkerhet/ IT.

Läs mer om IPO

Extern rapportering

Framtagande, support och kontroll av externa rapporter inklusive
finansiella rapporter (delårsrapporter och årsredovisningar), bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter och digital rapportering (ESEF: iXBRL, XHTML).

Kontaktperson: Anna Lindén
E-post: anna.linden@pwc.com

Läs mer om ESEF-rapportering

CFO Support

Effektiviseringar av processer och rutiner kopplade till ekonomiorganisationen. Rådgivning och stöd i frågor rörande planering, styrning och uppföljning (till exempel affärsplan, budget, prognos och rapportering). Stöd i utveckling av styrdokument (till exempel Ekonomihandbok, Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner).

Kontakta oss

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide