6 frågor och svar om ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal

händer räknar på miniräknare

ESMA (European Securities and Markets Authority) gav ut sina riktlinjer för alternativa nyckeltal i slutet av 2015. För att främja ett gemensamt tillvägagångssätt och praxis vid tillämpning av dessa riktlinjer lämnar ESMA löpande svar på frågor om hur riktlinjerna ska tillämpas. Nedan redogör vi för ett urval av de senaste frågorna och svaren som publicerats. 

Hur ska begreppet "framträdande" tolkas och appliceras?

Enligt ESMA:s riktlinjer bör inte alternativa nyckeltal anges på en mer framträdande plats eller med en mer framträdande betoning eller auktoritet än mått som kommer direkt från de finansiella rapporterna. Frågan handlar om hur begreppet ”framträdande”, som finns inkluderat i paragraferna 35 och 36 i riktlinjerna för alternativa nyckeltal, ska tolkas och appliceras. Eftersom begreppet inte finns definierat i riktlinjerna, måste en bedömning göras från fall till fall enligt ESMA.

ESMA lämnar exempel på när upplysningar om alternativa nyckeltal är mer framträdande än upplysningar om mått som härrör direkt från de finansiella rapporterna:

  • En analys av resultaträkningen presenteras endast med alternativa nyckeltal.
  • Att i rubriker utelämna jämförbara mått som direkt härrör från de finansiella rapporterna.
  • Att använda ett typsnitt (till exempel fetstil eller fontstorlek) vid presentationen av alternativa nyckeltal som framhäver alternativa nyckeltal mer än jämförbara mått som härrör direkt från de finansiella rapporterna.
  • Att presentera alternativa nyckeltal väsentligen före liknande mått som härrör direkt från de finansiella rapporterna, till exempel genom att presentera alternativa nyckeltal på första sidan av det publicerade dokumentet och liknande mått som direkt härrör från de finansiella rapporterna på sista sidan.
  • Att beskriva ett alternativt nyckeltal som till exempel "prestationsrekord" eller "exceptionell" utan att använda en lika framträdande beskrivning av liknande mått som härrör direkt från de finansiella rapporterna.
  • Att lämna upplysningar om alternativa nyckeltal i tabellform utan att antingen; upplysa om mått som härrör från de finansiella rapporterna i en lika framträdande tabell, eller att även inkludera mått som härrör från de finansiella rapporterna i samma tabell.
  • Att diskutera eller analysera alternativa nyckeltal utan referens till liknande mått som härrör direkt från de finansiella rapporterna.

Hur definieras alternativa nyckeltal?

Frågan gäller om finansiella mått som ursprungligen är definierade eller specificerade i tillämpligt ramverk för finansiell rapportering, men som har justerats i syfte att isolera effekt av utländsk valuta, kvalificerar som ett alternativt nyckeltal. Svaret från ESMA är att alla förändringar som görs på mått som finns definierade eller specificerade i tillämpligt ramverk för finansiell rapportering är alternativa nyckeltal i enlighet med riktlinjernas paragraf 17.

Vilka mått faller inom tillämpningsområdet för alternativa nyckeltal?

På frågan om ett mått för ett segments lönsamhet, vilket är fastställt på en annan redovisningsgrund än de som finns definierade eller specificerade i tillämpligt ramverk för finansiell rapportering, faller inom definitionen för ett alternativt nyckeltal, är svaret också ja. Om ett mått lämnas som upplysning i enlighet med tillämpligt ramverk (till exempel enligt IFRS 8 Rörelsesegment), men beräknas på en annan grund än vad som är definierat eller specificerat i ramverket, så är detta ett alternativt nyckeltal. Tillämpningen av riktlinjerna för alternativa nyckeltal påverkas således av var måttet presenteras (inom eller utanför de finansiella rapporterna).

Hur ska det alternativa nyckeltalet "organisk tillväxt" definieras?

Frågan avser hur begreppet "organisk tillväxt" ska definieras. ESMA hänvisar till riktlinjernas paragraf 20 som kräver att definitioner, vilka komponenter som ingår i nyckeltalet samt vilken beräkningsgrund som använts (inklusive detaljer om väsentliga antaganden som använts) ska lämnas till användarna. I en definition och upplysning om beräkningsgrund för organisk tillväxt i intäkter ska inte bara den totala förändringen i intäkter som kan hämtas från de finansiella rapporterna lämnas, utan även en disaggregering av andra komponenter som tillsammans med den organiska tillväxten summerar till den totala förändringen i intäkter. Om de komponenter som ingår i den totala förändringen av intäkter inte definieras eller specificeras i tillämpligt ramverk, ska även dessa förklaras och definieras. Ett exempel på hur detta kan göras är följande;

Valutakurspåverkan*   10%
Yttre påverkan*    5%
Organisk tillväxt    5%
Total förändring i intäkter   20%

*I detta exempel skulle alltså även begreppet ”yttre påverkan” behöva förklaras eftersom det inte finns definierat eller specificerat i IFRS. Även beräkningsgrunden för valutakurspåverkan ska upplysas om.

Hur ska avstämning av alternativa nyckeltal göras?

Frågan gäller om riktlinjerna för alternativa nyckeltal kräver att det görs en numerisk avstämning av det alternativa nyckeltalet till den mest direkt avstämbara posten, summan eller delsumman som presenteras i de finansiella rapporterna, eller om det är tillräckligt att inkludera en kvalitativ beskrivning?

Riktlinjernas paragraf 28 förutsätter att avstämningen ska visa hur siffrorna har beräknats. Av den anledningen ska det lämnas en avstämning i numerisk form mellan den mest direkt avstämbara posten, summan, eller delsumman som presenteras i de finansiella rapporterna, och det alternativa nyckeltal som har använts. Avstämningen ska visa och förklara väsentliga avstämningsposter var för sig.

Hur tillämpas principen om rättvisande bild?

Bryter alternativa nyckeltal som visar ett vinklat prestationsmått (t.ex. ett mått som inkluderar vinster av engångskaraktär men som inte beaktar förluster av engångskaraktär) mot riktlinjerna även om de är korrekt benämnda?

Det övergripande målet med riktlinjerna är att bidra till att transparent och användbar information lämnas till marknaden och att förbättra jämförbarhet, tillförlitlighet och förståelse för de alternativa nyckeltal som används. Beroende på fakta och omständigheter, skulle en presentation av ett vinklat nyckeltal kunna bryta mot principerna och det övergripande målet för riktlinjerna. Att till exempel justera det alternativa nyckeltalet för att exkludera förluster av engångskaraktär men inkludera vinster av engångskaraktär av samma beskaffenhet och som inträffar i samma period, skulle kunna bryta mot principen om en rättvisande bild. Detta gäller även om nyckeltalet är benämnt på ett sätt som avspeglar innehållet.

ESMA:s riktlinjer avseende alternativa nyckeltal trädde ikraft för dokument som publicerades den 3 juli 2016 och därefter. I januari 2017 gav ESMA för första gången ut frågor och svar om hur riktlinjerna för alternativa nyckeltal ska tillämpas. Då inkluderades 7 frågor och svar i rapporten (Questions and answers: ESMA:s Guidlines on Alternative Performance Measures). I juli 2017 publicerade ESMA ytterligare 4 frågor och svar. Den senaste uppdateringen skedde i oktober 2017 med ytterligare 6 frågor och svar, och totalt innehåller rapporten nu 17 frågor och svar.

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Daniela Casadei

Daniela Casadei

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 07 39

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide