Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Nytt för värdepappersfonder

2019-10-03

kvinna och man sitter vid skrivbord med dator

Nu ska nyckeltalet "Aktiv risk" användas för att visa aktivitetsgraden för fonder och det kommer också krav på redogörelse av ägarengagemang. Nyheterna ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019. Tidigare tillämpning är tillåtet.

Information om aktivitetsgrad ska förbättra investerarnas förutsättningar

Syftet med kravet på information om aktivitetsgrad är att förbättra investerarnas förutsättningar att kunna bedöma om storleken på den årliga avgift som fondförvaltare tar ut för att förvalta fonden är motiverad i förhållande till den aktivitetsgrad i fondförvaltningen som redovisas. Informationskraven syftar även till att identifiera indexfonder. Aktivitetsgraden ska presenteras genom nyckelta️‍let "Aktiv risk", med tio års historik eller från fondens start. Bedömningen är att detta kan innebära utmaningar att hitta den information som behövs främst vad gäller jämförelseindex. Om fonden inte har ett relevant jämförelseindex ska detta beskrivas och motiveras.

Nyckeltalet “Active share” har tagits bort

Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder har uppdaterats utifrån de nya kraven. Kravet som funnits tidigare med nyckeltalet "Active share" har tagits bort och "Aktiv risk" är måttet som nu ska visas. Skillnaden är även att nyckeltalet ska presenteras med tio års historik eller från fondens start. Nyckeltalet ska även kompletteras med information som beskriver hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant samt en förklaring till det uppnådda aktivitetsmåttet ska lämnas.

Aktiv risk med historik ska presenteras i den uppdaterade informationsbroschyren som tas fram i början av 2020. Det finns inget formellt krav på att ha den nya informationen i årsberättelsen för 2019 men eftersom årsberättelsen för 2019 tas fram i början av året, samtidigt som informationsbroschyren uppdateras, kan vara en bra idé att presentera informationen enligt de nya kraven i årsberättelsen för 2019. 

Redogör principer för aktieägarengagemang

Den andra nyheten gäller information om aktieägarengagemang. Ett fondbolag som förvaltar en värdepappersfond eller ett fondföretag vars medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det framgå hur fondbolaget integrerar aktieägarengagemanget i placeringsstrategin för fonden. Principerna och den årliga redogörelsen ska finnas på fondbolagets webb och skall hållas tillgänglig första gången 2020.

Principerna ska beskriva hur fondbolaget

  1.    övervakar relevanta frågor om bolag som det placerar i (portföljbolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning
  2.    för dialoger med företrädare för portföljbolag
  3.    utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet
  4.    samarbetar med andra aktieägare
  5.    kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag
  6.    hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Ett fondbolag ska varje år redogöra för hur principerna för aktieägarengagemang som har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla

  1.    en allmän beskrivning av fondbolagets röstningsbeteende i portföljbolagen
  2.    en förklaring av de viktigaste omröstningarna
  3.    uppgift om i vilka frågor som fondbolaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur fondbolaget har röstat på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas. 

Ett fondbolag får avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven, om bolaget tydligt anger skälen för det.

Ändringar i standard för Hållbarhetsinformation

Fondbolagens förening har beslutat om ändring i "riktlinjer för marknadsföring och information". Ändringen tillför transparens mellan fondbolag och investerare samt inför ett förenklat språk. I ändringen ska alla Fondbolag få möjligheten att visa vilka områden de väljer bort att investera i och innehåller miljömässiga och moraliska områden. Medlemmarnas implementering ska ske senast den 31:a Mars 2020. 

På Finansdagen september 2019 lyfte Erik Thedéen behovet att fortsätta utveckla hållbarhetsinformationen och att det kommer att vara ett fortsatt fokusområde för FI. 

"Vad kan då ni förvänta er av oss? Jo, att vi fortsätter att arbeta med hållbarhet på olika sätt och att vi integrerar frågorna i vårt dagliga arbete. De riktade tillsynsaktiviteter som vi har gjort på det här området de senaste åren har ökat vår förståelse för hur branschen arbetar med frågorna. Den kunskapen tar vi med oss när vi integrerar hållbarhet alltmer i vår löpande tillsyn. Vi för nu dialoger med er om hur ni integrerar hållbarhet i ert eget arbete, vad det innebär i praktiken för era verksamheter och hur ni informerar om detta. Ni kommer också att märka att hållbarhet kommer att ingå i vissa av våra aktiviteter framöver."

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier