Ökat fokus på produktivitet i fond- och kapitalförvaltningsbranschen

2019-03-21

man läser dokument med diagram

Trots att tillgångar under förvaltning ökar så riskerar lönsamheten inom fond- och kapitalförvaltningsbranschen att urholkas på grund av lägre förvaltningsarvoden och ökade kostnader.

I takt med ökade krav från både placerare och lagstiftare ökar behovet av investeringar i nya system och IT-lösningar. Det i sin tur leder till ett behov av ny kompetens i branschen vilket gör att kostnaderna kryper uppåt.

Parallellt med en förväntad kostnadsökning sätts intäkterna under press och förväntas pressas nedåt på grund av

  • en allt hårdare prispress på fondavgifter

  • den tydliga trenden med omfördelning mot billigare indexprodukter

  • fortlöpande förändringar av befintliga distributionskanaler

  • utvecklingen av nya försäljningskanaler.

Fond- och kapitalförvaltningsbranschen måste anpassa sig till en allt tuffare konkurrens där effektivitet och hög produktivitet blir allt mer avgörande för framgång. Populariteten för passiva fonder har lett till att bolagens produktivitet hamnat i ökat fokus. Det utmanande läget skapar ändå goda möjligheter för bolag som redan arbetar aktivt för att öka sin produktivitet och förbättra verksamhetsstyrningen.

"Även om branschen generellt uppvisar en hög lönsamhet, så finns det skäl att anta att lönsamhetsutmaningar väntar även i Sverige. Vi har redan i dag låga fondavgifter jämfört med andra länder men ser ändå en fortsatt press nedåt drivet av ökad kostnadsmedvetenhet hos fondspararna och krav på transparens. Parallellt ser vi en tillväxt av billiga ETF:er och en framväxt av robotrådgivare som förväntas leda till en högre andel lågmarginalprodukter framöver."

Peter Nilsson, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Baserat på insikter – som bekräftas av företagsledare inom fond- och kapitalförvaltningsbranschen i PwC:s globala rapport "CEO Survey 2018" – har vi identifierat tre prioriteringar som branschen bör fokusera på under 2019.

Ny syn på teknologi

Efter ett årtionde av stora digitala satsningar har framgångsrika aktörer i branschen lyckats integrera teknologi och data rakt igenom hela organisationen. Resultatet är organisationer som delar data och information sömlöst. Marknadsinsikter och feedback når dem snabbare och förmågan att ta sig an ny teknologi och innovation går snabbare. Genom att integrera kund- och marknadsinsikt med produktivitet skapas ett utgångsläge där bolagen kan växa och ta marknadsandelar i dagens hårda konkurrens.

Läs även: Produktivitet i finansbranschen – sex områden att fokusera på

Hög aktivitet inom M&A

Köp och försäljningar av bolag har globalt ökat under de senaste åren men om man enbart tittar på antal fusioner och förvärv så missar man mycket av vad som händer på marknaden i övrigt. Sammanslagningar men även fördjupade samarbeten tycks ha blivit en trend och ses som ett bra sätt att dra nytta av varandras olika kompetenser. Vi ser exempel på Fintechbolag som är intresserade av att matcha sin innovationskultur med ett etablerat bolags varumärke och dra nytta av deras regulatoriska expertis och nya möjligheter. Resultatet i CEO survey visar att cirka en tredjedel av de svarande förväntar sig sammanslagningar med ett annat bolag under de kommande tolv månaderna, medan hela 41 procent letar efter strategiska allianser och samarbeten.

"Den internationella trenden med fusioner och förvärv samt en minskning av antalet fonder ser vi även i Sverige. I Sverige har vi dessutom förändringarna på pensionsmyndighetens fondtorg, som efter den första förändringen i sig föranlett en ökning av antalet fondfusioner. Så det finns nog skäl att anta att konsolideringen fortsätter även här."

Peter Nilsson, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Vårda ny och befintlig kompetens

Den nya teknologin förändrar behovet av kompetens och själva definitionen av talang. Stora bolag kämpar inte bara mot varandra för att hitta de bästa talangerna utan även mot innovativa startups och etablerade techbolag. Ledande bolag anpassar redan idag sina verksamheter för att kunna investera i rätt kompetens. Det här är inte bara en fråga om att anställa digitalt mogna medarbetare, det handlar också om att kompetensutveckla nuvarande anställda.

Läs även rapporterna: "Asset & Wealth Management Revolution: Pressure on profitability" och "Asset & Wealth Management Revolution: Embracing Exponential Change" där kapitalförvaltare intervjuas om sin syn på nuläge och framtida utmaningar.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier