Fond- och kapitalförvaltningen står inför lönsamhetsutmaningar

2018-10-29

tillväxt inom kapitalförfaltning | PwC

Antalet aktiefonder på utvecklade marknader kommer globalt att minska med 25 procent fram till 2025. Det visar PwC:s senaste undersökning som återfinns i rapporten "Asset & Wealth Management Revolution: Pressure on Profitability". Under samma period förväntas fondavgifterna att sjunka med 20 procent.
 

Tillgångar under förvaltning på höga nivåer och fortsatt hög lönsamhet i dag

Omvälvningarna i kapitalförvaltningsbranschen fortsätter. Volymen tillgångar under förvaltning har ökat till historiskt höga nivåer och vinsterna i sektorn har stigit.  Det finns dock starka skäl att tro att branschen står inför en lönsamhetspress.

"Liksom i övriga världen har vi under året sett rekordnivåer i tillgångar under förvaltning och en fortsatt hög lönsamhet i branschen, drivet av högre tillgångsvärden. Det finns dock skäl att anta att lönsamhetsutmaningar väntar även i Sverige."

Peter Nilsson, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Lönsamhetsutmaningar väntar

I takt med ökade krav från både placerare och lagstiftare, ökar behov av investeringar i system och IT, vilket också leder till behov av anställningar av personer med för branschen ny kompetens. Detta medför att kostnaderna sannolikt kommer att börja krypa uppåt.

Parallellt med en förväntad kostnadsökning sätts intäkterna under press. Den allt hårdare prispressen på fondavgifter, omfördelningen mot billigare indexprodukter och de fortlöpande förändringarna av befintliga distributionskanaler, samt utvecklingen av nya försäljningskanaler förväntas leda till en press på intäkterna nedåt. Vi förväntar oss en ökad konsolidering av branschen och ser redan nu internationellt ett antal större strukturaffärer.

– Internationellt förväntar vi oss att antalet aktiefonder ska minska med 25 procent. Det finns mycket som talar för att vi kommer se en liknande utveckling i Sverige, säger Peter Nilsson. Vi har redan i dag låga fondavgifter jämfört med andra länder men ser ändå en fortsatt press nedåt drivet av ökad kostnadsmedvetenhet hos fondspararna och krav på transparens. Parallellt ser vi en tillväxt av billiga ETF:er (Exchange Traded Funds) och en framväxt av robotrådgivare som förväntas leda till en högre andel lågmarginalprodukter framöver. I Sverige har vi dessutom förändringarna på Pensionsmyndighetens fondtorg - där storlek och historik är viktiga parametrar - med ökade fondfusioner som följd. Skulle vi dessutom hamna i en situation med en kraftig och längre börsnedgång med minskade tillgångar under förvaltning som följd så tror jag vi kommer se en fortsatt minskning både av antalet fonder och en ökad konsolidering av branschen, fortsätter han. Det kommer finnas plats för såväl stora som mer nischade aktörer även i framtiden men förmågan att anpassa sig till förändringarna och val av strategi kommer vara avgörande för att lyckas, avslutar Peter Nilsson.
 

Om rapporten

I den här rapporten presenterar vi våra prognoser för utvecklingen från och med nu fram till 2025 och vår syn på hur kapitalförvaltare bör agera. De förvaltare som tar till sig de förändringar som krävs – som fokuserar på anpassning till placerarnas krav, investerar i teknik och har en tydlig strategi - har allt att vinna på en växande marknad där tillgångar under förvaltning förväntas öka kraftigt fram till 2025.

Läs rapporten "Asset & Wealth Management Revolution: Pressure on
Profitability".

Läs även den omfattande rapporten "Asset & Wealth Management Revolution: Embracing Exponential Change" där även kapitalförvaltare intervjuas om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Kapitalförvaltning - tre råd för framtiden >>

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier