Upplysningar till årsredovisningen 2020 för ideella föreningar och stiftelser

Tips och råd för tydlighet i årsredovisningen

När årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 ska upprättas kan det i många fall uppstå frågor om vilka upplysningar ideella föreningar och stiftelser behöver överväga att lämna i förvaltningsberättelsen och i noterna.

Särskilt inom den ideella sektorn behöver resultat- och balansräkningarna kompletteras av ytterligare information om hur det har gått för verksamheten under året – något som i ett aktiebolag i många fall framgår genom att titta på hur stor vinst eller förlust företaget har gjort. I en ideell förening eller stiftelse visas detta i stället på andra sätt – till exempel genom att beskriva hur föreningens eller stiftelsens syfte har främjats under året.

Under ett år som påverkats starkt av den pågående covid-19-pandemin, kan årsredovisningen behöva kompletteras med information om hur verksamheten har förändrats och hur föreningen eller stiftelsen ser på den framtida utvecklingen i fråga om projekt, organisation, hjälpbehov eller kampanjer. Informationen om den förväntade framtida utvecklingen ska avse sådant som faktiskt är känt.
 

man och kvinna diskuterar årsredovisning för ideella föreningar

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsens avsnitt där föreningen eller stiftelsen beskriver väsentliga händelser under räkenskapsåret kan följande punkter behöva beskrivas:

 • Hur har verksamheten påverkats av pandemin eller andra väsentliga händelser - har det varit en väsentlig effekt på intäkter (gåvor/bidrag) eller kostnader?
 • Har några större förändringar i organisationen gjorts och hur har detta påverkat till exempel organisationens kostnader? Har personal sagts upp?
 • Har organisationen tagit emot statliga stöd som exempelvis stöd för korttidsarbete, omställningsstöd eller annat? (större föreningar och stiftelser ska även lämna upplysningar om detta i not)

Bedömningen av vad som är "väsentliga händelser" görs utifrån händelsernas betydelse för organisationens ekonomiska resultat och ställning. Det behöver dock inte alltid vara fråga om direkt ekonomiska konsekvenser för att upplysning skall vara motiverad. Övriga avsnitt i en förvaltningsberättelse för en förening eller stiftelse som tillämpar K3 är till exempel:

 • Främjande av föreningens eller stiftelsens ändamål:
  • Har organisationens möjlighet att främja syftet förändrats under året? Har man erhållit bidrag eller gåvor som inte kunnat användas enligt överenskommelse eller har förutsättningarna behövt ändras?
 • Resultat och ställning - rättvisande översikt över utvecklingen
  • Väsentliga avvikelser mot budget.
  • Uppföljning av planer.
  • Förklaring av resultatutvecklingen.
  • Flerårsöversikt (4-5 år) över verksamheten, resultat- och balansräkningarna, gärna med för föreningen viktiga nyckeltal.
 • Finansiella instrument (avser större föreningar/stiftelser)
 • Hållbarhetsupplysningar (avser större föreningar/stiftelser)
 • Framtida utveckling (avser större föreningar/stiftelser)

En årsredovisning enligt K2 ska utformas enligt det allmänna rådet och följande rubriker ska användas i förvaltningsberättelsen:

 • Allmänt om verksamheten
 • Väsentliga händelser
 • Flerårsöversikt

Innehållet i förvaltningsberättelsen bör dock inte skilja sig åt mot vad den skulle innehålla om föreningen eller stiftelsen tillämpade K3, då upplysningskraven i båda regelverken styrs av årsredovisningslagen.

Det finns inget generellt krav i årsredovisningslagen eller i K2 och K3 att lämna upplysningar om sådant föreningen eller stiftelsen inte har eller inte påverkats av. Det är därför heller inget krav att en förening eller stiftelse som inte berörts av några effekter av covid-19 att särskilt nämna denna omständighet. Detta skulle till exempel kunna förekomma i en avkastningsstiftelse vars placeringar eller möjligheter att lämna bidrag inte påverkats i väsentlig utsträckning under året. Det är däremot troligt att en stor andel av de ideella föreningarna och stiftelserna i Sverige upplevt effekter av covid-19 i någon utsträckning och detta bör då beskrivas i årsredovisningen så att en läsare kan bilda sig en uppfattning om hur och i vilken utsträckning föreningen eller stiftelsen påverkats.
 

Noter

En förening eller stiftelse som redovisat erhållna stöd i enlighet med det allmänna råd som Bokföringsnämnden publicerat (BFNAR 2020:1), ska i sina redovisningsprinciper lämna upplysning om detta. Enligt årsredovisningslagen ska upplysningar om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut lämnas i not. I vissa fall kan dock information även lämnas i förvaltningsberättelsen. Inte heller här finns något krav att inkludera noten om några väsentliga händelser inte inträffat efter räkenskapsårets slut. Varje förening eller stiftelse måste analysera sin verksamhet och bedöma om det finns något behov av att lämna upplysningar i denna not. Någon generell rekommendation om att noten alltid ska lämnas på grund av covid-19-pandemin finns inte.
 

Kontakta oss

Taina Rauma

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier