ESEF - European Single Electronic Format

2022-11-02

ESEF - European Single Electronic Format

European Single Electronic Format (ESEF) är en teknisk standard för digital inrapportering av årsredovisningar som gäller för alla bolag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU. Reglerna började gälla från och med räkenskapsår som påbörjades den 1 januari 2020 eller senare. ESEF innebär att bolag ska upprätta årsredovisningen i ett nytt format – XHTML.

För de noterade bolag som upprättar koncernredovisningen enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) tillkommer även krav om att märka upp de finansiella rapporterna utifrån en klassificering (taxonomi) och med hjälp av XBRL-taggar.

Det första grundläggande kravet i ESEF-regelverket är att alla års- och koncernredovisningar ska upprättas i formatet XHTML. Det andra grundläggande kravet är att när dessa finansiella rapporter innehåller koncernredovisningar som är upprättade enligt IFRS, ska emittenterna märka upp dessa koncernredovisningar med XBRL-taggar. Det tredje grundläggande kravet som föreskrivs av ESEF är att XBRL-taggarna ska integreras in i XHTML-dokumentet med hjälp av Inline XBRL-tekniken (iXBRL).
 

Varför används ESEF?

Implementeringen av ESEF syftar till att förenkla digital användning av finansiell information eftersom formatet möjliggör automatiserad läsning av stora informationsmängder. Investerare, bolag, tillsynsmyndigheter och andra intressenter ges möjlighet att jämföra finansiella rapporter från alla noterade bolag på europeisk nivå.

Standardiserad digitalisering av den finansiella rapporteringen är ett viktigt steg för att skapa till tillförlitlig finansiell information från Europas noterade företag.
 

Se sändningen från PwC:s Accounting & Capital Markets Day

2022-09-27

Vilka rapporter omfattas av ESEF?

Hela årsredovisningen ska upprättas i det nya formatet, XHTML. De finansiella koncern rapporterna som ska taggas med hjälp av XBRL är följande:

 • Rapport över finansiell ställning

 • Rapport över resultat och övrigt totalresultat

 • Rapport över förändringar i eget kapital

 • Rapport över kassaflöden

 • Noter (blocktaggning från och med 2022)

ESEF innebär att koncernens ovan listade räkenskaper ska matchas mot taggar som återfinns i en specifik ESEF-taxonomi framtagen av European Securities and Markets Authority (ESMA).

I vissa fall kommer det krävas att bolagen skapar företagsspecifika element (extensions). Dessa ska förankras i befintliga taggar i ESEF-taxonomin.

För räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare blir även taggning av noter obligatorisk för koncernredovisningar. För noter kommer så kallad blocktaggning att tillämpas.
 

Vad kan PwC hjälpa till med?

 • Utbildning i ESEF-regelverket inkl blocktaggning

 • Workshops i företagsspecifik tillämpning av ESEF-regelverket inkl blocktaggning

 • Mappning av räkenskaper mot taxonomin

 • Taggning av räkenskaper och finansiella rapporten i IT-system

 • Genomgång och kvalitetssäkring av bolagets utförda mappning/taggning

 • Stöd och kravställning vid systemupphandling

Lyssna på PwC-podden

Vad innebär ESEF? Vilka praktiska svårigheter kan man möta i arbetet med att få till detta? Vi reder ut det med PwC:s specialister Anna Lindén och Scott Enerson som har varit involverade i rådgivning och implementering av ESEF sedan starten.

Vad är XBRL?

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) är en öppen internationell standard för digital rapportering, som hanteras av ett globalt ideellt konsortium, XBRL International. Mer konkret utgör XBRL ett kostnadsfritt maskinläsbart märkspråk för digital rapportering som är väletablerat och används i många länder runt om i världen.

En grundsten i standarden är att när all information har taggats så ska varje enskilt begrepp ha en definition som gör det möjligt för en maskin att förstå dess innebörd utan att begreppet används i ett sammanhang. Denna egenskap medför att standarden tillåter automatiserad dataanalys.
 

Vad är XHTML?

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) är en del av familjen för markeringsspråk Extensible Markup Language (XML). Det utgör en vidareutveckling av det allmänt använda Hypertext Markup Language (HTML), som är det språk webbplatser använder för att skapa sitt innehåll, till exempel text, siffror och bilder. XHTML är läsbart för människor och kan visas i vanliga webbläsare. XHTML standarden är en parallell standard till HTML5.
 

Vad är Inline XBRL (iXBRL)?

Inline eXtensible Business Reporting Language (iXBRL) är en teknik som möjliggör integrering av XBRL-taggar i XHTML-dokument. Detta gör att fördelarna med taggad information i XBRL, som är läsbar för maskiner, kan kombineras med en visuell presentation av en rapport, som är läsbar för människor.
 

Vad innebär blocktaggning?

Utöver det krav som finns gällande att märka upp de primära räkningarna tillkommer även krav på blocktaggning av koncernens noter för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller senare.

I taxonomin finns både obligatoriska och frivilliga blocktaggningselement. Samtliga av de cirka 250 obligatoriska elementen ska användas i uppmärkningen om det avser information som finns med i den finansiella rapporten. Det blir en omvänd arbetsordning jämfört med uppmärkningen av de primära räkningarna, då bolagen nu i första hand ska utgå från taxonomin och använda sig av alla obligatoriska element (som är applicerbara) och märka upp all information som omfattas av betydelsen av elementet. Det medför att många noter kommer att märkas upp med flera element och att det skapas flera lager av element ("mulitagging") i noterna. Ett element kan också behöva användas flera gånger och kopplas samman ("concatenation") om informationen som omfattas av elementet finns i flera noter. Om bolag har upplysningar som inte omfattas av de obligatoriska elementen uppmuntrar ESMA bolagen att använda de frivilliga elementen i uppmärkningen av de finansiella rapporterna. Det finns ingen skyldighet att skapa egna extensions men ESMA uppmuntrar även här att göra det om det är information som är användbar för slutanvändaren. Notera att ESMAs rapporteringsmanual har uppdaterats per den 24 augusti 2022 med bl a ett avsnitt om blocktaggning inklusive illustrativa exempel.
 

Vad är en taxonomi?

Användningen av XBRL kräver en taxonomi för att konvertera text som kan läsas av människor till standardiserad, maskinläsbar text. En taxonomi innehåller klassificeringar och definitioner av alla begrepp samt uppställningsformer som tillämpas vid finansiell rapportering. Varje unikt begrepp i en taxonomi kallas element. 

Taxonomier kan innehålla information som bland annat referenser till redovisningsstandarder, rubriker för primära finansiella rapporter och noter, förväntat debet/kredit attribut samt regler om exempelvis summeringar med mera. 

ESEF-taxonomin uppdateras årligen och finns tillgänglig på ESMA:s webbsida

Bolagen behöver gå igenom tidigare uppmärkning av de primära räkningar och uppdatera elementen till den uppdaterade taxonomin (2021 ESEF XBRL taxonomy) som antogs i mars 2022. Då den antogs först i mars är det många bolag som använde 2020 års taxonomi i räkningarna föregående år. Nya bedömningar kommer eventuellt att behöva göras när valda element inte längre finns kvar in den nya taxonomin samt att andra element med en mer rättvisande redovisningsbetydelse kan ha tillkommit. Utöver det bör bolagen gå igenom tidigare uppmärkning för att säkerhetsställa att tidigare uppmärkning fortfarande är korrekt.
 

Vad är taggning? 

Tagging innebär uppmärkning av information med det mest lämpliga elementet som väljs utifrån en given taxonomi. Vid rapportering i enlighet med ESEF ska emittenterna använda ESEF-taxonomin, som i sin tur är baserad på IFRS-taxonomin.
 

Vad är ett instansdokument?

Ett instansdokument innehåller data avseende en enskild rapport från en emittent. Det är det dokument som ska upprättas i iXBRL och som ersätter den årsredovisning som fram till 2019 upprättades i PDF. 

Instansdokument i iXBRL offentliggörs genom att lämnas in till Finansinspektionen och till medier för offentliggörande (samma kanaler som används för spridning av pressreleaser och nyheter) samt publiceras på emittentens hemsida.
 

Kontakta oss

Maria Liljegren

Maria Liljegren

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 40

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Lisa Sagström

Lisa Sagström

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 80

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide