Sustainable Finance - hållbarhet i finansbranschen och EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt

EU-kommissionens handlingsplan för hållbar tillväxt för finansiella aktörer innebär en anpassning till en gemensam hållbarhetstaxonomi, inkludering av ESG-aspekter (Environmental, Social, Governance) vid investeringsbeslut, rådgivning och styrning. Dessutom innbär det en tydligare reglering avseende referensvärden för jämförelseindex.

Klimatrelaterade risker och finansiell data kopplad till riskerna kommer att inkluderas i riktlinjerna för icke finansiell rapportering. Räkna även med inkludering av hållbarhet i kreditvärderingar och kapitaltäckningsregelverken, samt gemensamma definitioner av gröna obligationer.

EU- kommissionens handlingsplan ligger helt i linje med initiativ och avsiktsförklaringar från näringsliv och myndigheter. Bland annat har Finansinspektionen sagt att hållbarhet ska ingå i de finansiella företagens riskhantering och införlivas i det strategiska arbetet och därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen. Vidare tillkommer ändringar i IDD samt MiFID II som innefattar inkludering av ESG-faktorer i till exempel lämplighetsbedömning och lämplighetsutlåtande, samt i investerings- och rådgivningsprocesserna.

"Frågor som kan vara relevanta att svara på är: Vilka delar av regelverken kommer att träffa oss? Hur påverkas vår rapportering och policies? Har vi den data som kommer att behövas? Hur ser investeringsstrategin ut i förhållande till de nya kraven? Hur påverkas vår riskhantering?"

Viktor Lindroth, Partner Financial Services, PwC
omslag till guiden "Nya hållbarhetskrav på finansbranschen - det här behöver du veta!

Nya hållbarhetskrav på finansbranschen

Ladda ner rapporten här

Bakgrund till EU-kommissionens handlingsplan

Vid FN:s toppmöte i Paris 2015 antog världens länder de 17 globala målen (Agenda 2030) för en hållbar och rättvis värld. Här ingick att skapa åtaganden för ett ekonomiskt system som är låg-koldioxid, resurseffektivt och klimatresilient. För att nå detta, inklusive en minskning av koldioxidutsläppen med 40%, krävs en årlig investering på ca 180 miljarder euro till 2030. Detta innebär att privata kapitalflöden måste styras om till mer hållbara investeringar.

För att främja investeringar i hållbara projekt och tillgångar har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan som syftar till att öka transparensen och jämförbarheten och som bl.a. ska säkerställa att finansmarknadsaktörer inkluderar ESG-aspekterna i sina interna processer och i kundinformationen. Genom handlingsplanen prioriteras de tre hållbarhetsdimensionerna i det finansiella systemet vilket ska bidra till att omvandla EU:s ekonomi till ett grönare och cirkulärt system.
 

EU-kommissionens handlingsplan i korthet

I början av 2018 lanserade EU-kommissionen sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Denna visar på tre övergripande mål:

  1. Omdirigera kapitalflöden mot en mer hållbar ekonomi

  2. Integrera hållbarhet i riskhanteringen

  3. Främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i ekonomin som helhet

Dessa mål har 10 underliggande åtgärdsförslag med totalt 27 åtgärdspunkter. I dag finns konkreta lagförslag kring tre av dessa områden. Utöver detta finns även utkast till ändring av IDD och MiFID II.

EU-kommissionen har även presenterat ett utkast på hur bolag bör rapportera klimatrelaterade risker och finansiell data kopplat till klimatförändringarna genom en uppdatering av de icke-bindande riktlinjerna som stödjer direktivet om icke finansiell rapportering.
 

kvinna som cyklar

Tre lagförslag du måste relatera till

1: Taxonomi-förordningen

Ett gemensamt klassificeringssystem och ram som syftar till att underlätta hållbara investeringar. En verksamhet definieras som miljömässigt hållbar om den bidrar väsentligt till minst ett miljömål och inte avsevärt skadar något av miljömålen, eller bryter mot arbetsrättsliga konventioner.

Vad man måste göra:
Bolag som erbjuder "hållbara produkter" behöver inventera investeringarna och säkerställa att de ligger inom den satta ramen, samt informera om "graden av grönhet" i investeringarna.

2: Disclosure-förordningen

Extern information ska finnas kring bland annat de policys som visar hur hållbarhetsrisker behandlas i investeringsprocessen. Innan avtal ingås med investerare ska man även informera om hur man integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och finansiell rådgivning, i vilken utsträckning dessa risker kan förväntas påverka avkastningen, samt hur den interna ersättningspolicyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker.

Vad man måste göra:
Detta kommer att innebära en grundlig analys för att bland annat se över det interna riskarbetet, styrningsmodeller, policys och produkterbjudande, samt hur detta kommuniceras externt.

3: Benchmark-förordningen

Införandet av nya referensvärden i den befintliga referensförordningen avseende jämförelseindex för koldioxidsnåla investeringar och klimatpositiva investeringar.

Vad man måste göra
Detta påverkar både de aktörer som tillhandahåller index som behöver se över att de följer dessa värden, samt att de bolag som inkluderas i dessa index har något att sträva mot och alltså kan behöva ändra sina interna strategier.
 

"Vi kommer nu att ha fokus på att hjälpa våra kunder att förbereda sig för de effekter EU:s kommande reglering kan innebära, inom både möjligheter och risker."

Anneli Granqvist, Partner Financial Services, PwC

Det kommer mera…

Utöver de existerande lagstiftningsförslagen förväntar vi oss:

1.  EU-gemensam definition på gröna obligationer

2.  Inkludering av hållbarhet i kreditvärderingar och kapitaltäckningsregelverken

3.  Uppdatering av riktlinjerna om icke-finansiell rapportering som inkluderar klimatrelaterade risker och finansiell data kopplad till klimatförändringar, inklusive sektorsupplement för bank och försäkringsbolag.

Avseende punkt 3 finns det ett remissutkast från EU kommissionen, vilket även är helt i linje med nya krav från PRI, FN:s principer om ansvarsfulla investeringar, som undertecknats av 97 företag och organisationer i Sverige. Dessa ska från 2020 redovisa klimatrisker enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). I förlängningen innebär troligen detta att icke-finansiella aktörer kommer att behöva rapportera klimatrisker till ägare, långivare och försäkringsförmedlare för att säkra tillgången till kapital.

Vill du veta hur detta påverkar dig? Kontakta oss i dag!
 

Kontakta oss

Angelica Berg

Angelica Berg

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0703-00 74 94

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Följ oss i sociala medier
Hide