Hur påverkar Brexit den finansiella rapporteringen?

2019-01-29

The Palace of Westminster, Houses of Parliament, i London

Det brittiska parlamentet beslut att inte godkänna det avtal som Theresa May förhandlat fram ökar osäkerheten om vad som kommer att hända under våren. Risken för en hård Brexit, det vill säga utan avtal, har ökat väsentligt. Här redogör vi för några av de områden som kan påverka den finansiella rapporteringen.

För svenska bolag antingen med egen verksamhet i Storbritannien eller med väsentliga affärsrelationer med Storbritannien innebär en hård Brexit en ökad osäkerhet. Vi utgår från att bolagen i samband med bokslutet analyserade vilka risker och vilka operationella åtgärder som kan behövas eller vara önskvärda för att hantera dessa under olika Brexit-scenarier.

Utfallet i det brittiska parlamentets omröstning sätter dock fokus på ett antal frågor för den finansiella rapporteringen som svenska bolag med väsentlig exponering mot Storbritannien behöver överväga i samband med upprättande av årsredovisningen för 2018 och kommande delårsrapporter.

Här är några områden som kan beröras av Brexit

Upplysningar - Detaljerade och företagsspecifika upplysningar om Brexit-relaterade risker behöver lämnas för att förklara de bedömningar som gjorts, de antaganden som dessa bedömningar bygger på samt påverkan på företagets verksamhet. Framförallt är det viktigt att dessa upplysningar behandlar specifik och direkt påverkan på bolaget affärsmodell och verksamhet.

Resultatet av omröstningen i det brittiska parlamentet ökade osäkerheten om vad som kommer att hända från och med den 29 mars i år. De logistiska problem som kan förväntas uppstå vid en avtalslös Brexit exempelvis vid transporter till och från Storbritannien när tiotusentals lastbilar varje dag skall passera genom tullen kan givetvis vara operationellt utmanande för många verksamheter. Upplysningar bör övervägas om exempelvis förväntningar på ökade kostnader för tull och import-/exportskatter och hantering av dessa, samt vilka åtgärder som planeras att vidtas eller har genomförts för att hantera riskerna.

Det krävs också en noggrann analys för att dra rätt slutsatser om de händelser som skett mellan årsbokslutet och avgivandet av den finansiella rapporten. Innebär exempelvis utfallet i omröstningen om avtalet att vi har mer information om de förhållanden som förelåg den 31 december och som därför innebär att vi skall göra justeringar i bokslutet för 2018, eller är påverkan från omröstningen en ny händelse som inte föranleder en justering men där upplysningar skall lämnas i årsredovisningen för 2018? Mycket talar för det senare alternativet.

Nedskrivningar och värderingar -  Värderingar och beräkningar av återvinningsbara belopp som använder indata från marknader skall utgå från marknadsdata per balansdagen. Om värderingstekniken använder bedömda framtida kassaflöden kan det vara nödvändigt att använda fler scenarier med en större spridning för att återspegla osäkerheten i hur framtiden efter Brexit verkligen ser ut.

Gällande reserveringar för förväntade kreditförluster för finansiella tillgångar, som exempelvis lån till dotterbolag, intressebolag och andra fordringar där den förenklade reserveringsmodellen inte kan användas, kan man behöva överväga om effekterna av Brexit innebär en väsentlig ökning av kreditrisken. I så fall skall reservens storlek ökas till de förväntade förlusterna över tillgångens hela livslängd.

Omstruktureringar - Den ökade risken för en avtalslös Brexit kan innebära att företag kan överväga omstruktureringar för att hantera effekterna av detta. Även om det inte är troligt att det påverkar årsredovisningen för 2018, så aktualiserar dessa sannolikt frågor kring nedskrivningar, omstruktureringsresever, förändringar i segmentsredovisning med mera. Upplysningar kan behöva lämnas i kommande delårsrapporter.

Kontakta oss

Per-Ove Zetterlund

Per-Ove Zetterlund

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 97

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide