Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Vad är ESEF - European Single Electronic Format?

2020-04-21

människor på kafé, suddiga

Vad är ESEF? 

European Single Electronic Format (ESEF) är ett nytt enhetligt rapporteringsformat för emittenter (utgivare av obligationer, aktier eller andra värdepapper) som har värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU. 

Det första grundläggande kravet i ESEF-regelverket är att alla års- och koncernredovisningar ska upprättas i formatet XHTML. Det andra grundläggande kravet är att när dessa finansiella rapporter innehåller koncernredovisningar som är upprättade enligt IFRS, ska emittenterna märka upp dessa koncernredovisningar med XBRL-taggar. Det tredje grundläggande kravet som föreskrivs av ESEF är att XBRL-taggarna ska integreras in i XHTML-dokumentet med hjälp av Inline XBRL-tekniken (iXBRL).

Vad är XBRL?

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) är en öppen internationell standard för digital rapportering, som hanteras av ett globalt ideellt konsortium, XBRL International. Mer konkret utgör XBRL ett kostnadsfritt maskinläsbart märkspråk för digital rapportering som är väletablerat och används i många länder runt om i världen.

En grundsten i standarden är att när all information har taggats så ska varje enskilt begrepp ha en definition som gör det möjligt för en maskin att förstå dess innebörd utan att begreppet används i ett sammanhang. Denna egenskap medför att standarden tillåter automatiserad dataanalys.

Vad är XHTML?

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) är en del av familjen för markeringsspråk Extensible Markup Language (XML). Det utgör en vidareutveckling av det allmänt använda Hypertext Markup Language (HTML), som är det språk webbplatser använder för att skapa sitt innehåll, till exempel text, siffror och bilder. XHTML är läsbart för människor och kan visas i vanliga webbläsare. XHTML standarden är en parallell standard till HTML5.

Vad är Inline XBRL (iXBRL)?

Inline eXtensible Business Reporting Language (iXBRL) är en teknik som möjliggör integrering av XBRL-taggar i XHTML-dokument. Detta gör att fördelarna med taggad information i XBRL, som är läsbar för maskiner, kan kombineras med en visuell presentation av en rapport, som är läsbar för människor. 

Vad är en taxonomi?

Användningen av XBRL kräver en taxonomi för att konvertera text som kan läsas av människor till standardiserad, maskinläsbar text. En taxonomi innehåller klassificeringar och definitioner av alla begrepp samt uppställningsformer som tillämpas vid finansiell rapportering. Varje unikt begrepp i en taxonomi kallas element. 

Taxonomier kan innehålla information som bland annat referenser till redovisningsstandarder, rubriker för primära finansiella rapporter och noter, förväntat debit/kredit attribut samt regler om exempelvis summeringar med mera. 

ESEF-taxonomin uppdateras årligen och finns tillgänglig på ESMA:s webbsida

Vad är taggning? 

Tagging innebär uppmärkning av information med det mest lämpliga elementet som väljs utifrån en given taxonomi. Vid rapportering i enlighet med ESEF ska emittenterna använda ESEF-taxonomin, som i sin tur är baserad på IFRS-taxonomin. 

Vad är ett instansdokument?

Ett instansdokument innehåller data avseende en enskild rapport från en emittent. Det är det dokument som ska upprättas i iXBRL och som ersätter den årsredovisning som fram till 2019 upprättades i PDF. 

Instansdokument i iXBRL offentliggörs genom att lämnas in till Finansinspektionen och till medier för offentliggörande (samma kanaler som används för spridning av pressreleaser och nyheter) samt publiceras på emittentens hemsida.
 

Kontakta oss

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide